Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Intensiv cancerrehabilitering

Innehåll på sidan:

Vårdnivå och remiss

Alla som har eller har haft någon form av cancer har möjlighet att ansöka om Intensiv cancerrehabilitering. Syftet med rehabiliteringen är att man ska få bearbeta konsekvenserna av sin cancersjukdom tillsammans med andra samt förbättra sin fysiska förmåga.Rehabiliteringsbehoven kan vara av fysisk, psykisk, social och/eller existentiell karaktär. Rehabiliteringen sker på annan ort under en eller två veckor och sker under ledning av kunnig personal i en stimulerande miljö. Sökande ska vara minst 18 år.

Målgrupp:

  • Patienter från 18 år och uppåt.
  • Patienter med avslutad adjuvant/kurativ behandling (undantaget hormonbehandling).
  • Patienter med kronisk cancer i tidig palliativ fas.
  • Patient ska ha förutsättningar att tillgodogöra sig en intensiv rehabilitering samt i huvudsak vara ADL-mässigt självständig.

Ansökan och Intyg:

Sökande (patient) fyller i ansökningsblankett om intensiv cancerrehabilitering
Ansökan om intensiv cancerrehabilitering (begränsad läsbehörighet, word, nytt fönster)

Ansökningsblankett finns på 1177.se under fliken intensiv cancerrehabilitering.

Läkare, sjuksköterska eller personal  med rehabiliteringskompetens (exempelvis kurator, sjukgymnast,  psykolog, arbetsterapeut) skriver intyg om sökandes rehabiliteringsbehov och målsättning med rehabiliteringsvistelsen. Intyget skall skrivas i Cosmic och  finns i blankettbiblioteket under "intyg".   Intyget ska undertecknas och skickas  till samordnare per post.
Intyg för intensiv cancerrehabilitering (begränsad läsbehörighet, word, nytt fönster)

Ansökningshandlingar skickas till: 

Samordnare
Anna-Lena Nordlund
Onkologkliniken
Länssjukhuset Ryhov
551 85 Jönköping

När ansökan och intyg inkommit skriver samordnare en anteckning i Cosmic om att ansökan inkommit med vidimering till den person som skrivit intyget. Samordnare skickar också ett svarsbrev till sökande om att beslut kommer fattas inom 2 månader.

Beslut:
Beslut om vilka patienter som beviljas intensiv cancerrehabilitering fattas av onkologläkare och samordnare. Besked om beslut kommer att skickas till den sökande. Vid avslag meddelas den sökande om att denna kan ansöka igen vid ett senare tillfälle. Sökande ska även informeras om möjligheten att ansöka om fondmedel samt få information om annan rehabilitering som kan erbjudas inom Region Jönköpings län. Överklagan är inte möjlig eftersom beslutet grundas på  en medicinsk bedömning.

Vid beviljat beslut skickar samordnaren skriftligt beslut samt informationsbrev till sökanden. När sökande har valt rehabiliteringsanläggning skrivs en specialistvårdsremiss av verksamhetschefen på Onkologkliniken. Patientavgift är enligt gällande regler, fn 100 kr/dygn. Sökande har rätt till sjukresor enligt gällande regelverk. Resekostnader betalas av Region Jönköpings län enligt sjukresetaxan efter att kvitton samt intyg från rehabiliteringsanläggningen skickats till Jönköpings länstrafik.

Diagnostik och utredning

Sökande ska vara i behov av mer intensiv rehabilitering i annan miljö, där behovet inte enbart kan tillgodoses inom Region Jönköpings län. Behovet av intensiv cancerrehabilitering ska kunna härledas till cancersjukdom och/ eller konsekvenser av behandlingen. Syftet är att stärka och /eller återfå förlorad funktionsnivå på grund av cancersjukdom.

För att kunna tillgodogöra sig rehabiliteringen på bästa sätt ska sökande inte befinna sig i akut krisreaktion pga cancersjukdom eller av annan orsak. Rehabiliteringsbehovet kan vara av fysisk, social, psykisk och/eller existentiell karaktär - ofta med ett samordnat behov.

Prevention

Rehabiliterande insatser kan förebygga sena effekter genom att den externa vårdgivaren kan motivera till fungerande copingstrategier gällande livsstilsförändringar, så som minskad stress, god kosthållning, motion, sunda relationer och sunda vanor med mera.

Sjukskrivning

Ansökan kan ske oberoende om sökande är sjukskriven eller ej. Förebyggande sjukpenning från Försäkringskassan kan sökas när patienten är i arbete, helt eller delvis.

Uppföljning

  • Rehabiliteringsanläggning ska skicka utlåtande om behandlingsperioden till samordnare. Remissvar scannas in i Cosmic.
  • Samordningsansvarig kontaktar patienten cirka en månad efter rehabiliteringsvistelsen för en fortsatt rehabiliteringsplan
  • Onkologklinikens verksamhetsutvecklare ansvarar för utvärdering av intensiv cancerrehabilitering med en årlig sammanställning.
  • Vid behov av fortsatt rehabilitering inom Region Jönköping ansvarar intygsskrivare för uppföljning enligt rehabplan.

Rehabilitering

Intensiv cancerrehabilitering kan vara en del i patientens rehabplan. Andra rehabiliteringsinsatser inom Region Jönköpings regi kan vara aktuella. Dessa är bland annat ”Lära sig leva med cancer”, ”Rehabiliteringskurs”, bassängträning, lymfterapi samt individuella behandlingar hos till exempel sjukgymnast, lymfterapeut, arbetsterapeut, psykolog, dietist, logoped  och/eller kurator. Behovet kan vara en enskild insats eller fler kombinerade. Behovsbedömningen avgör vad som är lämpligt.

Fastställt: 2012-01-16

Reviderad: 2017-08-25

Giltigt till och med: 2019-08-25

Fastställt av: Medicinsk programgrupp Onkologi och primärvård

Ansvarig grupp: Onkologi

Granskat av grupp: Kvinnohälsa, Öron, näsa och hals

Kontaktperson för innehåll:

Anna-Lena Nordlund, Kurator, Rehabiliteringscentrum, Psykiatri rehab o diagnostik

Författare:

Uppdaterad: 2017-08-28
Johanna Rosander, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion