Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Iordningställande av läkemedel

Innehåll:


 

Läkemedel ska iordningställas av sjuksköterska, läkare, tandläkare, receptarie eller apotekare (SOSFS 2000:1, 4 kap. 1§).

Ansvarsfördelning och tillvägagångssätt vid iordningställande ska klart framgå av den lokala rutinen för läkemedelshantering.

Sjukhusfysiker får iordningställa patientdos av radioaktiva läkemedel och fysioterapeut får iordningställa läkemedel som ska ges till patient i samband med fysioterapi. Biomedicinsk analytiker får iordningställa läkemedel vid blodtappning och provtagning.

Studerande som genomgår verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom hälso- och sjukvården får iordningställa läkemedelsdos till patient under tillsyn av sådan hälso- och sjukvårdspersonal som har befogenhet att iordningställa patientdos enligt gällande författning.

Inom annan hälso- och sjukvård än sluten vård och ambulanssjukvård kan sjuksköterska delegera iordningställande av läkemedelsdos till patient åt annan befattningshavare endast under förutsättning att det är förenligt med god och säker vård av patienten. Se avsnitt 1.9.

Den som iordningställer ett läkemedel ska kontrollera patientens identitet, läkemedlets namn, styrka och läkemedelsform samt dosen och doseringstidpunkten mot ordinationshandlingen (SOSFS 2000:1 4 kap. 5 §).

Ett iordningställt läkemedel ska på förpackningen eller behållaren vara märkt med uppgifter om patientens identitet och läkemedlets namn, styrka och dos samt de övriga uppgifter som behövs för en säker hantering. Direktiv om märkning ska finnas i den lokala instruktionen för läkemedelshantering (SOSFS 2000:1 4 kap. 7 §).

Vid all hantering av läkemedel ska risken för skadlig exponering övervägas. I Arbetsmiljöverkets författningssamling AFS 2005:5 finns föreskrifter om handhavande av cytostatika och andra läkemedel med bestående toxisk effekt. Dessa har på uppdrag av läkemedelskommittén kompletterats med mera detaljerade riktlinjer Hantering av cytostatika och Hantering av läkemedel med bestående toxisk effekt som ska anpassas i lokala rutiner för läkemedelshantering. Enligt Arbetsmiljölagen har tillverkare eller importör av läkemedel skyldighet att lämna information som är av betydelse för att förebygga ohälsa för personal som hanterar dem. Skyddsinformation för läkemedel finns på FASS hemsida www.fass.se. Sök det läkemedel du vill läsa om och klicka på knappen ”Skyddsinfo”. Observera att inte alla läkemedel har en skyddsinformationstext. Om det saknas skyddsinformation för ett läkemedel, vänd er till tillverkare eller importör av läkemedlet. För läkemedel tillverkade av APL se www.apl.se.

Parenterala läkemedel

Tillredning av läkemedel får endast göras av personal med farmacevtisk kompetens (Svensk Läkemedelsstandard, SLS).

Legitimerad sjuksköterska eller motsvarande med teoretisk och praktisk utbildning i arbetet får på vårdenheten endast tillreda:

 • läkemedel som pga. begränsad hållbarhet måste tillredas i direktanslutning till administrering. (t ex injektions- och infusionssubstans)
 • tillsats av läkemedel (t ex infusionskoncentrat) till infusionsvätska, som är avsedd för omedelbar administrering.

I den lokala rutinen för läkemedelshantering ska rutiner vid tillredning av läkemedelsdos ingå och verksamhetschefen är ansvarig för vårdenhetens tillredningsverksamhet.

De lokaler och den utrustning som används vid iordningsställande av parenterala läkemedel, bör så långt som möjligt uppfylla de krav som ställs på tillverkning av sterila läkemedel. Tillredning görs med fördel på apoteket med de resurser som finns där i form av godkända tillverkningslokaler och speciellt utbildad personal.
Det är viktigt att arbeta aseptiskt i ostörd miljö, syna infusions- och injektionsvätskorna före arbetets början och granska lösningen efter tillsatsen. Tillsatserna ska göras omedelbart före användningen och innehållet måste blandas efter varje tillsats.
Kontroll och okulär besiktning av infusions-, dialys- och spolvätskor ska ske i anslutning till användning. Använd helst syningsskärm med vit och svart bakgrund.

För infusionsvätskor gäller att behållaren alltid förses med etikett där patientdata, starttid, infusionstid och eventuella tillsatser anges. Etiketten (tillsatt läkemedel) beställs från regionens materialförsörjning eller av kommunen direkt från företaget.

Engångsspruta med uppdraget injektionsläkemedel ska alltid förbli engångsspruta och får inte återfyllas. För att förhindra smittspridning gäller detta även sprutor till infusionspumpar.
Infektionsrisken för flerdosbehållare (injektionsflaskor) ökar med antalet stick genom gummimembranet. Uppdragskanyl ska alltid avlägsnas ur förpackningen efter varje uppdragningstillfälle. Se även Risk för smittspridning vid uppdragning av läkemedel, Smittskydd och vårdhygien (nytt fönster). Tekniken för uppdragning av injektionsvätskor finns beskriven i Vårdhandboken.
Förtryckta eller neutrala etiketter("etikett sprut") för märkning av iordningställda doser av injektionsläkemedel kan beställas från regionens materialförsörjning eller av kommunen direkt från företaget.

Vid iordningställande av biosimilars, plasmaprodukter och vaccin ska produktnamn och batchnummer eller annat identifikationsnummer dokumenteras i patientens journal. I sluten vård registreras batchnummer i Ordinationslistan vid administrering under kommentar.

Perorala läkemedel

Tabletter och kapslar bör iordningställs med något hjälpmedel (sked, pincett, extra medicinbägare eller förpackningslocket). När del av tablett ordinerats kan tablettdelare användas för att få en god doseringsnoggrannhet. Delad tablett får aldrig läggas tillbaka i originalförpackningen. Anser den som iordningställer patientdosen att en tablett eller kapsel bör krossas, sker detta med hjälp av någon typ av tablettkross. Tablettdelare och tablettkross kan beställas genom regionens materialförsörjning eller apoteket. Hjälpmedel och beställningsinformation. Pincett/tablettdelare/tablettkross ska rengöras med vatten regelbundet samt vid synlig smuts.
Alla tabletter och kapslar kan inte krossas. Vissa måste sväljas hela eftersom de har en förlängd effekt (Duretter, ”retard”, ”prolongatum”) eller är överdragna med ett skikt som motstår saltsyra i magsäcken (enterotabletter). Andra bör sväljas hela t.ex för att de innehåller cytostatika eller smakar illa. Information kring vilka tabletter och kapslar som kan delas, krossas, öppnas finns i förteckningen Sväljes hela och på www.fass.se (delbarhetsinformation). Förteckningen Sväljes hela finns också tillgänglig via SVEPA. Vid all krossning av läkemedel måste allergirisken beaktas.
Då patienten/den boende inte kan svälja ordinerad tablett eller kapsel bör läkemedelsformen eller administrationssättet omprövas.

Flytande läkemedel mäts upp med hjälp av medicinbägare eller pipett. Ges flytande läkemedel peroralt med hjälp av spruta och eventuell sond, ska en speciell spruta för detta ändamål användas för att undvika förväxlingar. Särskilda försiktighetsåtgärder är nödvändiga vid vård av patient som har såväl matningssond i ventrikel eller tarm som intravasal kateter eller epiduralkateter. Matningssonder, intravasala och epidurala katetrar samt sprutor ska vara märkta så att ingen tvekan beträffande deras ändamål kan uppstå.

Dosdispenserade läkemedel

Med dosdispensering menas uttag ur tillverkarens originalförpackning och maskinellt eller manuellt iordningställande av läkemedel i patientdoser. (SOSFS 2012:9).

För information om hantering av maskinell dosdispensering i Region Jönköping, se Maskinell dosdispensering i Region Jönköpings län

Manuellt iordningställande av läkemedel i patientdoser görs i läkemedelspåse eller Dosett, enligt läkemedelslista, dosrecept eller ordinationslista. Det är viktigt att aktuell läkemedelslista och dispenserade läkemedel stämmer överens. Om byte till synonym eller annan styrka används vid dispensering ska läkemedelspåse alternativt läkemedelslista förses med uppgift om detta.

Läkemedelspåse förses med följande uppgifter:

 • patientens namn och personnummer
 • läkemedlets namn, beredningsform och styrka
 • dosering av läkemedlet
 • datum för iordningställandet
 • signum av den som iordningställt läkemedelspåsen.

I en Dosett iordningställs läkemedel utifrån administreringstid. Ordinationskortet på Dosettens baksida bör inte användas utan hänvisning sker till aktuell läkemedelslista.

Dosetten förses med följande uppgifter:

 • patientens namn och personnummer
 • aktuell tidsperiod
 • datum för iordningställandet
 • signum av den som iordningställt Dosetten.

Den som iordningställt läkemedlen i läkemedelspåse eller Dosett signerar på signeringslista eller dokumenterar i patientens journal så det tydligt framgår vilka läkemedel som iordningsställts och aktuell tidsperiod.
 

Vårdövergångar

I god tid före utskrivningen bör läkare, sjuksköterska eller farmacevt tillsammans med patienten gå igenom den fortsatta läkemedelsbehandlingen. Speciell tonvikt bör läggas vid indikationen för varje läkemedel, vilket också anges på recept och läkemedelslista (”för hjärtat”, ”mot värk” etc). Instruktion i hur man rätt använder t ex inhalationsläkemedel, ögonläkemedel, stolpiller ska ha föregått utskrivningen. Patienten bör ha fått tillfälle att själv träna svåra moment under överinseende av kunnig sjukvårdspersonal.

Vid utskrivning från sjukhus ska patienten få en uppdaterad läkemedelslista och skriftlig information om genomförda läkemedelsförändringar. Blanketten ”Information om din vårdtid”, som finns i Cosmic, bör användas.

Vid utskrivning från sjukhus till hemmet eller annan vårdenhet ska patienten medföra läkemedel i tillräcklig mängd för att underlätta för mottagande enhet och därmed undvika avbrott i medicineringen. Detta gäller även utskrivningsklar patient som byter vårdenhet inom sjukhuset. När patienten lämnar sjukhuset kan läkemedel medföras genom att patient, anhörig eller vårdpersonal hämtar ut läkemedel på apotek eller att sjuksköterska iordningställer och skickar med läkemedel hem. Se Samverkansrutiner samt Läkemedel på recept eller rekvisition. Vården har skyldighet att skicka med jourdoser för att täcka patientens behov till dess att läkemedlet kan expedieras/köpas på apotek (LVFS 1997:10). Sedan 2010 betalar respektive jourmottagning dessa läkemedel. Det finns inget gemensamt sortiment för jourdoser i Region Jönköpings län.
Om läkemedel, som inte är avsett att intas omedelbart, överlämnas till patienten, ska det ske i lämplig förpackning. Iordningställande av läkemedel i patientdoser görs i läkemedelspåse eller Dosett. Om en patient på sjukhus får läkemedel med sig hem dokumenteras detta i patientens journal. Se Rutin för att skicka med läkemedel hem från sjukhus

Uppdaterad: 2017-06-21
Kristin Krigsman, Läkemedelsförsörjning, Verksamhetsstöd och service