Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd

Behov av sluten vård

Mellan 340 och 950 kommer att behöva sluten vård.

Med ett antagande att mellan 340 och 950 patienter i Jönköpings län kommer att vara i behov av sluten vård och med en medelvårdtid som antagits vara 7 dagar skulle antalet extra vårddagar för influensasjukdom vara mellan 2.400 och 6.700 i länet.

Dessa vårddagar inträffar under en relativt kort tidsperiod, troligen under ett par månader (beräknat efter 60 dagar). Detta kommer att bli en mycket hård belastning på sjukvården, som redan idag har en begränsad kapacitet när det gäller vårdplatser.

I länet kommer i medeltal mellan 40 och 110 sjukhussängar varje dag vara belagda med influensapatienter. Under toppen av epidemin kan man räkna med det upp emot 200.

Att inrätta extra vårdplatser i annex är inte realistiskt då det kommer att vara problem att ha personal till de sjukhussängar som redan finns.

För att hemsjukvården skall fungera krävs en sjukhusbaserad vård som stöd. Till detta kommer de kringresurser som behövs i form av laboratorieresurser, röntgen, intensivvård m.m.

Det finns risk för att underliggande sjukdomar hos patienter med influensa kan försämras och kräva mer omfattande medicinsk behandling, vilket gör att ovanstående beräkningar kan vara i underkant.

Hygienrutiner

Patienter med influensa skall vårdas separat och hållas åtskilda från andra patienter, för att minska smittspridningen på sjukhus. Exempel på lösningar kan vara att inrätta kohortvård och speciella mottagningar för febersjuka.

Vårdpersonalen skall tillämpa samma skyddsrutiner som vid en kombinerad luftburen indirekt dropp- och kontaktsmitta.

Omhändertagande av döda

På samma sätt som med antalet insjuknade är det svårt att förutsäga antalet döda under en pandemi. Landstinget bör, i samråd med lokala begravningsentreprenörer och kyrkan, ha planer för att göra det möjligt att ta hand om ett ökat antal döda.
 

Pandemiplan för Landstinget i Jönköpings län

Pandemiplanen fastställs av Landstingets planeringsdirektör och smittskyddsläkaren i Jönköpings län.

Enheten för smittskydd och vårdhygien
Länssjukhuset Ryhov
551 85 Jönköping
smittskydd.vardhygien@rjl.se
Växel 036-32 10 00

Uppdaterad: 2011-12-30
Birgitta Isaksson, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion