Region Jnkpings ln Förbättringskraft
Så mycket bättre för sjuka äldre

3. Rutiner ska finnas för övergångarna mellan vårdens/omsorgens olika delar

så att de är säkra, trygga och effektiva

 

Strategi 1: processen

Strategi 3. Att komma hem från sjukhus kännetecknas av en period av omställning för de flesta människor. Man är på väg ut ur ett tillstånd som krävt vård, så alla krafter finns ännu inte på plats eller kommer inte tillbaka. Behandlingar kan ha förändrats och nya kontakter kan ha skapats.

Syftet med denna strategi är att fullt ut säkerställa att det som planerats på sjukhus verkligen blir av enligt plan. Det bör vara sjukhusen som i första hand tar ansvar för att patienternas vårdplaner tas över på ett säkert sätt av vårdcentral, servicehus eller dylikt. Det är inte patienten, närstående eller vård- och omsorgsaktörer hemma som ska ansvara för det.

En tydligare beskrivning av Strategi 3 finns här!

Steg i vårdkedjan Exempel på vad som kan göras

Identifiera patienter med särskilda behov 

 • Bedömningar sker utifrån...
  - ett standardiserat underlag baserat på förmåga och omgivning
  - patientens ålder och diagnos
  - kända påverkansfaktorer (drivers)
 • Använd Bedömningsmall (Word)

Involvera patient och närstående genom tydlig information och dokumentation

 • Standardiserat utskrivnings- samtal med Teach back genomförs, dvs en metod för att försäkra sig om att patienten har förstått
 • Patienten får ett standardiserat hemgångs-meddelande
 • Patienten får den aktuella läkemedelslistan i handen 

Underlätta nästa steg genom tydlig information och dokumentation till andra vård- och omsorgsgivare

 • Skapa en standardiserad Samordnad vårdplan (SVPL)
 • Skicka alltid en standardiserad epikris 
 • Skicka alltid aktuell läkemedelslista till andra

Standardisera utskrivningsförfarandet för alla patienter

 • Utse en utskrivningsansvarig sköterska
 • Skapa checklista för vad som behöver göras inför hemgång

Följ upp hur det gått hemma eller motsvarande 

 • Ring upp patienten inom 72 timmar efter hemgång, enligt rutin i "Webbkollen"

 

Vilka av de 29 genvägarna kan appliceras här:

Nr 2. Webbkollen hemma - Läs mer!

Nr 3. Trygg hemgång - Läs mer!

Nr 9. SBAR - råd för bättre kommunikation - Läs mer!

16. Simulering

Nr 25. Teach back - metod att säkra beteendeförändringar och förståelse - Läs mer!

Kontaktpersoner:

Memeologen: Anders Edström, , Ulf Andersson,

Enheten för strategisk kvalitetsutveckling: Lars Stavenow 

Hjälpmedel

Lär mer:

Videofilmer:

 

Teach Back - om att ta ansvar förförståelse. Om att kommunicera i vård och omsorg. Att säkra att den som tar emot budskap verkligen förstått vad du sagt. Producerad i Västerbotten.

Trygg och säker utskrivning - Sammanhållen vård och omsorg.
Om bedömning av risk för återinskrivning.planering åtgärd, uppföljning osv. Om ett kunskapsbaserat standardiserat arbetssätt. Produktion: Västerbottens läns landsting för Memeologen och Så mycket bättre för äldre.

Film:

Vårdplanering i hemmet (webbsida med film) -- Det som behövs ofta är att läkare, sjuksköterska, undersköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut och biståndshandläggare samlas hemma hos patienten. Där på hemmaplan blir patienten tryggare, ställer fler frågor och tar för sig mer.

Uppdaterad: 2016-09-28
Rolf Bardon, Qulturum, Verksamhetsnära funktion