Region Jnkpings ln Förbättringskunskap
Nationella plattformen för förbättringskunskap

Läromaterial

Metodbeskrivningar, och arbetsmaterial som kan vara till hjälp i utbildning/utvecklingsarbete.

Omslag till broschyr om Kvalitetsregister data i förbättringsarbete.Guide – Kvalitetsregister som stöd i förbättringsarbete (pdf)

Detta är en guide  som sammanfattar de viktigaste råden till enheter som vill använda sina resultat i kvalitetsregister som ett verktyg för det kliniska förbättringsarbetet med syftet att öka patientnyttan.

Guiden är avsedd att ge vägledning och inspiration genom att presentera samlade erfarenheter från förbättringsarbeten kopplade till kvalitetsregister.

Den riktar sig till kvalitetsregister som vill utveckla sig för att stödja verksamhetsnära förbättringsarbete. Syftet är att kvalitetsregister ska bli mer
användbara i lokalt, kliniskt förbättringsarbete med fokus på patientnytta.
Här finns även avsnitt vad förbättringskunskap är, om patientmedverkan som skapar mervärde och bhur man kan använda data aktivt, något som också kan användas i det kliniska arbetet.

Guiden är framtagen av Registercentrum i samverkan.

 

Personlig Kvalitetsförbättring - en arbetsbok

En arbetsbok för genomförande av ett personligt förbättringsprojekt. Arbetsboken är ursprungligen framtagen vid Case Western Reserve University i Cleveland och finns översatt till många språk. Boken har fått en ökad användning inom universitetsutbildningarna till hälso- och sjukvårdens professioner.
Den svenska översättningen och bearbetningen är gjord av M Bergström på SKL. Användning av den norska versionen är utvärderad och finns publicerad i ett avhandlingsarbete av Jane Mikkelsen.
Ladda ned (pdf)

Värdekompassen och orienteringsbladet

Värdekompassen och Orienteringsbladet är utvecklade för att vara till stöd för tvärprofessionella arbetsgrupper som vill förbättra sina processer och därigenom öka värdet av vårdens insatser för patienterna.
Ladda ner (pdf)

Genombrott och Nolans Modell

Genombrott är en metod för systematiskt och lärandestyrt förbättringsarbete som har sin förebild i "Breakthrough Series" utarbetat av The Institute for Health Care Improvement (IHI) i Boston.
Läs mer - se högerspalten

Gör och lär

Ett smakprov på förbättringskunskapens teori och praktik i hälso- och sjukvården. SKL 2005 Ladda ned (pdf)

Kliniska mikrosystem

Kliniska mikrosystem är ett sätt att tänka om vårdens minsta värdeskapande beståndsdel. Teorier och förbättringsmetoder har utvecklats utifrån ett grundläggande forskningsarbete för förbättringsarbete och finns på länken. Det finns även ett nätverk som stödjer detta arbete.
Mer information och material hittar du på www.clinicalmicrosystem.org.

Ett häfte på svenska om mikrosystem som det används i Landstinget i Jönköpings län finns här:

 

Mer läromaterial finns här:

Uppdaterad: 2017-03-15
Rolf Bardon, Qulturum, Verksamhetsnära funktion