Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Underlag för RSL-möten

 

Kallelse
 

Minnesanteckningar
 

2015

2014

 


2015
 

Underlag för RSL 2015-12-10

1. eSPIR Statusrapport 13 RSL (pdf, nytt fönster)

  3a. Kunskapsstyrning (ppt, nytt fönster)
  3b. Uppdragsbeskrivning och beslutsmall expert (pdf, nytt fönster)
  4a. RSL MA 2014 (pdf, nytt fönster)
  4b. Bättre flöde i vården MM presentation RH (ppt, nytt fönster)

7. Uppdragsbeskrivning för Sydöstra sjukvårsregionens Traumakoordinator (pdf, nytt fönster)
8. UTKAST Förnyad uppdragsbeskrivning för RMPG (pdf, nytt fönster)
11. RSL 2015-12-10 Utvärdering (ppt, nytt fönster)

Underlag för RSL 2015-11-11
 

1. Samarbete kring läkemedel (ppt, nytt fönster)

  2a. HSN Valfrihet i primärvården (pdf, nytt fönster)
 

2b. Förslag RMPG primärvård (pdf, nytt fönster)

3. Regionavtal 2016 (pdf, nytt fönster)
4. Kunskapsstyrning (ppt, nytt fönster)

  6a. Mötesanteckningar från regionala traumarådet (pdf, nytt fönster)
  6b. Tidplan sjukvårdsregionen 2016 (pdf, nytt fönster)

7.Handlingsplan 2016-2017 Sjukvårdsregionalt diabetseråd (pdf, nytt fönster)

Underlag för RSL 2015-09-23
 

2. Samverkan rörande sjukvårdsregional upphandling, Jan Norgren (ppt, nytt fönster)
3. Aktuellt från RCC

  3a. Socialstyrelsens besök vid RCC den 2 oktober ( pdf, nytt fönster)
  3b. Nytt nationellt vårdprogram för behandling av kolorektalcancer, Ragnhild (ppt, nytt fönster)
  3c. Förfrågan om remissvar angående nivåstrukturering av 7 cancerformer, RCC i Samverkan (pdf, nytt fönster)

6. A-K Lövsved, Insatser för kunsakpsstöd och uppföljning, Flippen i primärvården m.m (ppt, nytt fönster)
7. Avtal 2016 - verksamhetsförändringar och avtalsmodell

  7a. Avtal 2016, Göran Atterfors ( ppt, nytt fönster)
  7b. Utvärdering av CSD, Cecilia Gunnarsson ( pdf, nytt fönster)

10. Nytt från NSK, Karl Landergren (ppt, nytt fönster)
13. Övriga frågor

  13a. Angående screening i annat landsting än hemlandstinget, SKL (pdf, nytt fönster)

 

 

Underlag för RSL 2015-08-19
 
 

  1a. Remiss avseende nationell nivåstrukturering av sju åtgärder inom cancervården (pdf, nytt fönster)
  b. Srinivas U om sjukvårdsregional nivåstrukturering inom cancer (ppt, nytt fönster)

2. Kompetensförhöjning i sjukvårdregionen, Peter R, Anders L, Eva G 8 ppt, nytt fönster)

  3a. Lägesrapport eSPIR, rapport från Fredrik Romare (pdf, nytt fönster)
  b. Samverkan inom IT, eSPIR m.m. Håkan K, Helena G och Johan H (ppt, nytt fönster)

5. Samverkan på läkemedelsområdet, PM, Ulrica Whiss (pdf, nytt fönster)

  6a. Centrum för Sällsynta diagnoser, verksamhet och styrgrupp, Cecilia Gunnarsson (pdf, nytt fönster)
  b. Utredning klinisk genetik, Robert Ring (pdf, nytt fönster)
  c. Sammanfattning utredning klinisk genetik, Robert Ring (pdf, nytt fönster)
  d. Förslag, uppdragsbeskrivning klinisk genetik, Robert Ring (pdf, nytt fönster)

7. Medel från ö.k om kunskapsstöd och uppföljning, Skl (pdf, nytt fönster)
9. Angående svar till Sjukvårdregionalt diabetesråd (pdf, nytt fönster)
10. Projektrapport gemensamma upphandlingar, Jan Norgren (pdf, nytt fönster)

  11a. Remissbegäran angående SoSrapport om traumavård vid allvarlig händelse (pdf, nytt fönster)
  b. Remiss - inför SoS rapport om traumavård vid allvarlig händelse (pdf, nytt fönster)

13. Ekonomi-avtalskonsekvenser inför 2016, Göran A (ppt, nytt fönster)

Underlag för RSL 2015-06-04


1. Centrum för sällsynta diagnoser

  a. Cecilias Gunnarssons bilder (ppt, nytt fönster)
  b. sammanfattande text (Cecilia G)
  c. Slutrapport Projekt Sällsynta Diagnoser (RSL 12 och RSL 14) (pdf, nytt fönster)
  d. Slutrapport Pilotprojekt för Team Neuromuskulära sjukdomar (pdf, nytt fönster)

 2. Kunskapsstyrning

 

a. Utredningsuppdrag för att sprida användning av trombetomi (pdf, nytt fönster)

3. Lägesrapport RSL-uppdrag inom IT-inkl.eSPIR  (pdf, nytt fönster)
4. Sjukvårdsregionala vårdriktlinjer och FAKTA

  a. Skrivelse från styrgrupp Sjukvårdsregionala Vårdriktlinjer (pdf. nytt fönster)
  b. Jan-Erik Karlssons bilder (ppt, nytt fönster)

6. Registercentrum sydost

  a. Anders Tennlinds beskrivning av RCSO inkl finasieringsbehov (pdf, nytt fönster)
  b. Anders Tennlinds beskrivning av RCSO inkl. finasieringsbehov (ppt, nytt fönster)

7. Avtalskonsekvenser av verksamhetsförändringar 2016 (Atterfors bilder) (ppt, nytt fönster)
8. Arbets- och miljömedicin

  a. Bengt Ståhlboms rapport (pdf, nytt fönster)
  b. G Atterfors sammanfattande bilder (ppt, nytt fönster)
  c. Årsredovisning 2014 Arbets- och miljömedicin (pdf, nytt fönster)

 9. Metodrådets halvårsrapport 2015 (pdf, nytt fönster)
14. Regionala systemmått, tertial 1

  a. Regionala systemmått T1, tabell (xls, nytt fönster)
  b. Regionala systemmått T1, diagram (xls, nytt fönster)

 

Underlag till RSL 2015-04-16


1. IT och standardiserade vårdförlopp

  a. Förstudierapport - standardiserade vårdförlopp IT-perspektiv (pdf, nytt fönster)
 

b. Samverkan kring standardiserade vårdförlopp IT-perspektiv (bilder) (ppt, nytt fönster)

3. Regional nod för att stärka nationell samverkan vid kliniska studier

  a. Inbjudan att delta med regional nod (pdf, nytt fönster)
  b. Intresseanmälan från Sydöstra sjukvårdsregionen (pdf, nytt fönster)

5. Lägersrapport RSL-uppdrag kompetensförsörjning (RSL 5)

  a. Göran Atterfors bilder (ppt, nytt fönster)
  b. HR-direktörernas bilder (ppt, nytt fönster)

6. Regionala vårdriktlinjer och FAKTA - Jan-Erik Karlsson (ppt, nytt fönster)

9. Registercentrum Sydost

  a. Bilder, verksamhetschef Anders Tennlind (ppt, nytt fönster)
  b. Verksamhetsberättelse 2014 RCSO (pdf, nytt fönster)
  c. Verksamhetsplan 2015 RCO Sydöstra sjukvvårdregionen (pdf, nytt fönster)

10. Försäkringsmedicinska utredningar

  a. Ansvar för försäkringsmedicinska utredningar (frågor från SKL) (pdf, nytt fönster)

11. RMPG:s årsrapporter

  a. Sammanfattning från RMPG i Centrumråd HPBK (pdf, nytt fönster)
  b. Sammanfattning från RMPG i Centrumråd kir-ort-onk (pdf, nytt fönster)
  c. Sammanfattning från RMPG i Centrumråd hjärtsjukvård och Centrumråd för rekonstruktiv kirurgi (pdf, nytt fönster)

12. Kunskapstyrning

  a. Regional organisation 20150420 (ppt, nytt fönster) 

 

Underlag till RSL 2015-02-04 Eftermiddagsmöte med RD/LD
 

1. Sammanfattande bilder från förmiddagsmötet, Göran A (ppt, nytt fönster)
2. Aktuellt från RCC, Ragnhild H (ppt, nytt fönster)

Underlag till RSL 2015-02-04 Förmiddagsmöte, RSL

 
1. Aktuellt från RCC, Hans S/Ragnhild H (ppt, nytt fönster)
2. Lägesrapport IT-uppdrag inkl. eSPIR (RSL 1, RSL 6), Fredrik Romare, Håkan Klarin (pdf, nytt fönster)
3. Lägesrapport RSL-uppdrag inom kompetensförsörjning (RSL 5)

  a. Regionala aktiviteter 2014 (ppt, nytt fönster)
  b. Regionala aktiviteter 2015 (ppt, nytt fönster)
  c. Kartläggning av andel specialist-ssk, enkät (pdf, nytt fönster)

4. Lägesrapport RSL-uppdrag inom upphandling (RSL 16)

  a. Upphandlingsuppdrag bilder, Jan Norgren (ppt, nytt fönster)
  b. Upphandlingsuppdrag projektrapport jan 2015, Jan Norgren (pdf, nytt fönster)

5. Sammanfattande bilder punkt 3-5 inklusive "Året som gick och fokus för 2015", Göran A (ppt, nytt fönster)
Övriga frågor

  a. Årsrapport 2014 från Regionalt diabetsråd (pdf, nytt fönster)
  b. Kortare väntetider i cancervården - överrenskommelse mellan staten och SKL 2015 (pdf, nytt fönster)

2014
 

Underlag till RSL 2014-12-10

1. Lägesrapport IT-uppdrag inkl. eSPIR (word, nytt fönster)

2. Arbets- och miljömedicin

  a. Bengt Ståhlboms bilder om AMM (ppt, nytt fönster)
  b. Bengt Stålhboms skriftliga rapport om ergonomi i regionen (word, nytt fönster)

3. Förslag om regionalt METIS-kansli (word, nytt fönster)
4. Uppdrag FoU-chefsnätverk (word, nytt fönster)
6. Avtalsmodell i sydöstra regionen

  a. Angående extremt kostadskrävande patienter (word, nytt fönster)
  b. Angående förenklad metodik för KPP-avräkning (word, nytt fönster)


 

Underlag till RSL 2014-11-05

1. Kunskapsstyrning

  1a. Inbjudan till regional konferans om regeringens kronikersatsning 13-14 nov 2014 (word, nytt fönster)
  1b. Regionala grupperingar samt kunskapsstyrningsorganisation (ppt, nytt fönster)

2. Aktuellt från RCC

  2a. Ragnhild RCC:Standardiserade vårdförlopp, nivåstrukturering och centrala punkter i starategisk utvecklingsplan. ( ppt, nytt fönster)
  2b. RCC:s strategiska utvecklingsplan för cancervården 2015-2018 (pdf, nytt fönster)

3. RSL-uppdrag inom IT (RSL 1, RSL 6)

  3a. Lägesrapport från RSL-uppdrag inom IT inkl. eSPIR (word, nytt fönster)

4. RSL-uppdraget om organdonationer (RSL 15)

  4a. Kristina S-R: Lägesrapport från RSL-uppdraget om organdonationer (ppt, nytt fönster)

5. Platsbesök traumasjukvård

  5a. Rolf Ö: Reflektioner från platsbesöket (ppt, nytt fönster)

6. DIABIT 2015

  6a. Förstudie - integration av Diabit i 1177.se (word, nytt fönster)
  6b. Diabit - projektplan och budget 2015 (ppt, nytt fönster)

7. Beslutsärende

  7a. Tidsplan för RSL 2015 (word, nytt fönster)
  7b. Funktionsbeskrivning för RMPG-sekreterare och RMPG-ordförande (word, nytt fönster)

8. Regionavtal 2015

  8a. Regionavtal 2015 - verksamhetsförändringar inklusive ekonomi (ppt, nytt fönster)
   

Underlag till RSL 2014-10-02

1. Lägesrapport IT-uppdrag inklusive eSPIR (word, nytt fönster)

3. Lägesrapporter Regional kompetensförsöjning

    3a. Redovisning workshop specialist-ssk (word, nytt fönster)
    3b. Redovisning workshop läkarförsörjning (word, nytt fönster)
    3c. Enkät rörande specialist-ssk (word, nytt fönster)

4. UTKAST Uppdragsdirektiv till studierektorer (word, nytt fönster)

6. Regionavtal - verksamhetsförändringar (ppt, nytt fönster)

8. Aktuellt från RCC
 

  8a. Redovisning av RCC:s tertiärrapport september 2014 (ppt, nytt fönster)
  8b. Socialstyrelsens platsbesök på RCC 30 september 2014 (ppt, nytt fönster)
  8c. Standardiserade vårdförlopp-information från RCC i samverkan (pdf, nytt fönster)

9. Regionala systemmått

    9a. Systemmått T2 Tabell (xls, nytt fönster)
    9b. Systemmått T2 Diagram (xls, nytt fönster)

10. Kunskapsstyrning

  10a. Vården i siffror (ppt, nytt fönster)
  10b. Regionala grupperingar samt Kunskapsstyrningsorganisation (ppt, nytt fönster)

12. UTKAST Funktionsbeskrivning för RMPG-sekr. och RMPG-ordf. (word, nytt fönster)

13. UTKAST Sammanträdestider RSL mm. 2015 (word, nytt fönster)


14. Övriga frågor
 

  14a. Förfrågan om remiss-kommunalförbunde för svenskt ambulansflyg (pdf, nytt fönster)
  14b. Cytodos-minnesanteckningar från regionalt möte 2014-09-1 (pdf, nytt fönster)


 

Underlag till RSL 2014-08-13

1. Den decentraliserade läkarutbilndningen (Johan D Söderholm) (ppt, nytt fönster)

2. IT och E-hälsa - lägesrapport. (Håkan Nilsson, Hélen Kensel) (ppt, nytt fönster)

3. Lägesrapport pilotprojekt ledtider bröstcancer (RSL 4) (ppt, nytt fönster)

  4a. Lägesrapporter för RSL-uppdrag regional kompetensförsörjning (RSL 5) och upphandling av medicinsktekniska produkter (RSL 16). Sammanfattande bilder (ppt, nytt fönster)
 

4b. Lägesrapport upphandling av medicinsktekniska produkter (RSL 16). Rapport (Jan Norgren) (word, nytt fönster)

7. Ekonomi: Avtal spåverkande förändringar i regionavtalet 2015-2016 (Göran A) (ppt, nytt fönster)

  8a. Nationell nivåstrukturering av vård av peniscancer (sammanfattande bilder, Ragnhild H) (ppt, nytt fönster)
  8b. Nationell nivåstrukturering av vård av peniscancer (Beslutsunderlag till landstinget från RCC i samverkan) (pdf, nytt fönster)

9. Medfinansiering och tilläggstjänst i hälsa- och sjukvården (PM till SKL:s sjukvårdelegation) (pdf, nytt fönster)

10. Ny patientlag (Maria Funk) (ppt, nytt fönster)

11. Yttrande till SKL angående assisterad befruktning (Sammanfattande bilder, Henning E) (ppt, nytt fönster)

 

Underlag till RSL 2014-05-28

1. Gruppdiskussioner rörande Regionala mål vid RSN 2014-05-22 (pdf, nytt fönster)

3. Aktuellt från RCC - Ragnhild H. Resultatrapport april 2014 (pdf, nytt fönster)

  3b. Ledtidsprojekt RSL 4 - Mätpunkter (pdf, nytt fönster)

5. Patientsäkerhet - Sverigekartan. Krister B (pdf, nytt fönster)

6. Lägersrapport Regional Traumagrupp (RSL 11) (word, nytt fönster)

7. Centrum för Sällsynta Diagnoser (CSD). Cecilia Gunnarsson. (pdf, nytt fönster)

8. Ekonomiska ärenden (KPP-avräkning, Framtidens US, Övriga Avtalspåverkade förändringar). Göran Attefors. (pdf, nytt fönster)

10. Skrivelse från Regionala Metodrådet om informationsspridning (pdf, nytt fönster)

13. Angående nästa RSL. inför ev diskussion:SKL-PM om Medfinansiering och tilläggstjänster i hälso- och sjukvården. (pdf, nytt fönster)

  13b. Inbjudan till konferens om psykisk sjukdom och somatisk ohälsa (pdf, nytt fönster)


 

Underlag till RSL 2014-04-16

1. Slutrapport Regionalt diabetesråd SÖ-reg (word, nytt fönster)

2. Avrapportering av koloncancerprojektet:

      2a. G Henriks om koloncancerprojektet samt om RCC (pdf, nytt fönster)
      2b. Handlingsplan utifrån regionalt koloncancerprojekt (ppt, nytt fönster)
      2c. RCC sydöst ERAS rapport (ppt, nytt fönster)
      2d. Förteckning, arbetsplan för publikationer (pdf, nytt fönster)

3. Beslutsunderlag för införande av Nya Orala AntiKoagulantia (NOAK) (pdf, nytt fönster)

4. Representant till kommittén för behandlingsforskning (pdf, nytt fönster)

5. Angående behovet av remissvar på ett förslag till reviderat riksavtal för utomlänsvård

      5a. Remisshantering angående reviderat riksavtal för utomlänsvård (pdf, nytt fönster)
      5b. Förfrågan om yttrande över ändrat riksavtal för utomlänsvård (pdf, nytt fönster)
      5c. Riksavtalet för utomlänsvård remissversion (pdf, nytt fönster)
      5d. Sammanfattning av nyheterna i förslaget till reviderat riksavtal (pdf, nytt fönster)

6. G Henriks - Aktuellt från RCSO vid RSL (pdf, nytt fönster)

7. RMPG:s årsrapporter 2013: Sammanställning av huvudpunkterna från RMPG årsrapporter 2013, Jan-Erik, Lena och Christina E (ppt, nytt fönster)

8. Lägesrapport HR-uppdraget - RSL 5 kompetensförsörjning - UDDIN (ppt, nytt fönster)

9. Angående eventuell förnyelse av avtal om utomlänsvård inom barnhjärtsjukvård

      9a. Remissvar RMPG angående förnyelse av avtal för barnhjärtsjukvård (word, nytt fönster)
      9b. Utgående avtal barnhjärtkirurgi Lund LK10-0378 (pdf, nytt fönster)

10.  Angående regionens deltagande i SKL-projektet Bättre flöden i vården 2014-2015

      10.a Välkommen till projektet Bättre flöden i vården (pdf, nytt fönster)
      10.b Regionens samtliga tre anmälan för malignt melanom (pdf, nytt fönster)
      10.c. Anmälan Kalmar (word, nytt fönster)
      10.d Anmälan Jönköping (word, nytt fönster)
      10.e Anmälan Östergötland (word, nytt fönster)

11. Om patientsäkerhetsarbete - att tänka på inför konferens 2 dec 2014 (Björkegren) (ppt, nytt fönster)

 

Underlag till RSL 2014-02-05


Uppdaterad: 2015-12-18
Anna Holmstrand, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion