Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Läkemedelsavstämning

Läkemedelsavstämning är en metod för att förebygga läkemedelsfel i vårdens övergångar. Ordet Läkemedelsavstämning har översatts från engelskans ”Medication Reconciliation”.

Läkemedelsavstämningen syftar till en så hög överensstämmelse som möjligt mellan de läkemedel patienten är ordinerad, är i behov av och använder vid det aktuella tillfället. Alla åtgärder i avstämningen är till för att säkra kommunikationen mellan patient och vårdare samt informationsöverföringen mellan de olika aktörerna i vården avseende patientens läkemedelsanvändning.

Processen kan t ex börja när patienten skrivs in på sjukhus och avslutas när patienten skrivs ut. Avlämnande och mottagande ordinatör kontrollerar i varje övergång, i dialog med patienten, att läkemedelslistan är fullständig, korrekt och medicinskt rimlig.

Resultatet av en korrekt genomförd läkemedelsavstämning är en ständigt aktuell läkemedelslista. Läkemedelsnamn, styrka, beredningsform, administreringssätt, dosering, behandlingstid och indikation ska klart framgå.

Arbetssätt

Läkemedelsavstämning kan göras av läkare, sjuksköterska eller farmacevt.

Cosmics läkemedelslista används som underlag och följande frågor kan ställas till patient/närstående:

  • Stämmer läkemedelslistan överens med det du använder i hemmet med avseende på läkemedel och dos, stående medicinering alternativt vid behov?
  • Hur ser följsamheten ut till behandlingen?
  • Används naturläkemedel eller receptfria läkemedel?

En checklista kan användas, Läkemedelsavstämning - checklista

Att en läkemedelsavstämning är gjord dokumenteras i patientens journal, i Cosmic under sökord Läkemedel. Upptäcks läkemedelsrelaterade problem (LRP)  ska patienten erbjudas en läkemedelsgenomgång.

På länets tre sjukhus arbetar kliniska apotekare från Verksamhetsstöd och service/Läkemedelsförsörjning med att stämma av läkemedelsanvändningen i samband med inläggning på sjukhus. Arbetet sker på olika kliniker, främst inom medicin- och kirurgi blocken.

Mer information

Detta är ett underdokument till Förebygga läkemedelsfel i vårdens övergångar

 

Uppdaterad: 2017-01-31
Malin Holmqvist, Läkemedelsförsörjning, Verksamhetsstöd och service