Region Jnkpings ln Förbättringskunskap
Nationella plattformen för förbättringskunskap

Vad är förbättringskunskap?

Källa: prof. Paul Batalden och prof. Patrica Stoltz

Figuren, ref: Paul Batalden

Alla som arbetar i hälso- och sjukvården har två uppdrag, att göra sitt ordinarie arbete och att utveckla det arbete och system man verkar i. För att göra detta "andra" arbete behövs kompetensutveckling i förbättringskunskap.

Förbättringskunskap och professionell kunskap behövs båda för att kunna och få vara med i förbättrings- och förnyelsearbetet av den framtida vården. 

Förbättringskunskap består av teorier, metoder och verktyg som kan användas för att lyckas med förändringsarbete som leder till utveckling och hållbara förbättringar av verksamheter och arbetssätt, liksom för att få fram nytänkande och innovationer.

Förbättringskunskap används för att utveckla kvaliteten inom hälso- och sjukvården och är idag en allt viktigare del i grund-, vidare- och fortbildning för hälso- och sjukvårdens professioner. Förbättringskunskap är en del i den professionella kunskap som behövs för att kunna och få vara med i förbättrings- och förnyelsearbetet av den framtida vården.

 De fyra hörnstenarna i förbättringskunskap (enligt Deming)

 

 

 

 

 

 

 

Förbättringskunskap är en "översättning" av Edwards Demings engelska uttryck "Profound knowledge", det vill säga den grundläggande kunskap som vi behöver ha för att lyckas med förändringsarbete. Vi behöver ha kunskap om:

 • system och systemförståelse
 • variation och kunna förstå statistiska samband vid mätning av processer
 • förändringspsykologi
 • ledarskap och lärandestyrt förändringsarbete

Det handlar om ständiga förbättringar. Att ihärdigt arbeta med att förbättra sina arbetssätt genom att ta små steg i rätt riktning.

Deming kom fram till sina teorier och testade dem när han var verksam i Japan på 50- och 60-talet. Han arbetade med den japanska bilindustrin och spred senare sina idéer i USA till den amerikanska industrin. Än i dag hålls flera så kallade Demingsseminarier varje år i USA. Förbättringskunskap används idag både inom näringslivet och offentlig verksamhet.

Åtta kunskapsdomäner

Dartmouth Medical School, USA, har tagit fram en förfinad beskrivning av vad förbättringskunskap är, i form av åtta kunskapsdomäner:

 1. Vården som process, system
 2. Variation och mätningar
 3. Kund-/patientfokusering 
 4. Leda, följa och göra förändringar i vården (= metoder och kunskaper för att designa och testa förändringar i komplexa vårdorganisationer och förståelse för detta på alla nivåer i organisationen)
 5. Samarbete
 6. Social kontext och samhällsansvar
 7. Utveckla ny, lokalt användbar kunskap
 8. Professionell kunskap för olika discipliner och att anpassa och knyta ihop den till alla övriga områden 1- 7. 

Källa: Batalden, Bisognano, Splaine, Baker, Headrick 1998 (pdf, nytt fönster)

Kunskapsområdet har rötter i olika vetenskaper. Inom hälso- och sjukvården har dessa kunskaper utvecklats och varit en god bas för kvalitetsutvecklingens framväxt.

Vad är kvalitetsutveckling?

En alltmer använd definition av kvalitetsutveckling inom vården är:

"Den kombinerade och oupphörliga ansträngningen av alla - hälso- och sjukvårdens professioner, patienterna och deras familjer, forskarna, finansiärerna, planerarna och lärarna - att genomföra de förändringar som leder till bättre resultat för patienterna (hälsa), bättre system och processer (vård) och bättre professionell utveckling (lärande)."

Batalden P, Davidoff F. What is "quality improvement" and how can it transform healthcare? Qual.Saf.Health Care 2007;16;2-3.

God vård

Socialstyrelsen har i sin skrift "God vård - om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården" presenterat riktlinjer för hur förbättringskunskap kan tillämpas i svensk hälso- och sjukvård. (Skriften är en vägledning till författningssamling SOSFS 2005:12)

I Sverige har Sveriges Kommuner och Landsting genomfört utvecklingsprogram och seminarier som bygger på förbättringskunskapens metoder. Likaså har utvecklingsenheter som Qulturum i Jönköping och Memologen i Västerbotten med flera spridit kunskap om detta ämnesområde. Qulturum har även genomfört Demingseminarier med fokus på kvalitet som organisationsstrategi (Quality as a Business Strategy).

Integrerats i utbildningar

Sedan mitten av 1990-talet har förbättringskunskap på olika sätt integrerats i utbildningar runt om i landet. Det har skett i kurser eller kursmoment liksom genom samarbetsprojekt och löpande kontakter på såväl lokal, nationell och internationell nivå och med stöd av olika aktörer och i olika former.

Till exempel har samarbete mellan utbildningar och vården syftat till att erbjuda miljöer där studenter kan fördjupa sig i förbättringsarbete genom erfarenhetsbaserat lärande (göra och lära). Denna utveckling sker nu även på avancerad nivå.

 

R.B.

Uppdaterad: 2017-03-15
Rolf Bardon, Qulturum, Verksamhetsnära funktion