Region Jnkpings ln Regionbibliotek
www.rjl.se/regionbibliotek

Tillgängliga medier

Regionbibliotek Region Jönköpings län verkar för att tillsammans med länets bibliotek tillgodose medborgarnas behov och tillgång till olika slags medier. 

Tillgänglighet är ett av regional biblioteksverksamhets övergripande perspektiv och handlar om tillgång till biblioteket, medierna och informationen, både fysiskt och digitalt. Målet är full delaktighet på lika villkor.

 

IFLA:s riktlinjer för bibliotekstjänster för personer med dyslexi – Reviderad och utökad utgåva.
Erbjuder stöd och vägledning när det gäller utveckling och implementering av bibliotekstjänster riktade till personer med dyslexi.
Riktlinjerna har tagits fram av en internationell arbetsgrupp under ledning av de bägge sektionerna Library Services to People with Special Needs (LSN) och Libraries Serving Persons with Print Disabilities (LPD).
IFLA:s riktlinjer för bibliotekstjänster för personer med dyslexi (pdf, nytt fönster)

Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, producerar och distribuerar medier i tillgängligt format för personer med läsnedsättning.
Myndigheten för tillgängliga medier, MTM (nytt fönster)

Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM verkar för att alla barn och unga oavsett funktionsförmåga ska nå målen för sin utbildning.
Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM (nytt fönster)

Legimus - talböcker via det digitala biblioteket
Information och nyheter om Legimus.se som är ett bibliotek och en app. Informationssida särkskilt för bibliotek.
Legimus.se (nytt fönster)

Marknadsföring
Informationsfilmer om bibliotekens anpassade medier (nytt fönster) – fria att använda för biblioteken

Barnens Bibliotek
Tips om medier för barn med funktionsnedsättning
Äppelhyllan på Barnens bibliotek (nytt fönster)

 

Äppelhyllan

Kommunbibliotekens bestånd av anpassade medier med placering Äppelhyllan är ett utvecklingsområde inom tilllgänglighet.

Beställningsmaterial
Material som kan användas till äppelhyllor/äppelhörnor kan beställas här.

Äppelhyllevardag - Folkbibliotekens arbete med tillgängliga medier för barn (pdf, nytt fönster). Rapport utgiven av Myndigheten för tillgängliga medier, MTM.
 


 

 

För mer information:
Annhild Ottosson, Regionbibliotek Region Jönköpings län

 

Uppdaterad: 2016-05-24
Christina Alloh, Regionbibliotek Region Jönköpings län