Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd

Behov av öppen vård

Mellan 21.000 och 53.000 är i behov av öppen vård. 

Pressen på den öppna vården och hemsjukvården kommer att bli mycket stor. Med ett antagande att varje influensasjuk patient i genomsnitt skulle göra tvåöppenvårdsbesök kommer antalet besök att ligga mellan 42.000 och 106.000 i länet. Detta kommer att inträffa under en kort tidsperiod (två månader). Detta betyder mellan 700 och 1.800 "influensa kontakter" per dag i länet.

Med denna anhopning av öppenvårdskontakter måste man planera för att hålla kontakt med patienter som vårdas i hemmet på ett mer rationellt sätt med standardiserad influensajournal och telefonkontakter.

Ur smittspridningssynpunkt är det viktigt att minimera antalet besök på öppenvårds-mottagningarna av akut sjuka.

En fungerande sjukvårdsupplysning, hemsjukvård och information i media gör att dessa besök kan minskas avsevärt.

Hembesöksgrupper

För att avlasta vårdcentraler och akutmottagningar bör man bilda grupper för hembesök, som kan vara komplement till febermottagning. Gruppen består förslagsvis av en läkare och en sjuksköterska. För att kunna genomföra 20 hembesök per dag behövs sannolikt två alternerande grupper. I de flesta områden blir en kombination av grupper och öppna mottagningar den bästa lösningen.

Febermottagningar

För att minska smittspridningen inom sjukvården och för att minska smittöverföringen till andra patienter, bör resurser prioriteras för att möjliggöra att feberpatienter undersöks i lokaler där patienter inte kommer i kontakt med andra patienter. Dessa mottagningar kan då delvis avlasta hembesöksgrupperna.

Personal

Läkare och sköterskor i den slutna vården bör i möjligaste mån omplaceras för dessa uppgifter. Hembesöksguppens uppgift är att i första hand bedöma vilken patient som behöver sjukhusets resurser, i andra hand att behandla på plats. Ett system för att följa upp sjuka i hemmet behöver också utvecklas.

Patienter som kräver sjukhusresurser skall skickas direkt till en avdelning reserverad för influensapatienter.
 

Pandemiplan för Landstinget i Jönköpings län

Pandemiplanen fastställs av Landstingets planeringsdirektör och smittskyddsläkaren i Jönköpings län.

Enheten för smittskydd och vårdhygien
Länssjukhuset Ryhov
551 85 Jönköping
smittskydd.vardhygien@rjl.se
Växel 036-32 10 00

Mer information

Telefonjournal (pdf, nytt fönster)

Uppdaterad: 2011-12-30
Birgitta Isaksson, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion