Region Jnkpings ln Psykiatri och missbruk
plus.rjl.se/samverkan

Styrande dokument

I Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) 8 b § och Socialtjänstlagen (2001:453) 5 kap. 9 a §, 2013 anges att 8 b § Landstinget och kommun ska ingå en överenskommelse om samarbete i fråga om personer som missbrukar alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel eller dopningsmedel.

Nedan finner Du reviderad version (2016-01-01) av länsöverenskommelsen gällande samverkan kring vård och stöd för personer med riskbruk, missbruk och beroende av alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel eller dopningsmedel antogs av Läns-LAKO den 28 april 2014 och ersätter denna. Överenskommelsen är länsövergripande och gäller för de tretton kommunerna i Jönköpings län och för Region Jönköpings län: socialtjänsten, hälso- och sjukvården samt sektion folkhälsa. Den gäller from 1 januari 2016. Överenskommelsen anger ansvarsfördelning, arbetssätt och metoder i dokumentet, se bilaga, ”Interventionstrappa missbruk beroende” och i tillhörande handlingsplan, se bilaga, anges viktiga utvecklingsområden. Överenskommelsen ska följas upp och ses över vid behov och minst vart tredje år. Handlingsplanen följs upp årsvis. För överenskommelsen gäller också att den:

  • Har antagits av kommunerna och Region Jönköpings län för tillämpning.
  • Ska utgöra ramverk som tillsammans med gällande riktlinjer ska användas som grund för lokala överenskommelser.

Länsbrukarrådet för riskbruk, missbruk och beroende och Riksförbundet Rättigheter Frigörelse Hälsa och Likabehandling (RFHL) i Jönköpings län har lämnat synpunkter.

Uppföljning av överenskommelsen

Uppföljning av den reviderade överenskommelsen i sin helhet ska vara klar senast 2016-12-31. Ansvariga för uppföljning och eventuell revidering är Strategigrupp psykiatri/missbruk samt Ledningsgruppen för samverkan.

Handlingsplan

En aktuell handlingsplan ska alltid finnas och som preciserar prioriterade områden avseende samverkan mellan kommunerna och Region Jönköpings län. Här anges även gemensamma mål, indikatorer, ansvarig samt tidsplan. Kontinuerlig gemensam uppföljning och utvärdering av gemensamma mål och indikatorer ska följas upp årligen och ska följas samlat för hela länet.

Uppdragets ledning och styrning

Arbetet med länsöverenskommelsen utförs på uppdrag av ledningsgruppen för samverkan mellan kommunerna och Region Jönköpings län. Uppföljning och revidering ska ske i samråd med brukar- och anhörigorganisationer. På politisk nivå fastställs överenskommelsen länsövergripande i REKO varefter fullmäktige i respektive kommun fattar beslut om antagande av överenskommelsen.

Ledningsgruppen för samverkan samt Strategigrupp Missbruk/Psykiatri

Gäller från 1 januari 2016 tom. december 2018 om behov av revidering inte framkommit.

7. Beslut avseende hantering av länsöverenskommelsen och nya lokala överenskommelser om samarbete gällande personer med riskbruk, missbruk och beroende, RJL 2015/1363. Se minnesanteckningar Strategigrupp psyk/missbruk: http://plus.rjl.se/info_files/infosida36673/motesanteckning_2016_12_01.pdf

 

Länsdokument

Lokala överenskommelser

Kontakter

Johan Björk
Folkhälsa och sjukvård, Region Jönköpings län

036-32 33 32

Mattias Jonsson
Folkhälsa och sjukvård, Region Jönköpings län

036-32 41 89

 

 

Uppdaterad: 2017-06-26
Anna Franzén Ekros, Kommunikationsavdelningen, Verksamhetsnära funktion