Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd

Vaccin

Under de senaste 50 åren har influensavaccin varit grunden för att minska spridningen av influensa. I normala fall innehåller vaccinet tre stammar, två influensa A och en influensa B. De ingående stammarna bestäms i februari varje år och det tar upp mot 6 månader att producera det nya vaccinet. Vid en pandemi kommer vaccinet att innehålla en stam.

Exempel på klassificering av vaccinstam:

Klassificering av virusstam

Vaccinering av högrisk patienter före influensasäsongen varje år är det mest effektiva sättet att begränsa komplikationerna hos äldre patienter.

Effekten av vaccineringen beror på åldern hos de vaccinerade med en skyddseffekt på omkring 70-90% hos friska yngre individer och bland äldre en skyddseffekt på 30-70 %.

Vid normala influensautbrott då upp till fem procent av befolkningen insjuknar rekommenderas inte vaccinering av unga friska. Man måste då vaccinera många personer för att förhindra ett influensafall och vaccinationen måste upprepas varje år.

Förhållandet kommer att bli ett annat när man får en pandemi då kanske 40 % av befolkningen kommer att insjukna.

Sverige har ingen egen tillverkning av influensavaccin och kommer därför att få konkurrera med andra länder, som alla kommer ha ett stort behov av vaccin. Det kommer att bli en brist på vaccin åtminstone under den tidiga fasen av en pandemi.

Det tar upp till sex månader från det att en ny stam har identifierats tills vaccinproduktionen kommer igång. Man räknar med att det behövs två doser med en månads intervall för att få ett acceptabelt skydd av vaccinet när det gäller en helt ny stam som ingen tidigare har någon immunitet mot.

Varningsperioden från första fallen till en pandemi kommer troligen att bli ganska kort.

Sjukvårdspersonal och personal i den kommunala omsorgsverksamheten kommer att vara utsatta för kraftig exponering av influensavirus och kommer troligen, i början av ett utbrott, att vara mer drabbade än befolkningen i allmänhet. Det kan komma att uppstå brist på vårdpersonal.

Vaccinationsrekommendationer

Vaccinationsrekommendationerna vid en influenspandemi kommer av flera skäl att skilja sig väsentligt från de som tillämpas under normala influensasäsonger:

Nuvarande vaccinationsrekommendationer

"Hög-risk"-patienter är personer med bland annat hjärt- och lungsjukdom och personer över 65 år.

Prioriteringslista för vaccination: (Socialstyrelsen juli 2009)

  • Sjukvårdspersonal och kommunal vårdpersonal
  • Speciella riskgrupper:
    Patienter med hjärt- och lungbesvär eller annan bakomliggande sjukdom
    Personer över 65 år

Beredskap på landstingsnivå

Det är viktigt att smittskyddsläkaren tillsammans med länsstyrelsen och kommunerna gör en inventering av sjukvårdspersonalen.

En plan för massvaccinering av befolkningen tas fram.

Pandemiplan för Landstinget i Jönköpings län

Pandemiplanen fastställs av Landstingets planeringsdirektör och smittskyddsläkaren i Jönköpings län.

Enheten för smittskydd och vårdhygien
Länssjukhuset Ryhov
551 85 Jönköping
smittskydd.vardhygien@rjl.se
Växel 036-32 10 00

Uppdaterad: 2012-03-15
Birgitta Isaksson, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion