Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Klaffprotes

Innehåll på sidan:

Vårdnivå och remiss

Kardiolog kontrollerar:

 • Alla mekaniska/biologiska klaffprotesopererade, samt annan klaffkirurgi 6 – 12 veckor postoperativt.
 • Klaffopererade med komplicerad kardiell problematik kan behöva följas hos kardiolog längre tid efter individuell bedömning.
 • Perkutant inlagda klaffar eller "mitral clip".
 • Dubbelprotes (till exempel aorta och mitralisklaff), samt protesdysfunktion hos patient som kan bli aktuell för reoperation.
 • Yngre patienter med biologisk klaffprotes där reoperation kan bli aktuell. UKG utförs efter 5 år för att påvisa degenerativa förändringar.

Primärvården kontrollerar:

 • Mekaniska och biologiska enkelproteser, samt mitalisklaffplastik som postoperativt följts upp av kardiolog utan tecken på protesdysfunktion eller annan klaffrelaterad komplikation. Årliga kliniska kontroller rekommenderas i primärvården.

Remiss till kardiolog:

 • Om UKG påvisar:
  - protesdysfunktion
  - trombbildning (akutremiss)
  - nytillkommen vänsterkammardysfunktion eller
  - perikardexsudat.
 • Om kliniskt signifikant hemolys med anemi. Dubbel LD-stegring jämfört med utgångsvärdet är klart patologisk.

AV block II – III, kan förekomma mer frekvent hos framförallt aortaklaffopererade.

Diagnostik och utredning

Kardiologen ansvarar för att alla klaffopererade postoperativt genomgår:

 • Lab: Blodstatus, CRP, Krea, K, ALAT, LD (hemolysgrad och utgångsvärde)
 • Ekg: Nytillkommet AV block, vänsterkammarhypertrofi?
 • Lungröntgen: I Linköping eller på Ryhov
 • UKG: Protesdysfunktion? Vänsterkammarfunktion?

Behandling

Nya orala antikoagulantia är inte utprövade för klaffproteser (studier pågår).

- Livslång Waranbehandling vid mekanisk hjärtklaffprotes.
- Biologisk klaff motiverar inte Waran.
- Endokarditrisk och Endokarditprofylax
- Läkemedelsbehandling vid Hjärtsvikt vid tecken på vänsterkammardysfunktion.
- Vid protesdysfunktion utredning/ställningstagande till reoperation.
  Läkemedelsbehandling vid Hjärtsvikt

- Vid välfungerande klaffprotes föreligger ingen kontraindikation för ACE-hämmare.

Sjukskrivning

Sedvanlig sjukskrivning postoperativt skötes av kardiolog efter symtom på den grundläggande sjukdomen. Postoperativt ofta 1 – 3 månaders sjukskrivning beroende på arbete. Avstå från bilkörning 4 veckor efter öppen hjärtkirurgi.

Förebyggande sjukpenning kan möjliggöra deltagande i hjärtrehabilitering efter arbetsåtergång.

Uppföljning

I Primärvården

Årlig primärvårdskontroll ska innehålla:

 • Anamnes: Nya kardiella symtom? (andfåddhet, arytmi, bröstsmärtor)
 • Hjärtauskultation: Normalt hörs ett tidigsystoliskt klaffprotesblåsljud men inga diastoliska blåsljud. Mekaniska klaffar ska ha ett karaktäristiskt "klickande" protesljud.
 • EKG: Nytillkommet AV block, vänsterkammarhypertrofi?
 • Lab: Blodstatus, Krea, (LD vid hemolysmisstanke).
 • Om patienten har nya kardiella symtom ska alltid remiss till UKG utföras, ange klafftyp.

Kvalitetsindikatorer

 • Andel patienter accepterade för kirurgi efter VOC rond.
 • 30 dagars mortilitet efter klaffkirurgi.

Omvårdnad

Patienter som klaffopereras i Linköping kommer för postoperativ vård till hjärtvårdsavdelningen i Jönköping, respektive medicin avd D i Eksjö och avdelning D i Värnamo.
Postoperativ vård efter klaffoperation

Rehabilitering

Sjukhusfas

Efter thoraxkirurgi ska sjukgymnast alltid kontaktas för postoperativ uppföljning av rörelseträning, andningsträning och mobilisering samt bedömning av hjälpmedelsbehov. Dessutom information om fysisk aktivitet och träning.

Information om fysisk aktivitet och träning efter hjärtoperation

Rörelseprogram för nacke/axlar

Rehabiliteringsfas

Inom några veckor efter utskrivning kallas patienten till sjukgymnast för bedömning av fysisk funktion och fysisk träning i hjärtgrupp i 3-6 månader. Kontakt förmedlas av sjukgymnast på vårdavdelning alternativt via hjärtmottagning.

Vid behov finns även möjlighet till kontakt med övrig rehabiliteringspersonal som till exempel arbetsterapeut, dietist, kurator eller psykolog. Denna kontakt förmedlas oftast via sjuksköterska på respektive sjukhus hjärtmottagning.

Hjärtsvikt, Arbetsterapi - Region Jönköpings län

Fastställt: 2011-09-08

Reviderad: 2016-06-03

Giltigt till och med: 2018-06-03

Fastställt av: Medicinsk programgrupp medicin och primärvård

Ansvarig grupp: Hjärta-kärl

Granskat av grupp: Hjärta-kärl

Kontaktperson för innehåll:

Susanne Ekedahl, Distriktsläkare, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv

Författare:

Jan Thollander, Överläkare, Medicinkliniken Länssjukhuset Ryhov, Medicinsk vård

Johnny Nijm, Bitr verksamhetschef, Klinisk fysiologi, Psykiatri rehab o diagnostik

Uppdaterad: 2017-05-24
Johanna Rosander, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion