Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Rekvisition och kontroll av läkemedel

Innehåll:


 

Beställning och rekvisition av läkemedel till läkemedelsförråd

Läkemedel beställs från apotek och rutinerna för beställning ska anges i de lokala rutinerna för läkemedelshantering tillsammans med kontaktuppgifter till levererande apotek med uppgift om öppettider och leveranstider. Vid akut behov av läkemedel då apoteket är stängt följs anvisningarna i lokala rutinen.

Läkemedel får endast rekvireras av sådan behörig hälso- och sjukvårdspersonal som namngivits i den lokala instruktionen för läkemedelshantering (SOSFS 2000:1, 5 kap. 1§).

I den lokala rutinen för läkemedelshantering ska det finnas en förteckning över vilka personer som får rekvirera läkemedel till vårdenheten. Där ska det också framgå vilka som har behörighet att beställa narkotika. Behörig person ska vid beställning kontrollera och signera rekvisitionen. Signeringen kan ske elektroniskt eller skriftligt. Apoteket utför ingen regelbunden kontroll för behöriga beställare. Det ansvaret ligger på vårdenheten.

Vårdenheten bör ha en förteckning, ett bassortiment, med läkemedel som ska lagerhållas på enheten och i vilka mängder. Bassortimentet revideras årligen enligt lokal rutin. Läkemedel som inte finns med i bassortimentet bör beställas i minsta förpackning.

Läkemedel beställs i första hand i elektroniska beställningssystem, till exempel Raindance eller WebbAbest. Behörighet till beställningssystem ges av avdelnings- eller klinikadministratör enligt verksamhetschefs, eller motsvarandes, beslut. Reservrutin för elektronisk beställning är faxning.
Observera att rekvisitionsblanketter, och recept, för läkemedel ska förvaras oåtkomligt för obehöriga.

Läkemedelsservice

Inom sluten vård på länets tre sjukhus kan läkemedel till vårdenhetens bassortiment beställas av personal från sjukhusapoteket, så kallad Läkemedelsservice. Beställning av vårdenhetens bassortiment sker på avtalad dag, oftast en gång per vecka. Sjukhusapoteket ansvarar också för hållbarhetskontroll av bassortiment för vårdenheter med Läkemedelsservice.

Läkemedel mellan vårdenheter

Inom sluten vård, när läkemedel saknas i vårdenhetens läkemedelsförråd, kan läkemedel sökas på annan vårdenhet eller i sjukhusets gemensamma läkemedelsförråd. Detta görs genom datastödet SVEPA. Vårdenheten hämtar preparatet från den vårdenhet som har läkemedlet eller från det gemensamma läkemedelsförrådet. I första hand utlämnas originalförpackning eller endosförpackat läkemedel, vilket möjliggör säker identifiering.
”Lösa” tabletter/kapslar stoppas i en läkemedelspåse där följande uppgifter fylls i: läkemedelsnamn, styrka, mängd och datum för hämtning. Blisterkartor får inte klippas sönder utan hållbarhetsuppgifter och batchnummer ska finns med. Den som iordningställer läkemedlen bekräftar riktigheten med sitt signum på påsen.

När patienten lämnar vårdenheten ska resterande läkemedel i läkemedelspåse kasseras.
Hämtade läkemedel ska normalt inte återlämnas. Rutiner för hämtning av läkemedel från det gemensamma läkemedelsförrådet på sjukhus finns beskrivet under "Läkemedelsförsörjning" på Regionens intranät.
För hämtning av narkotika från annan vårdenhet, se avsnitt Narkotikahantering.

Licens

Läkemedel som inte är godkända i Sverige får inte utlämnas från apotek förrän Läkemedelsverket givit försäljningstillstånd. Sådant tillstånd kallas licens.
En licens kan gälla för:

  • enskild patient
  • användning till en patientgrupp som behandlas vid en klinik eller likvärdig inrättning, så kallad generell licens.

Ordinerande läkare skriver en motivering till användningen. Särskild blankett för licensmotivering hämtas på under rubriken Licenser på Läkemedelsverkets hemsida. Licensmotivering och recept eller rekvisition på preparatet skickas till expedierande apotek som ansöker om tillstånd för försäljning av licenspreparat hos Läkemedelsverket. Licensen gäller endast på apotek i den apotekskedja där licensen blivit beviljad.

Klinisk prövning

Läkemedel måste genomgå klinisk prövning för att bli godkända. Distribution av prövningsläkemedel till sjukhus ska göras enligt separata avtal. Genomförande av kliniska prövningar i Sverige regleras av ”Läkemedelsverkets föreskrifter och allmänna råd om klinisk läkemedelsprövning” (LVFS 1999:3). Sedan 1 mars 2009 finns en ny överenskommelse mellan Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Läkemedelsindustriföreningen (LIF) om kliniska prövningar i Sverige.
Region Jönköpings län har fastställt ”Rutiner vid läkemedelsprövning/studier”, i vilket ekonomisk ersättning, information och lokal handläggning (avtal) behandlas.

Beställning av läkemedel på recept till vårdtagare

Beställning av läkemedel på recept till vårdtagare kan göras genom att patient, anhörig eller vårdpersonal hämtar ut läkemedel på apoteket, se Recepthantering - Hämta läkemedel på recept.

Expedition

På apoteket sker en genomgång av rekvisitionen av en farmacevt. Eventuella kompletteringar och rättelser görs och vid oklarheter kontaktas beställande enhet. Vissa korrigeringar av den beställda mängden till lämpliga transportförpackningar kan förekomma.
Ska läkemedlet märkas med patientdata, ordinerad dosering och/eller anvisning ska detta anges av vårdenheten på rekvisitionen.

Om ett läkemedel inte finns i lager eller tillfälligt är slut görs en restnotering på följesedeln. Skulle det dröja mer än två dagar till leverans tar apoteket kontakt med vårdenheten så att eventuellt akut behov kan lösas på något sätt. För extemporeläkemedel och licenspreparat kan man få räkna med längre leveranstid. Om apoteket kan expediera cirka 75% eller mer av den beställda mängden sker ingen restnotering. Ny beställning får vid behov göras för att komplettera levererad mängd.

Uttransport och leverans av läkemedelsbeställning

Uttransport av läkemedel till vårdenheter och boenden sker enligt leveransavtal eller annan överenskommelse mellan apotek och beställare.
Apoteksleveransen ska överlämnas till behörig person eller i särskilt låst skåp avsett för läkemedel enligt lokala rutiner för läkemedelshantering. Den som tar emot leverans på vårdenheten ska kontrollera att plomberingen är obruten.
Läkemedlen ska om möjligt packas upp genast (särskilt om kylvaror rekvirerats) och placeras i läkemedelsförrådet respektive den boendes medicinskåp. Kontroll ska göras att de erhållna läkemedlen överensstämmer med beställningen. I sluten vård görs inleverans i Raindance. Eventuella anmärkningar ska omgående eller senast dagen därpå göras till apoteket för rättelse.  
Tomma lådor och vätskevagnar återlämnas till apoteket enligt lokala rutiner.

Fakturering

I sluten vård kan enhetens kostnad för läkemedel kontrolleras i Fakturaunderlag i Diver. Öppen vård erhåller en faktura över månadens inköp av läkemedel. Vårdenhetschef eller motsvarande bör göra en rimlighetskontroll. Antal och belopp bör vara rimliga. Prisuppgifter kan kontrolleras i Raindance respektive WebbAbest Om rimlighetskontrollen visar felaktigheter ska apoteket meddelas för rättelse.

Narkotikahantering

Inom sluten vård ska tillförseln av narkotiska läkemedel till läkemedelsförråd och förbrukningen av dessa läkemedel dokumenteras i en särskild förbrukningsjournal (SOSFS 2000:1, 5 kap. 2§).

Inom annan hälso- och sjukvård än sluten vård ska det finnas ändamålsenliga rutiner för en säker kontroll av förbrukningen av narkotiska läkemedel (SOSFS 2000:1, 5 kap. 3§).

Förteckning över vilka preparat som ingår i de olika narkotikagrupperna kan hittas på Narkotikaklassade läkemedel - läkemedelsfakta eller sökas på Läkemedelsverkets hemsida Narkotika.

Narkotikaförbrukningen ska föras in i en särskild journal, en för varje preparat. Förbrukningsjournal för narkotika beställs från förrådet. Journalen finns i A4- eller A5-format och på framsidan finns anvisningar för journalföring. Narkotika ska vid utförsel registreras per patient för att det ska finnas en möjlighet att spåra vid eventuella avvikelser.
Om del av ampull/tablett/suppositorium ges kasseras resterande mängd och den kasserade mängden antecknas i anmärkningskolumnen. Även kross förs in omgående. Kontrasignering krävs när större mängder kasseras. Narkotika kasseras avidentifierat enl rutin i Avfallshandboken för Regionen. Narkotika avidentifieras genom att trycka ut tabletter/kapslar från blisterkartor och blanda med övriga kasserade läkemedel i avsett kärl alternativt placera i behållare för kasserade flytande läkemedel.
Mätsticka för registering av flytande lösningar kan beställas från respektive företag.

För hantering av smärtkassetter se PM Kontroll och kassation av smärtkassett.

Hämtning av narkotika från annan vårdenhet bör ske i så liten omfattning som möjligt. När hämtning är nödvändig ska sjuksköterskan som hämtar narkotika ta med sig vårdenhetens förbrukningsjournal till den vårdenhet han/hon avser hämta från. Utlämnande sjuksköterska ska säkerställa identiteten på hämtande sjuksköterska genom kontroll av ID-kort utfärdat av Regionen i Jönköpings län (EJ namnbricka). Narkotikan ska föras av i förbrukningsjournal som tillhör den vårdenhet som lämnar ut och samtidigt föras in i förbrukningsjournal som tillhör den vårdenhet som hämtar. Hämtande och utlämnande sjuksköterska kontrasignerar i respektive vårdenhets förbrukningsjournal i samband med utlämnandet av narkotika.

Narkotiska läkemedel ska inte finnas i sjukhusens gemensamma läkemedelsförråd.

Även i annan verksamhet än sluten vård ska ändamålsenliga rutiner för kontroll av narkotikaförbrukningen finnas. Egen förbrukningsjournal för narkotika bör finnas hos vårdtagare där hälso- och sjukvårdspersonal ansvarar för läkemedelshanteringen, se Förbrukningsjournal
För kontroll av kassation av använda plåster kan plåster kontrollräknas på särskild blankett, se Kontroll och kassation av narkotikaklassade plåster

Kontroll av narkotikaförbrukningen ska ske med en frekvens som är anpassad till verksamheten. Ansvaret för inventering och kontroll av dessa läkemedel ska åläggas annan behörig hälso- och sjukvårdspersonal än den som har behörighet att rekvirera narkotika. I de fall antalet anställda vid vårdenheten eller hos vårdgivaren är så få att kontrollen inte kan utföras av egen personal ska hälso- och sjukvårdspersonal från annan vårdenhet/vårdgivare anlitas för kontroll. Då upprepade kontroller eller stora mängder avviker ska verksamhetschefen eller motsvarande kontaktas och kontrollerna utföras tätare.

Fulltecknad förbrukningsjournal sparas på vårdenheten till och med ett år efter sista anteckningen.
 

Uppdaterad: 2017-07-28
Kristin Krigsman, Läkemedelsförsörjning, Verksamhetsstöd och service