Region Jnkpings ln Samverkan kommuner och region
plus.rjl.se/samverkan

Samordnad individuell plan, SIP

Sedan den 1 januari 2010 finns en lagstadgad skyldighet i HSL (3 f §) och SoL (2 kap. 7 §) som innebär att huvudmännen tillsammans ska upprätta en samordnad individuell plan (SIP) när den enskilde har behov av stöd med samordning av insatser från båda huvudmännen. Syftet är att säkerställa samarbetet mellan huvudmännen så att den enskildes behov av hälso- och sjukvård och socialtjänst tillgodoses. SIP förutsätter att den enskilde/vårdnadshavare samtycker, och bör påbörjas utan dröjsmål.

SIP i Jönköpings län

Region Jönköpings län har överenskommelser om samordning för enskilda personer med behov av insatser från både hälso- och sjukvård och socialtjänst (se kolumn höger sida). I överenskommelsen om samverkan kring barn och unga ingår även förskola/skola som likvärdig part tillsammans med socialtjänst och hälso- och sjukvård. I det praktiska arbetet med SIP finns ett stöd för tillämpningen av SIP i länet.
Tillämpning av SIP (pdf, nytt fönster)

Information om SIP

Information till allmänheten:
Sjukvårdsupplysningen 1177 (nytt fönster)

Informationblad att lämna ut till den enskilde:
Broschyr (pdf,nytt fönster)

Informationsfilm som visar att SIP berör alla åldrar. Filmen vänder sig till brukare, personal och politiker, men även till chefer eller utvecklingsledare som sprider information om SIP i sin verksamhet:
SIP på 3 minuter, informationsfilm (nytt fönster)

SIP, rapport från utvecklingsprojektet 2013-2014

Rapporten innehåller projektledarnas erfarenheter från projektet samt fortsatta utvecklingsbehov.
Rapport SIP (pdf, nytt fönster)

SKL

Webbutbildningar

Avvikelser i samverkan

Regionen och kommunerna i Region Jönköpings län har tagit fram en skrivelse kring avvikelser för samverkan. I skrivelsen finns nedtecknat varför vi ska skriva avvikelser och hur dessa kommer till nytta i utvecklingen av samverkan mellan Regionen och kommunerna. Det finns också en rutinbeskrivning som stöd till verksamheterna.
Avvikelsehantering i samverkan (pdf, nytt fönster)
 

Uppdaterad: 2016-06-23
Marie Rahlén Altermark, Primärkommunal utveckling, Primärkommunal utveckling PKU