Region Jnkpings ln Äldre
plus.rjl.se/samverkan

Utvärdering Seniordialogen 2012

Sammanställning av tankar och synpunkter från deltagarna på seniordialogdagen 7 november 2012.

7 november 2012 genomfördes den fjärde Seniordialogdagen, denna gång på Jönköpings hotell och konferens. Dessvärre kolliderade denna träff med ett flertal andra aktiviteter varför uppslutningen troligtvis på grund att detta var mindre än tidigare. Vår spontana känsla och även muntliga kommentarer från flera deltagare var att det var en värdefull och innehållsrik dag.

Mot slutet av dagen ombads deltagarna lämna synpunkter på dagen. Av de ca 75 deltagarna fick vi in ca 40 kommentarer/synpunkter. Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det är övervägande positiva synpunkter. Vi har försökt göra en uppdelning utifrån olika områden som presenteras nedan. Det har framkommit bra synpunkter som är viktigt att ta tillvara i det fortsatta arbetet inom seniordialogen/ledningskraft.

Allmänna synpunkter

 • Funderar över antalet deltagare- hur har inbjudan spridits?
 • Jag drar slutsatsen att allt handlar om två saker: Tryggheten för den äldre och tryggheten ges genom samverkan av alla instanser ser inom landsting och kommunen. Det krävs en transparens inom verksamheterna. Det krävs en vilja att sluta upp kring den äldre på bästa sätt. Bra dag som har gett många tankar och reflektioner.
 • Bra fm o e.m. Bra dialog mellan punkterna med företrädare fr. länet (arbetsmingel). Camilla Strid, bra inspirerande presentation om hur går vi vidare. Spänstig ”debatt”- socialchef.
 • Bra dag med en tydlig tråd. Intressanta seniorperspektiv. Helgrupp funkade bra. Lite synd att inte fler ”utställare” finns på plats. Synd att inte fler kom.
 • Stor risk att Seniordialogen utvecklas till en Seniormonolog av 8 punkter var 7 från landstinget. Färre besökare än förra året. Finns det en efterfrågan på denna dag?  och var är då personalen?
 • En bra dag. Få deltagare, spridning av inbjudan kan den ske på annat sätt? Bra presentatoner.
 • Det har varit mycket landsting i dag. Mindre om kommunerna. Bra med lite mera jämvikt.
 • Bra dag som helhet. Bra sätt att presentera ledningskraft och det arbete som pågår där. Saknar representanter från flera kommuner samt landstinget. Hur engagerar man fler att komma, alla olika professioner?
 • Mkt bra dag! Ledningen har en viktig roll när det gäller att ta tillvara allt bra och hjälpa till med spridning.
 • Några frågor om orsak in- utskrivning vi fortsatt måste forska om & bedriva förbättringsarbete.
 • En bra dag Tack. Fungerade bra med mat etc. Höjdpunkt Inges berättelse.
 • Dagen har varit mycket givande. Man ser vad som går att förbättra. Många frågor från andra kommuner som många kan ta till sig.
 • En intressant dag. Finns mycket att jobba på för att få ett bra samarbete mellan slutenvård- primärvård och kommun.
 • Det vore trevligt att föredragandes namn – yrke fanns med på programmet.
 • Mycket bra tankar och framtidsarbete men hur får vi alla som kommuninnevånare information liknande den vi fått idag. Vad kan man ställa för krav och vart vänder man sig om det är första gången man har behovet.
 • Mycket information om olika grupperingar, mest nya sådana. Frågan är om allt detta kommer att fungera i praktiken.
 • Ett positivt inlägg var geriatrik direkt för att slippa de långa väntetiderna till  Akuten.
 • Det var en mycket givande dag men jag tyckte det var så väldigt mycket siffror som inte är så intressant för oss vanliga. Annars en mycket givande dag. Tack så mycket.
 • Positiv dag! Det bubblar av aktivitet ute i olika verksamheter.
 • Spännande att höra om allt som pågår i Landstinget gällande ”bättre för äldre”.
 • Varför blir det som ”vanligt”…. Det sociala innehållet, meningsfulla livet kommer inte fram. Allt medicinsk är så mycket lättare och viktigt att presentera! VARFÖR
 • Bra dag med bra innehåll. Bra flyt i programmet. Saknande ”verksamhetsfolk”. Många bra exempel som borde nått personal. ”Juridisk vägbula” underbart uttyck! Att det ska vara så svårt med juridiken? Vi vill ju alla åt samma håll och vi vill alla att det ska bli bra för Esther.
 • Mycket bra förmiddag! Känner mig taggad! Viktigt med den röda tråden i det arbete vi gör så att alla förstår vikten!
 • Att patienten är i centrum. Viktigt med prevention.
 • För oss som arbetar med KomHem hoppas vi bara att våra goda intentioner vi arbetat med i 1,5 års tid. Huvudmännen måste ha tillit till varandra och vara ödmjuka! Använda oss av vårdplaneringsinstrumentet såväl i samband med hemgång från sjukhus som när patienten finns i sin hemmiljö. Samordnad individuell plan används i för liten utsträckning i hela Sveriges avlånga land!
 • Första gången jag deltar i Seniordialogen och min reflektion är att det känns som det inte är så stor uppslutning och i tanke på att det berör 13 kommuner, primärvård, slutenvård, politiker och seniorer – vad beror det på? Väldigt få som var med hela dagen – mycket svängdörrar. Är det på fel tid på året? Ämnet och syftet är mycket angeläget så det är skrämmande att ej intresset är större.
 • Bra program. Inbjudan och program tidigare.
 • Vi måste lära av varandra i länet och av andra i landet och ta efter! Positivt med fokus från en anhörig och patient/individ/anhörig perspektiv. Vi måste bli bättre på att sprida information om vad som pågår.
 • Hade varit bra med halva dagen em. Intressant att höra om de olika sätt man arbetar på. Har fått många idéer att arbeta vidare med.
 • Det har varit en mycket intressant dag. Jag har fått med mig många tankar och jag har lärt mig en del nya saker. Jag har fått en ökad inblick i olika projekt som pågår både inom landstinget och kommunerna. Att träffa personer från andra verksamheter, andra delar av länet är viktigt. Man får andra synvinklar och idéer om hur man själv kan göra.

Seniormedverkan/delaktighet

 • Inges berättelse var en episod man tar med sig hem. Dagen har varit givande med många olika inslag.
 • Mycket goda exempel att ta med sig hem. Inge Werner- mycket bra inslag, viktigt att lyfta fram exempel från ”verkligheten” och anhörigas perspektiv.
 • Inge Werner gav intryck. Fått med mig tankar och funderingar hur vi kan göra det bättre för Esther. Tack.
 • Tacksamt att få ta del av Inges berättelse och erfarenhet. Mer av sådant önskas!
 • Mycket intressant och viktigt med Inges erfarenhet.
 • Var kommer seniorerna in? De ingår visst i seniordialogen, enligt inbjudan till detta möte.
 • Inges, Ingegerds och Karins erfarenhet. Vi behöver alltid ha en av dom vi är till för i rummet.

Anhörigstödet

 • Viktigt att se den anhörige till en vårdtagare. Att se vilket behov och situationer de är i. Det är en viktig pusselbit i vårdandet av vårdtagaren
 • Anhörigsamverkan-Ta tillvara anhörigas kunskaper och erfarenheter. Förmedla kontakt till ansvariga för anhörigstöd i kommunerna. Nyttja möjligheten att få information om anhörigstöd på avdelningar, personalmöten m.m.
 • Anhörigstöd- Var finns det??  Vet landstinget om att det finns anhörigsamordnare i kommunerna?
 • Skall vi byta namn från anhörigsamordnare och konsulenter till anhörigcoach? Vi jobbar oftast så. Anhörigsamverkan i stället för anhörigstöd?
 • Dagens innehåll och talare har varit mkt bra- MEN- var finns anhörigstödet och dess personal ngn. stans? Anhörigkonsulenter/samordnare arbetar i dag som bollplank/informatörer samt självklart med ANHÖRIGSTÖD I OLIKA FORMER! Detta ämne hör ihop med samtliga områden som tagits upp i dag. Primärvården/slutenvården måste ha anhörigstödstänket också!
 • Vi missar hela tiden om hur vi ska stärka anh/närstående samt det preventiva arbetet. Blir fokus på den multisjuka som varit inlagd.
 • Anhörigberättelser ger jättemycket!

Sammanställt av

Annmargreth Kvarnefors
Qulturum, Region Jönköpings län

 

Uppdaterad: 2015-06-18
Rolf Bardon, Qulturum, Verksamhetsnära funktion