Region Jnkpings ln Förbättringskunskap
www.forbattringskunskap.se

Metoder och verktyg

De vanligaste metoderna och hjälpmedlen att använda i ditt förbättringsarbete finns på dessa webbplatser:

 

Sök även på andra regioners/landstings webbplatser.

  • En meny av möjligheter

- en katalog med fem strategier och 31 förändringskoncept/metoder. Se här>> (nytt fönster) En webbsida kallad Förbättringskraft framtagen för den nationella satsningen Så mycket bättre för äldre, men koncepten är allmängiltiga!

 

Internationella länkar

----

QUL - Qualitet, Utveckling, Ledarskap

Ledningsinstrumentet QUL är ett verktyg för kundorienterad verksamhetsutveckling. Med dess hjälp kan en organisation utveckla sin verksamhet på ett sätt som stimulerar till systematiskt förbättringsarbete fokuserat på kunder, medarbetare och verksamhetens processer.

Verktygets viktigaste styrkor ligger i dess förmåga att skapa en helhetssyn och att fokusera ledarskapets avgörande roll samtidigt som det förutsätter alla medarbetares medverkan.

Läs mer om QUL på SKL:s webbplats

 

Några exempel

Här är exempel på några metoder i förbättringsarbete:

Programmet/konceptet Genombrott

Genombrott är en metod för systematiskt och lärandestyrt förbättringsarbete som har sin förebild i "Breakthrough Series" utarbetat av The Institute for Health Care Improvement (IHI) i Boston.

Metoden bygger på att det finns kunskap som inte tillämpas i tillräckligt stor omfattning i vardagsarbetet inom hälso- och sjukvården och att ny kunskap inte sprids tillräckligt snabbt dvs är ett angreppssätt för att snabba på spridning av bättre praxis.

I Sverige har metoden tillämpats för att öka tillgängligheten, för att förbättra demensvården, vården i livets slutskede, diabetesvården, cancervården, intensivvården, hjärtkirurgin samt för att minska vårdrelaterade infektioner. I alla landsting/regioner och i allt fler kommuner finns nu minst ett team som varit med i minst ett Genombrottsprojekt.

Skriva artiklar för att publicera

Squire guidelines och BMJ:s förslag till disposition och innehåll för artiklar om förbättringsarbeten. Läs mer>>

Typ av utbildningar

Definitioner>>

Webb-redaktör

Rolf Bardon

Uppdaterad: 2016-10-19
Rolf Bardon, Qulturum, Verksamhetsnära funktion