Region Jnkpings ln Psykiatri och missbruk
plus.rjl.se/samverkan

Utveckling av länets missbruksvård 

Kunskap till Praktik var ett utvecklingsarbete som startade i maj 2008 inom Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) som syftade till att, med utgångspunkt i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård (2007), förbättra den svenska missbruks- och beroendevården. Målet var att alla som har behov av samhällets insatser för alkohol- eller narkotikarelaterad problematik ska få bästa möjliga vård. Kunskap till Praktik avslutades 2013 och nya riktlinjer har sedan dess publicerats (2015).

En viktig del är att erbjuda utbildning i baskunskaper till all personal och att ge stöd i de metoder som rekommenderas i de nationella riktlinjerna. Årligen arrangerar kommunerna och Region Jönköpings län nationella baskursen i missbruk och beroende. 2016 genomfördes den i oktober. Kursen bygger på SKL:s projekt Kunskap till Praktik. Kursen är framtagen av ledande experter inom missbruks- och beroendevård i Sverige. Information om Baskurs Missbruk hösten 2017 kommer att annonseras här!

Syftet är att erbjuda:

  • implementering av riktlinjer och utveckla samverkan mellan huvudmännen kommuner och region.
  • att ge deltagarna dels en adekvat bild av problemens komplexitet, dels verktyg för att utveckla sitt arbete.
  • att utveckla en gemensam kunskapsbas över huvudmannaskapsgränser.

En översyn och uppföljning av länets missbruks-beroendevård genomförs höst/vinter 2017 med syfte att utröna om behov finns för en länsgemensam mottagning/beroendevård.

 

 

Kontakter

Johan Björk
Folkhälsa och sjukvård, Region Jönköpings län
johan.bjork@rjl.se
036-32 42 04

Mattias Jonsson
Folkhälsa och sjukvård, Region Jönköpings län
mattias.jonsson@rjl.se
036-32 41 89

Uppdaterad: 2017-06-26
Anna Franzén Ekros, Kommunikationsavdelningen, Verksamhetsnära funktion