Region Jnkpings ln Svenska Palliativregistret
plus.rjl.se/svenskapalliativregistret

Registrering

Den här sidan inehåller information om hur det går till att registrera samt uppgifter om aktuell  täckningsgrad.

Vilka personer ska registreras?

 • Samtliga personer som avlidit ska registreras, väntade och oväntade dödsfall.

 

Var registrerar man?

 • Registrering sker på Svenska Palliativregistrets hemsida www.palliativ.se i formuläret, Dödsfallsenkät 2012-04-01. Vårdinsatserna för varje avliden person registeras, det går inte att registrera en avliden mer än en gång.

 

När ska man registrera?

 • Registrera i anslutning till dödsfallet.
 • Registrering kan ske upp till sex månader efter dödsfallet.
 • Dödsfallsenkäten kan ändras i 10 dagar efter man registrerat en avliden.
 • Om registrering av enskild person inte kan fullföljas på grund av att enkäten påbörjats men ej avslutas inom sex månader, ska följande uppgifter mailas till registerhållare: Enhetens namn, enhetskod, den avlidnes födelseår och initionaler , ssamt en begärand att registreringen tas bort manuellt.

 

Vem registrerar?

 • Den vårdenhet där personen avlider ska registrera.
 • Skriv ut dödsfallsenkäten (finns som Pdf-fil på hemsidan) och besvara den tillsammans i vårdlaget (ex. sjuksköterska/distriktssköterska, Undersköterska och läkare). Det ger tillfälle för reflektion och lärande.
 • Oväntade dödsfall i hemmet: Jourhavande distriktsläkare skriver dödsbevis. Registreringen i Svenska Palliativregistret görs av den vårdcentral där personen var listad. Varje enhet bör ha rutin för när och av vem dessa dödsfall registreras.

 

Ska alla frågor i enkäten besvaras?

 • Vid väntade dödsfall ska dödsfallsenkätens samtliga frågor besvaras.
 • Vid oväntade dödsfall besvaras endast några frågor.
 • Vid rättsmedicinsk obduktion besvaras inga medicinska eller omvårdnadsfrågor.

 

Samtycke

Personuppgiftslagen gäller ej avlidna personer. Samtycke behövs därför inte. Det ska finnas anslag på enheten att Nationella Kvalitetsregister används för förbättringsarbete.

Administrativa tips

Bra att ha skriftliga lokala rutiner som innefattar registrering i Svenska Pallaitivregistret.

Att man dokumetnerar i patientens journal vad som görs vid vård i livets slut.

Tre journalmallar för palliativ vård i cosmic:

 • Brytpunktssamtal. För läkare. Här dokumenteras bland annan beslut om palliativ vård och brytpunktssamtalet.
 • Palliativ vård, läkare. Här dokumenteras den dagliga vården.
 • Palliatv vård, sjuksköterska. Här dokumenteras den dagliga vården.

 

Täckningsgrad

Med täckningsgrad menas förhållandet mellan antalet avlidna som registrerats i Svenska palliativregistret jämfört med totala antalet avlidna enligt folkbokföringen. Täckningsgraden anges i procent. 

 

 

Kontakt

Projektledare
Eva Stålhammar
Landstinget i Jönköpings län, Qulturum
Tel: 0767-24 41 71

Epost:

Uppdaterad: 2014-03-03
Eivor Blomqvist, Folkhälsa och sjukvård