Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Kvalitetsgranskning av ordination och hantering av läkemedel

Vårdgivaren ska som ett led i egenkontrollen enligt 5 kap. 2 § Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete säkerställa att hanteringen av läkemedel i verksamheten regelbundet genomgår en extern kvalitetsgranskning (HSLF-FS 2017:37, 4 kap. 3§).

Ordination och hantering av läkemedel är ett högriskområde inom hälso- och sjukvården. Läkemedelskommittén inom Region Jönköpings län rekommenderar att verksamheten genomgår en extern kvalitetsgranskning en gång per år.

Extern kvalitetsgranskning inom Region Jönköpings län

Ett nytt arbetssätt kring extern kvalitetsgranskning infördes 2015. Den genomförs i form av en webbenkät (Esmaker).
Även 2018 kommer den externa kvalitetsgranskningen av ordination och hantering av läkemedel ske via webbenkät. Enkäter skickas under våren 2018 till sluten vård, primärvård och tandvård. Enheterna erhåller därefter återkoppling från klinisk apotekare.

Extern kvalitetsgranskning för kommunerna i Jönköpings län

Varje kommun inom Jönköpings län ansvarar för att rutiner för hur extern kvalitetsgranskning av ordination och hantering av läkemedel genomförs finns utarbetade. Kontakt sker med respetive MAS.

Kontakt

Anna Adamsson
Klinisk apotekare
010-243 50 48

Mer information

Ledningssystem för läkemedelshantering (Riktlinjer för läkemedelshantering)

Uppdaterad: 2018-01-08
Anna Adamsson, Läkemedelsförsörjning, Verksamhetsstöd och service