Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd

Influensavirus

Det finns tre typer av influensavirus, A, B och C. Influensa C orsakar sällan sjukdom hos människor. Influensa B ändrar sig mycket lite från år till år medan Influensa A genomgår avsevärda antigenförändringar, vilket resulterar i ständigt nya utbrott.

Influensa A kan klassificeras i subtyper genom de två ytliga glycoproteinerna: haemagglutinin och neuraminidas.

Femton olika typer av haemagglutinin har identifierats H1 – H16, av dessa har endast H1, H2 och H3 hittills varit förknippade med epidemisk sjukdom hos människor.

Det finns nio typer av neuraminidas N1 – N9, men endast N1 och N2 har orsakat sjukdom hos människor.

Andra typer av haemagglutinin och neuraminidas förekommer hos djur och då speciellt hos sjöfågel.

Immunitet efter en naturlig infektion eller vaccination beror på bildande av antikroppar mot dessa två ytantigen och då särskilt mot haemagglutinin. Immunitet mot dessa proteiner kan skydda eller mildra en infektion med influensavirus.

Influensavirus har förmåga att ändra sin antigena struktur. Mindre ändringar kallas ”antigenic drift”, medan större förändringar ”antigenic shift” ger en ny subtyp av influensaviruset.

Dessa antigenförändringar är orsaken till att influensa uppträder med nya utbrott och att man måste ändra influensavaccinet årligen. Vid stora förändringarna ökar risken för en större epidemi, eftersom immuniteten bland befolkningen då är låg.

Schematisk bild av spridning av virus

Grisen blir sjuk av båda stammarna - ger upphov till en ny virusstam som kan infektera människor.

Många nya influensastammar har uppkommit i Sydostasien och sedan spritt sig därifrån ut över världen. Den troliga orsaken till detta är att människor och djur lever tätt tillsammans vilket gör att olika virusstammar har möjlighet att byta gener och nya stammar uppkommer.

I de flesta fall uppkommer ingen humanpatogen stam, men vid vissa tillfälle kan en ny virusstam uppstå som är patogen för människan och om den dessutom har förmåga att sprida sig uppkommer en ny epidemi. Om stammen skiljer sig avsevärt från tidigare stammar finns risken för en pandemi av influensa.

För att ett nytt virus skall orsaka pandemi måste:

  • ytantigenen haemagglutinin och neuraminidas förändras
  • viruset ha en stor spridningstendens hos människor
  • låg immunitet hos befolkningen
  • virusstammen vara virulent

Pandemiplan för Landstinget i Jönköpings län

Pandemiplanen fastställs av Landstingets planeringsdirektör och smittskyddsläkaren i Jönköpings län.

Enheten för smittskydd och vårdhygien
Länssjukhuset Ryhov
551 85 Jönköping
smittskydd.vardhygien@rjl.se
Växel 036-32 10 00

Uppdaterad: 2012-06-01
Birgitta Isaksson, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion