Region Jnkpings ln Futurum - akademin för hälsa och vård
plus.rjl.se/futurum

Anette Peterson forskar på kvalitetsregister och förbättringsarbeten

Från kunskap till handling

Att det kan vara svårt att omsätta ny kunskap till den praktiska vårdens vardag är en erfarenhet många delar. Anette Peterson, hälso- och sjukvårdsstrateg vid Region Jönköpings län, har visat i sin doktorsavhandling hur ett systematiskt förbättringsarbete med stöd från nationella kvalitetsregister kan bidra till kvalitetsförbättringar inom hälso- och sjukvården.

För att komma till rätta med problemet, att omsätta ny kunskap till handling, används ibland systematiska kvalitets- och förbättringsmetoder. En modell som är vanlig vid förbättringsarbete är ”Genombrottsmodellen”. 

Den bygger på att team från kliniker eller vårdcentraler samlas till ett antal lärandeseminarier där deltagarna lär sig metoder för att arbeta med förbättringar i sin egen verksamhet. Mellan lärandeseminarierna provar teamen olika förändringar, mäter och utvärderar resultat på hemmaplan. Forskning inom området visar likväl att det är svårt att genomföra förändringar och att många förbättringsarbeten misslyckas.

Nationellt kvalitetsregister kan bidra till en förbättrad hälso- och sjukvård

– Ännu saknas mycket kunskap om vad som gör att vissa lyckas med förbättringsarbete och andra inte. Förståelsen för hur genombrottsmodellen kan användas på bästa sätt behöver studeras ytterligare. Jag ville ta reda på vilka förutsättningar som krävs för att lyckas, säger Anette Peterson som har en bakgrund som sjuksköterska vid Höglandssjukhuset i Eksjö med egen erfarenhet av kvalitets- och utvecklingsarbete. 

I sitt avhandlingsarbete har hon bland annat undersökt vilka framgångsfaktorerna för ett lyckat kvalitets- och förbättringsarbete är. Syftet var också att undersöka lärandet och ny förståelse vid systematiskt förbättringsarbete.

Vikten av ledningens stöd för lyckat förbättringsarbete

Resultatet visar att viktiga byggstenar för ett lyckat kvalitetsarbete är ett systematiskt kvalitets- och förbättringsarbete, där stöd av ett nationellt kvalitetsregister kan bidra till en bättre hälso- och sjukvård genom att öka följsamheten till nationella riktlinjer. Framgångsfaktorer bygger på förståelse för sammanhang i organisationen, förbättringsarbetets struktur, vikten av lärandet mellan teamdeltagarna och att nya nätverk skapas. Ledningens stöd och chefers engagemang betonas, liksom att betydelsen av en intern teamcoach visade sig vara en betydelsefull faktor för att lyckas.

Utmaning för kvalitetsregister

Anette Peterson konstaterar att kvalitetsregistren har olika förutsättningar för att stödja kvalitets- och utvecklingsarbete. En av de största utmaningarna är att det idag saknas förutsättningar för direktöverföring från journal till register.

- Min avhandling kan förhoppningsvis bidra till att visa hur nationella kvalitetsregister kan användas i systematiskt förbättringsarbete och ge underlag till vilka faktorer som är viktiga att överväga och ta hänsyn till för att lyckas, sammanfattar Anette Peterson.

Text: Ulla Hansson Green

Avhandlingens titel

Learning and understanding for quality improvement under different conditions

 

 

 

Uppdaterad: 2016-05-16
Ulla Hansson Green, Futurum, Verksamhetsnära funktion