Region Jnkpings ln Äldre och kultur
plus.rjl.se/aldreochkultur

Dokumentation från projektet

2013-05-27

Klinikerna på Ryhov har nu börjat köpa in filmer. Det finns en kontaktperson per avdelning som ansvarar för att sprida information om filmprojektet och har hand om DVD-spelarna.

Marknadsföringen av projektet sker genom infoblad i patientpärmar och mindre postrar.

Statistik över användandet av DVD spelaren ska finnas tillgängligt till varje spelare.

Koordinator Ann Johansson kommer att informera arbetsterapienheterna på respektive kliniker om att projektet har startat och på vilket sätt projektet kan stimulera användandet av film.

Projektet kommer också att finansiera inköp av filmer till Eksjö- och Värnamos kliniker.

 

Senaste nytt 2013-03-18

 

Den 5/3 respektive 14/3 bjöd Mikael Wallin, ansvarig för "Film på sjukhus", in till informationsträffar för arbetsterapeuter, kuratorer och kontaktpersoner.

 

Mikael informerade om filmprojektet och andra anpassade medier och hjälpmedel vilka sjuka seniorer kan ha glädje av (bildverk, cd-böcker, daisyböcker, cd-bandspelare, dvd-spelare, storstilsböcker, taltidning osv).

Kontakt:

 

 

Senaste nytt 2012-08-31

Projektet, dvs  utlåning av spelfilm och dvd-utrustning på ett antal avdelningar med äldreprofil, börjar nu ta form. De aktuella avdelningarna är medicinavd A, B, C, Geriatrisk avd A, B och Onkologavdelningen Länssjukhuset Ryhov och på de flesta avd har kontaktpersoner utsetts.
Där inte kontaktpersoner finns öronmärks dvd-spelare för kliniken och bibliotekspersonalen springer sedan ut med detta till patienten. Tanken med kontaktpersoner är just annars att patienten enklare och snabbare ska få sin spelare!

Ett pr-material i form av en kommenterad filmlista har tryckts upp och kommer att uppdateras allt eftersom.

Kontakt

Mikael Wallin
Bibliotekschef
E-post:
036-32 24 96

Catarina Rådefjäll
Bibliotikarie
E-post: catarina.radefjall@rjl.se
036-32 24 98

Eva Timén
folkhälsoplanerare, Folkhälsosektionen,
Region Jönköpings län
036-32 41 88
eva.timen@rjl.se

Paula Bergman
folkhälsoplanerare, Folkhälsosektionen,
Region Jönköpings län
036-32 42 11
paula.bergman@rjl.se

Uppdaterad: 2016-08-10
Paula Bergman, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion