Region Jnkpings ln Psykiatri och missbruk
plus.rjl.se/samverkan

Case Management

Case Management i Jönköpings län innebär att psykiatrin, primärvården och kommunerna har ett nära samarbete för att kunna erbjuda människor med samsjuklighet och komplexa vårdbehov samtidiga vårdinsatser utifrån sina individuella behov.

Man arbetar utifrån ACT, Assertive Community Treatment, som är en modell för aktivt uppsökande samhällsbaserad behandling och rehabilitering.

På uppdrag av Region Jönköpings län och länets kommuner har en inventering av personer med samtidigt förekommande missbruks- eller beroendeproblematik och psykisk störning gjorts. Sammanlagt identifierades då 544 personer tillhöra målgruppen, vilket motsvarar 0,2 procent av länets befolkning.

Målgruppen för Case Management är personer som i denna inventering har den allvarligaste problematiken. Gruppen har komplexa vårdbehov utifrån sin beroendeproblematik och samtidig psykisk störning ofta i kombination med somatisk ohälsa, så kallad samsjuklighet. I länet beräknas antalet personer med behov av Case Management vara drygt 300.

Inventering av personer med samtidigt förekommande missbruk/beroende och psykisk ohälsa i Jönköpings län (pdf)

Programförklaring

Statliga Nationell psykiatrisamordning och Nationell narkotiskapolitisk samordning har tagit fram en gemensam programförklaring då de har identifierat personer med missbruk och samtidig psykisk sjukdom som en av de mest utsatta grupperna i vårt samhälle. Syftet med programförklaringen är att slå fast ett antal grundförutsättningar för att bättre möta behoven hos denna målgrupp. Med psykisk sjukdom avses såväl psykisk störning, psykiskt funktionshinder som neuropsykiatriskt funktionshinder.

Programförklaringen på Folkhälsoinstitutets webbplats (nytt fönster)

Policydokument och riktlinjer

Kontakter

Signe Axelsson
Folkhälsa och sjukvård, Region Jönköpings län
signe.axelsson@rjl.se
010-242 42 04

Uppdaterad: 2017-05-22
Signe Axelsson, Psyk/rehab gemensamt, Psykiatri och rehabilitering