Region Jnkpings ln Försäkringsmedicin
plus.rjl.se/forsakringsmedicin

Uppföljning

I vårt balanserade styrkort mäts processerna. Sjukfall registreras i journalsystemet och nyckeltal redovisas via vårt analysverktyg Diver. All statistik redovisas könsuppdelad. Nyckeltal rapporteras till förvaltningschefer kvartalvis. Vårdenhetschefer ska följa statistik minst varje kvartal.

Styrkortet används som dagordning på Försäkringsmedicinskt forums (FMF) möten och där finns ansvariga personer utsedda att följa varje handlingsplan och nyckeltal. Protokoll förs och förmedlas vid behov vidare till berörda chefer.

FMF stödjer sjukvårdens ledningsgrupp vid revidering av styrkort samt föreslår förbättrings- och utvecklingsarbete. Ytterst ansvarig är regionstyrelsen.

Journalsystem Cosmic är infört i hela landstinget. Där har sjukskrivningar ett eget vårdåtagande och man kan följa hela sjukskrivningsprocessen.

Regionen följer upp vårdenheternas (inom vårdval) resultat utifrån uppdraget i ”Regelbok för vårdval i Jönköpings län”. Uppföljningen av vårdenheterna sker i dialog om mål, resultat och utveckling. Specifika frågor gällande sjukskrivning och rehabiliteringsprocessen följs upp årligen. Sjukhusklinikerna följs upp via respektive sjukvårdsområdes uppföljningssystem och där finns specifika frågor gällande processen.

Utöver den uppföljning som sker i ordinarie verksamhet mäts processerna i vårt balanserade styrkort eftersom ett stort utvecklingsarbete pågår i processen.

 

Uppdaterad: 2017-01-21
Ann-Britt Ekvall, Folkhälsa och sjukvård