Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Hörselnedsättning hos vuxna

Innehåll på sidan:

Vårdnivå och remiss

 • Primärvården är första instans
 • Remiss kan ställas till antingen öronläkare eller audionommottagning.

Indikationer för remiss till öronläkare

 • Patienter med plötslig hörselnedsättning (sudden deafness) remitteras halvakut sedan vaxpropp uteslutits. Vid genes akut ljudtrauma ordineras snarast 2 x 200 mg Acetylcystein (helst inom fyra timmar) att upprepas efter tolv timmar.
 • Ensidig hörselnedsättning som inte har en klart benign förklaring
 • Invalidiserande hörselnedsättning

Indikationer för remiss till audionommottagningen

 • Patient med hörselnedsättning (perifer skada) som har behov av att höra bättre.
 • Patienten skall vara motiverad till att bära hörapparat eller annat hjälpmedel innan remiss ställs.

Diagnostik och utredning

 • Anamnes: Ensidig eller dubbelsidig hörselnedsättning
  Vilka situationer som patienten har svårigheter att höra, t.ex. arbete, samtal med en person, samtal i grupp, i buller, radio och TV, telefon, svårt att uppfatta telefon- eller dörrsignal, svårt att höra vid teater-, bio- eller kyrkobesök.
 • Öronstatus. Gärna Weber och Rinne (stämgaffel 250 -
  1 000 Hz). Om ensidig hörselnedsättning hos vuxen, med otosalpingit, även epifarynxstatus (för att utesluta tumör).
 • Audiogram.

Checklista för remiss till audionommottagningen

 • Öronstatus och audiogram
 • Allmäntillstånd, förflyttningsproblem
 • Hudproblem/kontaktallergi
 • Yrkesverksam/pensionär
 • Språk och/eller talsvårigheter
 • Tolkbehov

Om patienten är yrkesverksam dessutom:
Arbetsuppgifter, kommunikationsbehov i arbetssituationen, ljudmiljö i arbetet.

Utredning som initierats av distriktsläkare

Audionommottagningen kan användas som remissinstans för distriktsläkare vid ex. svårigheter att ta vanligt tonaudiogram och vid önskan om andra hörselprov som talaudiometri, stapediusreflex. Detta för de distriktsläkare som själva vill och kan tolka resultaten.

Prevention

Hörselskydd, ljudprotektion.

Behandling

Åtgärder på audionommottagningen

Diagnostik, information och behovsbedömning av rehabilitering. Utprovning av hörhjälpmedel (hörapparater och hörseltekniska hjälpmedel), se länk. Hörselrehabilitering för vuxna, Landstinget i Jönköpings län (begränsad behörighet, Pdf, nytt fönster)

Åtgärder på hörselhabiliteringen

Efter behovsbedömning erbjuds pedagogiska och psykosociala insatser, förskrivning av text-/bildtelefon samt information om hörseltekniska arbetshjälpmedel.

Kostnader

För utprovning av hörapparater erläggs en egenavgift på 500 kr. Batterier och förbrukningsmaterial står brukaren för själv. 
Inopererat cochleaimplantat ingår dock under behandlingshjälpmedel och kostnaden för batterier ersätts upp till 1800 kr (högkostnadsskydd).

Är hörselnedsättningen ett arbetshinder kan Försäkringskassa och arbetsgivare stå för vissa kostnader.

Sjukskrivning

I enstaka fall: Sudden deafness, extrem ljudkänslighet.

Sjukskrivning vid hörselnedsättning, Försäkringsmedicinskt beslutstöd, Socialstyrelsen (nytt fönster)

Kvalitetsindikatorer

Andel patienter som förses med hörhjälpmedel på bilateral indikation.

Andel patienter med mycket grav sensorineural hörselnedsättning för remittering till bedömning CI (cochleaimplantat).

Rehabilitering

Audionom genomför utredande diagnostik och behandlade audiologisk habilitering/rehabilitering innefattande förskrivning av hörhjälpmedel, se Behandling.

Fastställt: 2008-12-10

Reviderad: 2016-04-18

Giltigt till och med: 2018-04-18

Fastställt av: Medicinsk programgrupp öron, näsa och hals och primärvård

Ansvarig grupp: Öron, näsa och hals

Granskat av grupp: Öron, näsa och hals

Kontaktperson för innehåll:

Thomas Arvidsson, Distriktsläkare, Nässjö vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv

Författare:

Uppdaterad: 2017-11-24
Johanna Rosander, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion