Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Förebygga läkemedelsfel i vårdens övergångar

Syfte

Att förebygga läkemedelsfel när patienten skrivs in respektive skrivs ut från sjukhus, byter vårdgivare och/ eller vårdnivå.

Riktlinjer

Läkemedelskommittén arbetar aktivt, tillsammans med länets vårdenheter, för att förebygga läkemedelsfel i vårdens övergångar. Här följer riktlinjuer för hur vi ska arbeta för att förebygga läkemedelsfel i vårdens övergångar:

 • Läkemedelsavstämning
  Efterfråga alltid läkemedelslista eller läkemedelsförpackningar när en patient söker vård. Se Läkemedelsavstämning
 • Dokumentation
  Läkemedelsförändringar som görs under vårdtiden/ mottagningsbesöket ska dokumenteras i journaltext under sökord Läkemedelsförändring och svara på frågorna: vilket läkemedel, varför, mål och hur länge. Se Dokumentation av läkemedel i journal
 • Läkemedeslista
  Patienter som får ändring i en läkemedelsordination (in- eller utsättning eller dosändring) ska få en ny läkemedelslista när de lämnar vården, se Läkemedelslistan.
  Läkemedelslistan i Cosmic, eller Pascal för patienter som har maskinellt dosdispenserade läkemedel, gäller som aktuell läkemedelslista. Se Dokumentation av läkemedel i journal
  När sjuksköterska i kommunal hemsjukvård är involverad i patientens läkemedelshantering ska en aktuell läkemedelslista förmedlas till hemsjukvården efter vårdtiden/ mottagningsbesöket, se Hantering av läkemedelslistan i samverkan.
  Vid planerad inläggning på sjukhus, se till att det på alla kallelser finns en uppmaning till patienten att medta läkemedelslista eller läkemedelsförpackningar till sjukhuset.
 • Läkemedelshantering
  Vid förskrivning av läkemedel ansvarar förskrivaren för att en bedömning görs kring om patienten kan hantera förskrivna läkemedel. Se Egenvård för läkemedelshantering
 • Utskrivningsinformation
  Patienter som får ändringar i en läkemedelsordination under vårdtiden ska få en skriftlig utskrivningsinformation som innehåller information om aktuella läkemedelsförändringar. Se Läkemedelsförändring/ läkemedelsberättelse

Mål och uppföljning

Läkemedelskommittén samordnar mätningar för uppföljning av arbetet. Dessa finns samlade under Mål och resultat

Kontakt

Malin Holmqvist
Klinisk apotekare
010-242 19 69

Gerd Petersson
Klinisk apotekare
010-244 85 24

Anna Adamsson
Klinisk apotekare
010-243 50 48

Mer information

Området ingår som en pusselbit i Region Jönköpings läns satsning Säker vård - alla gånger
Förebygga läkemedelsfel i vårdens övergångar (pusselbit 3)

SKL har tagit fram ett åtgärdsprogram för att Förebygga läkemedelsfel i vårdens övergångar. Läkemedelskommittén rekommenderar att åtgärdsprogrammet följs i både öppen och sluten vård.

Materialet finns sammanfattat i broschyren Förebygga läkemedelsfel i vårdens övergångar.

Mer information om läkemedelsavstämning finns i regionens Riktlinjer för läkemedelshantering, Läkemedelsgenomgång och läkemedelsberättelse

Flera studier har visat att arbete med att förebygga läkemedelsfel i vårdensövergångar ökar säkerheten och gör bespararingar ekonomiskt t.ex. genom minskat antal återinläggningar. Institute for Healthcare Improvement. Reconcile Medications at All Transition Points

Uppdaterad: 2017-04-28
Malin Holmqvist, Läkemedelsförsörjning, Verksamhetsstöd och service