Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd

Faser i en pandemi

WHO har tagit fram en beskrivning av de olika faserna som en influensapandemi genomgår. Faserna är ett planeringsstöd. I faserna 1-3 ser man få fall av det aktuella influensaviruset hos människor medan fas 4 innebär etablerad smitta bland människor. I fas 5 och 6 är smittspridningen mellan människor utbredd. Sedan följer faser då influensaaktiviteten går ner, eventuellt ökar igen i nya "vågor" s k "post- peak", för att slutligen återgå till normala nivåer för säsongen "post- pandemi".

Fas 1 - uppskattad risk för pandemi: osäker

Beskrivning: Inga av de influensavirus som cirkulerar bland djur har påträffats bland människor.

Exempel på åtgärder

 • Socialstyrelsen följer utvecklingen i EU och WHO medan Smittskyddsinstitutet följer den epidemiologiska utvecklingen. Myndigheterna informerar fortlöpande varandra och smittskyddsläkarna.
 • Socialstyrelsen tar fram kunskapsunderlag som stöd för pandemiplaneringen, utvecklar strategier för att få tillgång till vaccin och antiviraler samt tar fram riktlinjer för att fördela och distribuera dessa.
 • Samtliga myndigheter utvecklar metoder och strukturer för att minska effekterna av en pandemi, gemensamma kommunikationsstrategier och samverkansformer samt gemensamt informationsmaterial.
 • Landstingets smittskyddsläkare följer information från nationell nivå och distribuerar den inom landstinget, tar fram regionala planer för strategier och åtgärder inom sjukvården vid en pandemi samt planerar övervakning och utarbetar vaccinationsplaner.
 • Primärvården planerar för utökad hemsjukvård och telefonrådgivning samt inrättande av s k febermottagningar.
 • Länsstyrelsen identifierar samhällsviktig verksamhet i länet och ger stöd till länets kommuner i planeringsarbetet.
 • Kommunernas nämnder och verksamhetschefer planerar för att säkerställa samhällsviktig verksamhet inom kommunen vid en pandemi.

Fas 2 - uppskattad risk för pandemi: Osäker

Beskrivning: Ett influensavirus som cirkulerar bland tama eller vilda djur har orsakat infektion hos människa och anses därför vara ett potentiellt pandemihot.

Exempel på åtgärder

 • Som i fas 1

Fas 3 - uppskattad risk för pandemi: Osäker

Beskrivning: Ett influensavirus hos djur eller hos djur och människor har orsakat sporadiska sjukdomsfall eller små utbrott bland människor. Ingen tillräcklig spridning mellan människor för att skapa utbrott på samhällsnivå.

Exempel på åtgäder

 • Som i fas 1 och 2 samt
 • Uppdatering av planer på samtliga nivåer
 • Nationella pandemigruppen (NPG) sammankallas till extra möte

Fas 4 - uppskattad risk för pandemi: Medel till stor

Beskrivning: Ett influensavirus hos djur eller hos djur och människor smitttar mellan människor och skapar utbrott på samhällsnivå.

Exempel på åtgärder

 • Som i fas 3 samt
 • NPG sammankallas till extra möte
 • Socialstyrelsen tar fram riktlinjer för hur antivirala läkemdel och vaccin ska användas utifrån epidemiologiska data om den nya virustypen
 • Smittskyddsläkarna anpassar riktlinjer till regional nivå
 • Informationsmaterial publiceras av de nationella myndigheterna. De gör nya bedömningar/ställningstaganden i sakfrågor och hur de ska kommuniceras samt offentliggör större förändringar.

Fas 5 - uppskattad risk för pandemi: Stor till säker

Beskrivning: Ett influensavirus hos djur eller hos djur och människor smittar mellan människor i minst två länder inom en WHO- region.

Exempel på åtgärder

 • som i fas 3 och 4 samt
 • NPG sammankallas till extra möte och har tätare kontakter fr o m denna fas
 • Samtliga aktörer ser över sin verksamhet och de funktioner som är särskilt viktiga att säkerställa
 • Smittskyddsinstitutet anpassar sin övervakning efter varje fas enligt en särskild plan och utökar laboratoriediagnostik efter behov
 • Socialstyrelsen samordnar smittskyddsläkarnas och landstingens arbete med planer för användning av vaccin och antivirala läkemedel samt provtagning och hantering av smittade patienter
 • Socialstyrelsen informerar regeringen fortlöpande fr o m denna fas samt vidarebefordrar WHO:s och EU:s riktlinjer för att förhindra smittspridning såsom resråd m m
 • Informationsmaterial publiceras av de nationella myndigheterna samt bedömningar/ställningstagande i sakfrågor samt hur de ska kommuniceras
 • Smittskyddsläkaren följer nationell information såsom åtgärder vid landets gränser, handläggning av febersjuka från epidemiskt område och användning av tillgängliga läkemedel samt ser över planeringen för prioriteringar
 • Landstingen ökar provtagning på patienter med influensaliknande symptom, startar planerade rapporteringssystem, ser över tillgång på "extrapersonal", planerar för prioriteringar samt aktualiserar planer om vårdhygien
 • Vaccinleverantören eller en majoritet av de länder som slutit garantiavtal med leverantören kan initiera en omröstning för att få en tidig produktionsstart av pandemivaccin
 • MSB ger stöd till Länsstyrelsen i kontakterna med samhällsviktiga verksamheter
 • Länsstyrelsen och landstinget har kontakt om arbetet med stöd till samhällsviktiga verksamheter.
 • Länsstyrelsen sammanställer och analyserar kontinuerligt lägesinformation som sedan förmedlas till MSB och regeringen

Fas 6 - uppskattad risk för pandemi: Säker

Beskrivning: Pandemifas. Ett influensavirus hos djur eller hos djur och människor smittar mellan människor enligt fas 5 samt ytterligare minst ett land i en annan WHO- region.

Exempel på åtgärder

 • Som i fas 5 samt
 • Socialstyrelsen fattar ev beslut om att fördela och påbörja distribution av antivirala läkemdel samt följer förbrukningen av dessa i landstingen
 • Socialstyrelsen följer information från vaccinleverantören om produktion och beräknad leveransstart
 • Smittskyddsinstitutet övervakar vaccinationstäckningen när vaccineringen börjat
 • Läkemedelsverket övervakar biverkningar av antivirala läkemedel och vaccin
 • MSB stödjer myndigheternas gemensamma informationsinsatser
 • Landstinget sätter tidigare planering i verket såsom att minska planerad verksamhet inom vården och att överföra vårdresurser till hembesök och hemsjukvård
 • Landstinget avropar vaccin från pandemigarantiavtalet (samordnas via Stockholms läns landsting). Antivirala läkemedel och vaccin distribueras när detta blir tillgängligt.
 • Massvaccination påbörjas därefter.

Post-peakperiod

Beskrivning: Influensaepidemin i de flesta länder med adekvat övervakning har sjunkit under peak-nivåer, dvs att kurvan över antal insjuknade börjar gå nedåt igen.

Exempel på åtgärder

 • Berörda aktörer utvärderar genomförda åtgärder och uppdaterar beredskapsplaner utifrån resultatet.
 • Förråd fylls på i den mån det är möjligt
 • Berörd personal bör vid behov erbjudas någon form av krisbearbetning/krissamtal
 • Nationella myndigheter gör nya bedömningar/ställningstagande i sakfrågor och hur de ska kommuniceras. Gemensam information som stöd för målgruppernas hantering av pandemins konsekvenser.

Möjlig ny våg

Beskrivning: Influensaaktiviteten ökar igen.

Exempel på åtgärder

 • Åtgärder som i fas 5 och 6 sätts in i takt med att influensaaktiviteten ökar igen

Post-pandemiperiod

Beskrivning: Influensaaktiviteten har återgått till normala nivåer

Exempel på åtgärder

 • Som i post-peakperiod
 • Gradvis återgång till åtgärder som under en interpandemisk period. I det här skedet spelar kommunikationsinsatserna fortfarande en viktig roll baserat på en analys av befintliga kommunikationsbehov. Hur aktörerna hanterar efterfasen har stor betydelse för deras förtroende hos allmänhet och andra och därmed för möjligheten att agera i kommande kriser.

Pandemiplan för Landstinget i Jönköpings län

Pandemiplanen fastställs av Landstingets planeringsdirektör och smittskyddsläkaren i Jönköpings län.

Enheten för smittskydd och vårdhygien
Länssjukhuset Ryhov
551 85 Jönköping
smittskydd.vardhygien@rjl.se
Växel 036-32 10 00

Mer information

WHO:s förslag på pandemins faser (nytt fönster)

Uppdaterad: 2012-06-01
Birgitta Isaksson, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion