Region Jnkpings ln Amningsstrategi
plus.rjl.se/amningsstrategi

Dokument som skyddar amningen

En rad amningsstödjande åtgärder har vidtagits internationellt och nationellt för att stödja och främja
amningen.

WHO och UNICEF antog 1981 internationella regler för marknadsföring av modersmjölksersättningar. Ändamålet med koden är att skydda mammor och barn från oetiska och aggressiva försäljningsmetoder från barnmatsindustrin. I Sverige utgavs Allmänna råd från Socialstyrelsen 1983:2, "Marknadsföring av modersmjölksersättningar".

FN:s Barnkonvention antogs 1989 och i artikel 24 förbinder sig medlemsstaterna att säkerställa att föräldrar och barn får information och undervisning om barnhälsovård, näringslära och fördelar med amning.

Innocentideklarationen antogs 1990, och uppdaterades 2005. Dess mål är att skydda, stödja och främja amning genom att skapa en medvetenhet om amningens betydelse och därmed ge stöd för och uppmuntra kvinnor att amma. En rad av WHO:s medlemsländer antog deklarationen, däribland Sverige. ”Ett globalt mål för optimal hälsa och näringsstatus hos kvinnor och barn är att göra det möjligt för alla kvinnor att amma och att alla spädbarn skall få enbart bröstmjölk från födelsen fram till 4 – 6 månaders ålder. Därefter skall barnen fortsätta att ammas med tillägg av annan lämplig föda, upp till två års ålder eller längre. Detta skall uppnås genom att man skapar en sådan miljö av medvetenhet och stöd så att kvinnor kan amma på detta sätt”.

Baby Friendly Hospitals initiative, BFHI, initierades av UNICEF med stöd av WHO, 1991.
Satsningen var global och Sverige anslöt sig tidigt till aktionen. Den syftade till att förmå alla medlemsländer att verka för att varje enhet som arbetar med blivande och nyblivna föräldrar och barn låter utvärdera sin verksamhet i enlighet med UNICEF/WHO:s kriterier, ”Tio steg till lyckad amning” för att kunna klassificeras som amningsvänlig. I Sverige kom aktionen att kallas för ”Amningsvänliga sjukhus” och omfattar även mödra- och barnhälsovården.

Amning och bröstmjölksersättningar, Socialstyrelsen Rapport 1999:14.
Svensk tillämpning av den internationella koden för marknadsföring av bröstmjölksersättningar och Socialstyrelsens vägledning för personal vid rådgivning, SOSFS 1983:21. Koden avser hela spädbarnsåret, dock främst barnets första sex levnadsmånader. Om modersmjölksersättningar ändå behövs till barn med föräldrar som inte vill eller kan amma, är vi skyldiga att upplysa om hur modersmjölksersättningar skall användas. SoS Rapport 1999-3-14

Socialstyrelsen gav 2003 ut svenska rekommendationer enligt den Globala strategin för uppfödning av späda och små barn, WHO, maj 2001 enligt följande:
”Den första tiden är bröstmjölken barnets bästa näring. De flesta barn klarar sig utmärkt på enbart bröstmjölk de första sex månaderna av sitt liv. Från ungefär sex månader bör amningen av näringsmässiga skäl kompletteras med annan föda, men det är fördelaktigt om bröstmjölken utgör en del av kosten under hela första levnadsåret eller längre”.

EU Project on Promotion of Breastfeeding in Europe. Protection, promotion and support of breastfeeding in Europe: a blueprint for action, 2004.

 

Uppdaterad: 2018-02-08
Jennie Blom, Barnhälsovården Jkp län, Medicinsk vård