Region Jnkpings ln Försäkringsmedicin
plus.rjl.se/forsakringsmedicin

Försäkringsmedicinskt forum i Jönköpings län

Det försäkringsmedicinska området är under omorganisation inom Region Jönköping län. Inga mötestillfällen kommer i nuläget att planeras på grund av detta. Planeringen är att en försäkringsmedicinsk kommitté ska bildas och en ny handlingplan ska tas fram. Informationen  kvarstår tills vidare på denna sida.

En sjukskrivningskommitté bildades i Jönköpings län 2005, ett samverkansorgan mellan Region Jönköpings län (dåvarande Landstinget i Jönköpings län) och Försäkringskassan. 2008 reviderades överenskommelsen mellan Region Jönköpings län och Försäkringskassan och namnet på samverkansorganet ändrades till Försäkringsmedicinskt forum. Från våren 2011 ingår även Arbetsförmedlingen i detta samverkansorgan. Uppdraget reviderades på nytt under februari 2012 och det uppdaterade uppdraget framgår enligt nedan.

Försäkringsmedicinskt forum fungerar som referens/specialistgrupp och rapporterar till sjukvårdens ledningsgrupp. Forumet följer upp Region Jönköpings läns balanserade styrkort för sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen.

 

Minnesanteckningar

Försäkringsmedicinskt forum 23 november 2015 (pdf)

Försäkringsmedicinskt forum 17 september 2015 (pdf)
Bilaga flyer sjukförsäkring

Försäkringsmedicinskt forum 19 maj 2015 (pdf)

Försäkringsmedicinskt forum 3 februari 2015 (pdf)
Bilaga 1 - Arbetsförmedlingens handläggarstöd
Bilaga 2 - Rehabsamordnarens handbok för tidiga insatser

Försäkringsmedicinskt forum 30 september 2014 (pdf)

Försäkringsmedicinskt forum 4 mars 2014 (pdf)
Bilaga 1 - införande av enklare sjukskrivning
Bilaga 2 . Styrkortet för landstingets sjukskrivnings- och rehabprocess
Bilaga 3 - statistik från Försäkringskassan

 

Uppdrag

Försäkringsmedicinskt forums övergripande uppdrag är att:

  • Arbeta med kvalitetsutveckling av medicinska intyg och utlåtanden så att de skrivs med termer och begrepp som man gemensamt förstår
  • Arbeta för att utveckla ett förtroendeskapande samarbete mellan Försäkringskassan, Region Jönköpings län, Arbetsförmedling samt övriga parter och säkra rutiner för samarbete på ett sätt som ger snabba och riktiga beslut
  • Arbeta för att initiera utbildning och kompetensutvecklingsinsatser
  • Stödja arbetet med ledning och styrning av sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen
  • Arbeta stödjande och rådgivande gällande försäkringsmedicin till berörd personal i respektive organisation
  • Verka för att få fler läkare utbildade i försäkringsmedicin och att dessa fungerar som resurspersoner
  • Arbeta med tillämpning och initiera utveckling av det försäkringsmedicinska beslutsstödet

 

Mål

Medborgarna ska få väl underbyggda beslut med korta handläggningstider.

Försäkringsmedicinskt forum ska bidra till likvärdig bedömning av åtgärder vid ohälsa och sjukskrivning genom utveckling av försäkringsmedicinsk kompetens.

Försäkringsmedicinskt forum ska även bidra till en effektivisering av samarbetet mellan Region Jönköpings län, Försäkringskassa, Arbetsförmedling samt övriga parter.

Ledamöter

Region Jönköpings län:

Processledare Ann-Britt Ekvall, ordförande
Överläkare Mait Pettersson
Processledare Eva-Marie Sundkvist
Processledare Susanne Leander

Försäkringskassan:

Samverkanschef Klas Rydell
Försäkringsmedicinsk rådgivare Helene Wrede
Samverkansansvariga, sekreterare:
Åsa Smedberg Jönköping
Emma Eriksson Vetlanda
Gunilla Westerlund Värnamo 

Arbetsförmedlingen:   
Jenny Sarrion

 

Mer information

Uppdrag Försäkringsmedicinskt forum

Arkiv minnesanteckningar

Minnesanteckningar 2008-2013

 

Uppdaterad: 2016-01-05
Ann-Britt Ekvall, Regionledningskontoret, Verksamhetsnära funktion