Region Jnkpings ln Barndialogen
plus.rjl.se/samverkan

Barn som anhöriga till föräldrar med allvarlig somatisk sjukdom

Nationellt utvecklingsarbete kring barn som anhöriga

I Region Jönköpings län vill vi bli bättre på att ge ett bra bemötande och stöd till barn och ungdomar när deras föräldrar är allvarligt sjuka eller hastigt avlider. Personal inom hälso- sjukvården och socialtjänsten har ett ansvar för att erbjuda målgruppen barn ovan, information, råd och stöd enligt Hälso- och sjukvårdslagen (5 kap. 7§) och Patientsäkerhetslagen (6 kap. 5§).  

Under åren 2012-2014 pågick ett projekt med syfte att utveckla och implementera arbetssätt avseende arbetet med barn som anhöriga. Region Jönköpings län valdes ut av Socialstyrelsen som en av fyra regioner i landet. Konventionen om barnets rättigheter har varit utgångspunkt för insatserna i Jönköpings län.

Barn som anhöriga, slutrapport 2012-2014 (pdf, nytt fönster)

Den samverkan som byggts upp mellan Region Jönköpings län, kommunerna i länet och idéburna organisationer inom ramen för Barndialogen är en viktig grund för att fortsättningsvis arbeta tillsammans för att nå de uppsatta målen:

  • att barn och unga själva upplever att de erhållit den information, råd eller stöd som de behöver.
  • att det i all berörd verksamhet inom länets kommuner och Region Jönköpings län kontinuerligt finns kompetens och rutiner för att tillgodose barns behov och rätt till information, råd och stöd som anhöriga.

I det kliniska/praktiska arbetet är det barnombuden/barnrättsombuden som finns på respektive enhet som tillsammans med ledningen på enheten arbetar för att säkerställa att de barn som är anhöriga får information och råd samt det stöd de behöver.

Uppdaterad: 2017-11-15
Johanna Rosander, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion