Region Jnkpings ln Samverkan kommuner och region
plus.rjl.se/samverkan

Samordnad individuell plan, SIP

Sedan den 1 januari 2010 finns en lagstadgad skyldighet i HSL (3 f §) och SoL (2 kap. 7 §) som innebär att huvudmännen tillsammans ska upprätta en samordnad individuell plan (SIP) när den enskilde har behov av stöd med samordning av insatser från båda huvudmännen. Syftet är att säkerställa samarbetet mellan huvudmännen så att den enskildes behov av hälso- och sjukvård och socialtjänst tillgodoses. SIP förutsätter att den enskilde/vårdnadshavarna samtycker till att planen upprättas.

SIP i Jönköpings län

Region Jönköpings län har överenskommelser om samordning för enskilda personer med behov av insatser från både hälso- och sjukvård och socialtjänst (se kolumn höger sida). I överenskommelsen om samverkan kring barn och unga ingår även förskola/skola som likvärdig part tillsammans med socialtjänst och hälso- och sjukvård. I det praktiska arbetet med SIP finns ett stöd för tillämpningen av SIP i länet.
Tillämpning av SIP (pdf, nytt fönster)

Information om SIP

Information till allmänheten:
Sjukvårdsupplysningen 1177 (nytt fönster)

Informationblad för Region Jönköpings län, att lämna ut till den enskilde:
Broschyr (pdf,nytt fönster)

Affisch (pdf, nytt fönster)

Informationsfilm som visar att SIP berör alla åldrar. Filmen vänder sig till brukare, personal och politiker, men även till chefer eller utvecklingsledare som sprider information om SIP i sin verksamhet:
SIP på 3 minuter, informationsfilm (nytt fönster)

SIP, rapport från Jönköpings läns utvecklingsprojektet 2013-2014. Rapporten innehåller projektledarnas erfarenheter från Jönköpings läns SIP projekt samt fortsatta utvecklingsbehov.
Rapport SIP (pdf, nytt fönster)

Sveriges Kommuner och Landsting

Information om SIP (nytt fönster)

SIP folder informationsblad (pdf nytt fönster)

SIP- kollen

Utvärdera SIP möten med formuläret SIP - kollen på SKL s hemsida (nytt fönster)

Webbutbildningar

Samordnad individuell plan, kort information barn och unga (extern webbplats. nytt fönster)

Grundutbildning SIP Vuxna (extern webbplats, nytt fönster)

SIP för äldre (nytt fönster)

Överenskommelser om samverkan

Överenskommelser om samverkan (nytt fönster)

Kontakt

Marie Rahlén Altermark (barn)
FoU Kommunal utveckling
Region Jönköpings län
076-771 52 12

Mattias Vejklint (psykiatri/missbruk)
FoU Kommunal utveckling
Region Jönköpings län
076 - 7837812

Ann Lund (äldre)
FoU Kommunal utveckling
Region Jönköpings län

 

Dokument

SIP-blanketterna är gjorda i Word med makron för att fungera optimalt. Om du inte kan arbeta i det formatet finns de även som ifyllningsbara pdf-filer nedan.

SIP blanketter

SIP blanketter barn och unga

Uppdaterad: 2018-01-26
Marie Rahlén Altermark, Primärkommunal utveckling, Kommunal utveckling