Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Riktlinjer för läkemedelshantering

Innehåll

Om riktlinjerna

Läkemedelskommittén ska verka för en tillförlitlig och rationell läkemedelshantering (SFS1996:1157). Ett viktigt led i detta är att uppnå enhetliga rutiner för läkemedelshantering inom all hälso- och sjukvård Region Jönköpings län.

Denna utgåva är den femte upplagan av gemensamma riktlinjer för läkemedelshantering inom sluten vård, öppen vård, primärvård, kommunal vård och folktandvård och utgår från ”Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården”, SOSFS 2000:1 med tillägg (kallad 2000:1 i dessa riktlinjer).
Riktlinjer för läkemedelshantering har tagits fram av en arbetsgrupp på uppdrag av läkemedelskommittén i syfte att fokusera på vårdkedjan där patienten inte ska känna av några organisationsgränser.

Vi hoppas att dessa riktlinjer för läkemedelshantering ska kunna fungera som ett stöd i det dagliga arbetet och vara ett referensverk som kan användas vid utformandet av lokala rutiner för läkemedelshantering.

Läkemedelskommittén i Region Jönköpings län

Fastställt

Riktlinjerna för läkemedelshantering är fastställda av läkemedelskommittén i Region Jönköpings län 28 februari 2013

Arbetsgrupp

Kontakt

Vid frågor och synpunkter rörande riktlinjerna, kontakta Läkemedelskommittén.
Diskussion kring läkemedelshantering kan med fördel föras med länets lokala kliniska apotekare.

Mårten Lindström
Läkemedelskommitténs ordförande
010-242 41 91

Kristin Krigsman
Klinisk apotekare
010-242 19 69

 

Mer information

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården”, SOSFS 2000:1

Förslag på innehåll i lokal rutin

Uppdaterad: 2017-04-28
Kristin Krigsman, Läkemedelsförsörjning, Verksamhetsstöd och service