Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Antibiotika vid nedsatt njurfunktion

Innehåll på sidan:

Behandling

Antibiotika och nedsatt njurfunktion

Renalt utsöndrade antibiotika bör doseras i relation till njurfunktionen. Detta gäller i första hand vid administrering av höga doser (parenteral antibiotika). Vid peroral behandling kan dosjustering behövas för till exempel kinoloner och trimetorpim/sulfa redan vid måttligt nedsatt njurfunktion. Vid grav njursvikt kan dosjustering även behövas för en del andra perorala antibiotika (se tabell nedan).

För mer information kring beräkning av njurfunktion se Faktadokument kring mätning av njurfunktion.
Mätning av njurfunktion

Antibiotika med renal utsöndring

  • Penicilliner
  • Cefalosporiner
  • Kinoloner
  • Tetracyklin (kompenserar med utsöndring via tarm vid eventuell njursvikt)
  • Trimetoprim + Trimetoprim/sulfa
  • Nitrofurantoin

Antibiotika med icke-renal utsöndring

  • Makrolider
  • Metronidazol
  • Klindamycin
  • Rifampicin

Peroral behandling

Antibiotika Normaldos GFR<30 GFR <10 Kommentar
Amoxicillin 500-750 mg x 3 500-750 mg x 2 500-750 mg x 1  
Amoxi/Klavulan 875/125 mg x 2 500/125 mg x 2 500/125 mg x 1  
Ciprofloxacin 500 mg x 2 500 mg x 1 500 mg x 1  
Erytromycin 500 mg x 2   250 mg x 2  
Fluconazol 100 mg x 1 50 mg x 1    
Nitrofurantoin       Risk för låg koncentration i urinvägarna vid GFR <40
Trimetoprim       Risk för låg koncentration i urinvägar vid GFR<10
Trimetoprim/Sulfa 160/800 mg x 2 Normaldos 3 dagar, sedan x 1 Rekommenderas ej!  
Doxycyklin       Ingen dosjustering
PcV       Ingen dosjustering
Cefadroxil 500 mg x 2 500 mg x 1 500 mg var 36:e h  


Parenteral behandling

Som en lathund, gällande antibiotika som främst ges inom slutenvård, kan tabellen från RAF's (Referensgruppen för AntibiotikaFrågor) hemsida användas.
RAFs rekommendationer Dosering av antibiotika i Sverige, vuxna (Pdf, nytt fönster)

Vid dialys kan antibiotikadoser också behöva anpassas. Till hjälp finns en tabell utarbetat på Akademiska sjukhuset, Uppsala.

Förslag till dosering av antimikrobiella läkemedel vid RRT (Renal Replacement Therapy) (Pdf, nytt fönster)

Fastställt: 2009-08-26

Reviderad: 2016-02-08

Giltigt till och med: 2018-02-08

Fastställt av: Medicinsk programgrupp: primärvård, infektion

Ansvarig grupp: Infektion och smittskydd

Granskat av grupp: Infektion och smittskydd

Kontaktperson för innehåll:

David Tell, Distriktsläkare, Rosenhälsans vårdcentral Huskvarna, Vårdcentralerna Bra Liv

Författare:

Christina Grotte Olesund, Överläkare, Infektionskliniken Länssjukhuset Ryhov, Medicinsk vård

Malin Holmqvist, Klinisk apotekare, Läkemedelsförsörjning, Verksamhetsstöd och service

Uppdaterad: 2017-08-30
Johanna Rosander, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion