Region Jnkpings ln Äldre
plus.rjl.se/samverkan

Inflytande

Patient- och brukarmedverkan

Äldre ska få leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Det innebär bl a rätten att vara delaktig i beslut om sin egen vård och omsorg och att rätten till självständighet ständigt uppmärksammas. Ett sätt att skapa delaktighet är genom att det finns individuella vårdplaner och genomförandeplaner utarbetade tillsammans med den äldre och att skapa transparens genom hela vårdkedjan. När en person har behov av insatser både från socialtjänsten och hälso- och sjukvården ska en individuell plan upprättas om det bedöms att samordning är nödvändig.

Anhörigstöd

För att anhöriga ska få det stöd de har rätt till behöver olika aktörer samverka. Stödet ska fungera oavsett vilken organisation som ger vård och omsorg. För att utveckla anhörigstödet finns en arbetsgrupp med verksamma inom både vård och omsorg tillsammans med anhöriga.

Arbetsgruppens uppgift är att sprida information om:

  • vilka möjligheter som finns för att få anhörigstöd.
  • hitta nya vägar för att stödja anhöriga i ännu högre grad.
  • visa hur anhörigas erfarenheter kan och bör tas till vara.

Anhörigstöd, 1177.se (nytt fönster)

Kontakt

Annmargreth Kvarnefors
Qulturum, Region Jönköpings län

036-32 11 85

Uppdaterad: 2015-06-18
Rolf Bardon, Qulturum, Verksamhetsnära funktion