Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Läkemedelsbiverkningar i huden

Innehåll på sidan:

Vårdnivå och remiss

De flesta hudreaktioner är beskedliga och kan hanteras i primärvården.

Remiss till hudspecialist vid

 • Misstanke om allvarlig läkemedelsreaktion
 • Diagnostiska svårigheter
 • Misstanke om kontaktallergisk reaktion mot lokalbehandlingsmedel
 • Uttalade symptom som inte kan hanteras i primärvården

Remiss till allergimottagningen vid

Hudbiverkningar med frågeställning IgE medierad reaktion. 
Allergiska reaktioner mot penicillin

Diagnostik och utredning

Hudbiverkningar är bland de vanligaste läkemedelsreaktionerna och drabbar cirka 3 - 4 % av slutenvårdspatienter. Hög ålder, polyfarmaci och rubbningar i immunsystemet ökar risken. Både bakomliggande mekanismer och den kliniska bilden varierar stort. Samma läkemedel kan orsaka olika typer av hudreaktioner och flera olika läkemedel kan leda till samma kliniska bild. Läkemedelsreaktioner kan imitera eller försämra andra hudsjukdomar.

Vid typ I allergi mot t.ex. penicillin kan IgE antikroppar påvisas i blodet eller genom pricktest, Allergiska reaktioner mot penicillin. Misstänkt kontaktallergi mot lokalbehandlingsmedel kan verifieras genom epikutantest. I övrigt saknas laboratoriemetoder som i klinisk praxis kan binda ett läkemedel till en hudbiverkan utan diagnostiken baseras på tidssamband och sannolikhetskalkyler. De flesta hudbiverkningar uppträder inom två månader efter exponeringen för läkemedlet.

- Tag alltid läkemedelsanamnes! OBS! hälsokostpreparat! Uppmärksamma framförallt antibiotika, antiepileptika och allopurinol.
- Tag ställning till om det kan röra sig om en läkemedelsreaktion och om den är av allvarlig karaktär.

Följande kliniska tecken och laboratoriefynd kan tyda på allvarlig hudbiverkan

 • Blåsor och epidermal avlossning
 • Slemhinneengagemang
 • Sammanflytande erythem
 • Hudömhet, hudnekros
 • Palpabel purpura
 • Symptom på anafylaxi
 • Symptom på serumsjuka (feber, lymdadenopati, ledvärk eller artrit, leverpåverkan)

Behandling

Tidig diagnos och utsättande av det misstänkta läkemedlet är oftast tillräckligt. I övrigt är behandlingen symptomatisk.

Uppföljning

Det kan ta från några dagar till flera månader innan hudsymptomen försvinner helt.
Glöm ej anmälan till Läkemedelsverket vid nya eller allvarliga biverkningar (se vidstående länk). Tag ställning till journalmärkning enligt SOSF 2008:14.
Utrusta patienten med kort. 
Varning överkänslighet, markering i journal, Dokumentationshandboken, Region Jönköpings län (begränsad behörighet, nytt fönster)

Fastställt: 2010-05-26

Reviderad: 2016-08-15

Giltigt till och med: 2018-08-15

Fastställt av: Medicinsk programgrupp hud och primärvård

Ansvarig grupp: Hud

Granskat av grupp: Hud

Kontaktperson för innehåll:

Maria Dovrén, Överläkare, Hudkliniken Länssjukhuset Ryhov, Medicinsk vård

Författare:

Helena Wenger, Överläkare, Hudkliniken Länssjukhuset Ryhov, Medicinsk vård

Uppdaterad: 2016-12-23
Johanna Rosander, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion