Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

STI

Innehåll på sidan:

Vårdnivå och remiss

Vissa könssjukdomar (STI- sexually transmitted infection) är vanliga i Sverige, särskilt klamydia, kondylom och genital herpes och bör därför kunna hanteras såväl i primärvården, på ungdomsmottagningar som i specialistvården. Andra sexuellt överförbara sjukdomar är mer sällsynta och bör av den anledningen skötas inom specialistvården. Oklara sår eller infektioner i underlivet där man har uteslutit de vanligaste könssjukdomar bör därför remitteras direkt till STI-mottagningen för närmare utredning.

Diagnostik och utredning

Det är inte ovanligt med flera STI samtidig - därför bör varje patient som söker för misstänkt STI undersökas med tanke på detta.

Förslag på rutinundersökningar av patienter som söker för STI

 • Anamnes
 • Direkt klinisk undersökning
 • Direkt mikroskopering av uretra och/eller cervixutstryk
 • Eventuell wet smear av vaginal sekret
 • Klamydiaprov
 • Beroende på anamnes och symtom ta ställning till provtagning avseende mycoplasma genitalium, gonorré, HIV serologi samt eventuellt Syfilis, Hepatit B och C serologi.

Smittskyddslagen (SML)

Följande STI omfattas av smittskyddslagen och är därför anmälningspliktiga

 • Klamydia
 • Gonorré
 • Syfilis
 • HIV
 • Hepatit B och C

Kostnadsfrihet

Vid misstanke om STI enligt SML ska undersökning och behandling vara kostnadsfri. På recept anges kostnadsfritt enligt SML.

Smittspårning

Den behandlande läkaren är ansvarig för att anmälan och smittspårning av SML-klassade STI kommer till stånd. Detta medför skyldighet att förvissa sig om att partners blir undersökta. Det är viktigt att inte ge partnerbehandling utan föregående provtagning. Remiss för smittspårning skickas till kurator på hudmottagningarna inom respektive sjukvårdsområde. Ange om SML-anmälan redan är gjord eller önskas.

Prevention

Varje möte med en STI patient utgör ett bra tillfälle att tala om hur man skyddar sig på bästa möjliga sätt för STI och/eller oönskade graviditeter. 

Behandling

STI - sjukdomsspecifika dokument

Fastställt: 2011-06-03

Reviderad: 2017-06-20

Giltigt till och med: 2019-06-20

Fastställt av: Medicinsk programgrupp hud och primärvård

Ansvarig grupp: Hud

Granskat av grupp: Hud

Kontaktperson för innehåll:

Maria Dovrén, Överläkare, Hudkliniken Länssjukhuset Ryhov, Medicinsk vård

Författare:

Per Anders Mjörnberg, Överläkare, Hudkliniken Länssjukhuset Ryhov, Medicinsk vård

Uppdaterad: 2017-06-20
Johanna Rosander, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion