Region Jnkpings ln Regionbibliotek
www.rjl.se/regionbibliotek

Läskraft

Högläsning skapar samvaro, samtal, glädje och ro. Läskraft handlar om att ta bort hinder för läsning. Att öka tillgången till litteratur i olika format för läsare i alla åldrar. Läskraft handlar om att ge ökad stimulans och livskvalitet i vardagen.

Regionbibliotek Region Jönköpings län ingår i den regionala arbetsgruppen för Läskraft. Arbetsgruppen har sitt ursprung från det nationella projektet Läskraft, som avslutades hösten 2013.

Läskraft, som begrepp används fortsättningsvis som samlingsnamn för samarbetet och omfattas av följande målgrupper: personer med funktionsvariationer, äldre och personer med demens. Arbetsgruppens samarbete utgår från det gemensamma läsfrämjande uppdraget. Verksamhetsutvecklare från Studieförbundet Vuxenskolan och länets bibliotekspersonal är förutsättningar för och viktiga samarbetspartners i utvecklingen av Läskraft.

Samarbetspartners:
Myndigheten för tillgängliga medier, MTM
Läskraft – Myndigheten för tillgängliga medier, MTM (nytt fönster)

Folkhälsosektionen inom Region Jönköpings län vid inspirationstillfällen inom Äldre och Kultur.
Folkhälsosektionen, Region Jönköpings län


Högläsare är frivilliga och anhöriga som till exempel går till ett boende och ”läser” för enskilda eller en grupp.
Läskraft! var under fyra år ett nationellt högläsningsprojekt i samarbete mellan dåvarande Centrum för lättläst, Demensförbundet, Studieförbundet Vuxenskolan och landets bibliotek. Projektet finansierades av medel från Allmänna Arvsfonden och syftade till att inspirera frivilliga och anhöriga till högläsning av lättlästa böcker och nyheter för personer med demens på äldreboenden, dagverksamheter och även för dem som bor kvar hemma.

I augusti 2013 avslutades projektet. Verksamheten ingår nu i den ordinarie verksamheten i de medverkande länen/kommunerna.
Slutrapport Projekt Läskraft! (pdf, nytt fönster)

Läsombud är också en form av högläsning och syftar till att inspirera till högläsning bland äldre och personer med funktionsvariationer. Ett läsombud är en person som läser på arbetstid i sin ordinarie tjänst. 

Regionbibliotek Region Jönköpings län arbetar utifrån de övergripande perspektiven tillgänglighet och mångfald med fokus på läslust och berättelsen i många former som också har sin utgångspunkt i vår gemensamma läsfrämjandeplan.
Gemensam läsfrämjandeplan antagen av folkbiblioteken i Jönköpings län och Regionbibliotek Region Jönköpings län 1 januari 2016 - 31 december 2017 (pdf, nytt fönster)

 

För mer information:
Annhild Ottosson, Regionbibliotek Region Jönköpings län

 

Regional arbetsgrupp för Jönköpings län:

Christina Heldemark
Studieförbundet Vuxenskolan Jönköpings län
036 - 290 64 43

Klaes Axelsson
Demensförbundet
0392 – 363 14

Annhild Ottosson
Regionbibliotek Region Jönköpings län
010-242 84 93

Möten med litteratur

Kalendarium

Kultur för äldre - konferens 12 oktober 2016

Uppdaterad: 2017-04-25
Christina Alloh, Regionbibliotek Region Jönköpings län