Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Läkemedelsberättelse

Läkemedelsberättelse (Läkemedelsförändring) är en beskrivning av de förändringar (in/utsättning, dosändringar och orsaker till åtgärderna) som har gjorts i patientens läkemedelsbehandling i samband med ett vårdtillfälle eller vid ett öppenvårdsbesök.

Förskrivaren har ansvar för att dokumentera läkemedelsförändringarna i patientens journal. Detta görs i Cosmic under sökord Läkemedelsförändring. Sökordet ”Läkemedelsförändring” i Cosmic är synonymt med begreppet ”Läkemedelsberättelse”. Se Dokumentation av läkemedel i journal

Läkemedelsförändring (Läkemedelsberättelsen) är en viktig del i journalanteckningarna under vårdtillfället/ mottagningsanteckning.
Den ska innehålla en individuell anpassad information om:

  1. vilka ordinationer som har ändrats och varför,
  2. behandlingstid och mål och
  3. planerad uppföljning

Om en patient ska få vård hos en annan vårdgivare eller vårdenhet ska, om det inte finns hinder, information om genomförda läkemedelsförändringar föras över till denna. Överföringen bör göras samma dag som patienten varit på mottagningsbesök eller som patienten skrivs ut från sjukhus.

Skriftlig information till patienten

Vid utskrivning från sluten vård ska patient/ närstående få en uppdaterad läkemedelslista och skriftlig information om genomförda läkemedelsförändringar. Underlag för skriftlig utskrivningsinformation med läkemedelsberättelse finns i Cosmic i form av blanketten ”Information om din vårdtid”.

Varje vårdenhet ska i sina lokala rutiner för läkemedelhantering ha nedskrivet hur man arbetar med detta på enheten.
Förslag på rutin: PM-läkemedelsberättelse

I öppen vården ska patient/ närstående få en uppdaterad läkemedelslista och muntlig information om genomförda läkemedelsförändringar. Om patienten behöver skriftlig information, kan blanketten ”Information om ditt besök” kan användas. Blanketten finns i Cosmic.

Uppdaterad: 2017-02-01
Malin Holmqvist, Läkemedelsförsörjning, Verksamhetsstöd och service