Region Jnkpings ln Förbättringskunskap
Nationella plattformen för förbättringskunskap

Den nationella plattformen

Bild för Nationella plattformen.Nationell plattform för förbättringskunskap vill utveckla och sprida kunskap, möjliggöra etablering av samarbete mellan olika intressenter, engagera vårdens ledningssystem och på så sätt kontinuerligt bidra till att utveckla vårdens kvalitet med utgångspunkt i Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete SOSFS 2011:9 (har ersatt God vård SOSFS 2005:12).

Arbetet i plattformen drivs idag av personer som representerar olika organisationer och utbildningsanordnare.

En mötesplats

Plattformen är en mötesplats för att etablera förbättringskunskap som ämne på utbildningarna och att sprida och utveckla kunskap om ämnet på ett nationellt, regionalt samt lokalt.

I plattformen ingår olika organisationer som tillsammans bidrar till att bygga ett nätverk. Vi utgör en samlande drivkraft på olika nivåer mellan organisationer, professioner, akademi och vårdverksamhet för att utveckla förbättringskunskap.

Så började det

Initiativet kom från Sveriges Kommuner och Landsting, Svensk sjuksköterskeförening, Svenska Läkaresällskapet och några universitet/högskolor och landsting. Vi har senare utökats med flera organisationer som berörs och har ambitionen att utöka sin samverkan med universitet, studenter, professionsföreningar, organisationer och myndigheter.

Vad det handlar om

  • Ett kontinuerligt lärande och förmåga att omsätta kunskap systematiskt i praktiken för att öka värdet för dem som vården är till för.
  • Alla som arbetar i och kommer att arbeta i hälso- och sjukvården har två jobb; att göra det ordinarie arbetet och att utveckla detta arbete och det system man arbetar i.
  • Plattformen arbetar för att de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som behövs i ämnet förbättringskunskap integreras i grund-, vidare- och fortbildning för hälso- och sjukvårdens professioner.
  • Detta motiveras såväl av professionella drivkrafter som nu gällande förordningar och krav på professionernas kompetens. Det handlar både om att ha relevant kunskap och att ha mandat för att delta i förbättrings- och förnyelsearbetet av den framtida hälso- och sjukvården.

Integrerats i utbildningar

Sedan mitten av 1990-talet har förbättringskunskap på olika sätt integrerats i utbildningar runt om i landet. Det har skett i kurser eller kursmoment liksom genom samarbetsprojekt och löpande kontakter på såväl lokal, nationell och internationell nivå och med stöd av olika aktörer och i olika former.

Samarbete mellan utbildningar och vården har exempelvis syftat till att erbjuda miljöer där studenter kan fördjupa sig i förbättringsarbete genom erfarenhetsbaserat lärande (göra och lära). Denna utveckling sker även på avancerad nivå och för ST-läkare.

Forskning

Utvecklingen stöds även av ökande forskningsaktiviteter på förbättringsområdet i Sverige som i andra länder. Denna forskning är tvärvetenskaplig och belyser ett brett fält av frågor. Det kan handla om interprofessionell samverkan, hur miljöer för lärande och förbättrad vård kan skapas, hur teori och praktikens lärande kan förenas och ledarskapets betydelse för lärande i organisationer.

Ett särskilt område som lyfts fram i Sverige är nationella kvalitetsregister som bas för förståelse av förbättringsbehov och förbättringsmetoder.

I omvärlden

Ansträngningarna för att integrera förbättringskunskap i utbildningarna genom att erbjuda lärmöjligheter genom konkret deltagande i utvecklingsarbetet har också vuxit internationellt. Utveckling av olika lärformer, policys, krav och goda exempel växer fram i bland annat USA, England, Nederländerna, Norge och Kanada.

Det internationella erfarenhetsutbytet och samarbetet har bestått av nätverksbyggande, deltagande i varandras aktiviteter, anordnande av mötesplatser i olika utvecklingssammanhang med mera.

Mer om förbättringskunskap, se "Vad är förbättringskunskap?"

Plattformens arbetsgrupp

se fliken Kontakta oss!

Samarbetspartners

Våra samarbetspartners, de organisationer, myndigheter och lärosäten som Nationella plattformen för förbättringskunskap samarbetar med.

En folder & några bilder

En folder om Nationella plattformen (pdf) - en presentation.

Omslag till folder.Vid utskrift välj:
1. Utskrift av häfte
2. Båda sidor
3. Liggande A4.
4. Två originalsidor per tryckt sida

En Powerpoint-presentation om plattformen och något om förbättringskunskap.

 

Uppdaterad: 2017-10-18
Rolf Bardon, Qulturum, Verksamhetsnära funktion