Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik

Ny genetisk markör för Crohn's sjukdom identifierad i svensk studie

Elisabeth Norén, biomedicinsk analytiker och doktorand

I en svensk studie har en ny genetisk markör för inflammatorisk tarmsjukdom – Crohn´s sjukdom – identifierats. Resultaten tyder på att markören kan vara av betydelse för utvecklandet av Crohn´s sjukdom hos nordeuropéer.

Inflammatorisk tarmsjukdom – Crohn's sjukdom och ulcerös kolit – kännetecknas av kronisk inflammation i mag-tarmkanalen och ger upphov till symtom såsom diarré, buksmärta, feber och viktnedgång. Crohn´s sjukdom och ulcerös kolit är sjukdomar vars orsak är otillräckligt känd, men där ett samspel mellan genetik och miljöfaktorer råder.

Genetisk riskfaktor

Epitelceller i tarmen bildar ett kontinuerligt skikt och sammanfogas av proteinkomplex, vilka bildar täta fogar. Täta fogar begränsar genomsläppligheten och utgör därigenom huvudkomponenten i barriären. Tidigare har en koppling mellan epitelets genomsläpplighet och inflammation identifierats. Genomsläpplighet mellan epitelcellerna i tarmen är ökad för såväl patienter med Crohn´s sjukdom som nära släktingar. Detta tyder på en genetisk reglering av tarmens epitelbarriär och pekar på en möjlig genetisk riskfaktor för sjukdomen.

Nya genetiska markörer för Crohn´s sjukdom

Elisabeth Norén, biomedicinsk analytiker vid laboratoriemedicin, Länssjukhuset Ryhov, har i sitt forskningsarbete undersökt genetiken vid inflammatorisk tarmsjukdom, med fokus på täta fogar. Generna CLDN1, CLDN2 och CLDN4 ger upphov till fogbildande proteiner och valdes därför ut som kandidatgener. MORC4 ligger inom samma genetiska område som CLDN2 varpå den inkluderades.

Med hjälp av en svensk population identifierades en genetisk koppling mellan Crohn´s sjukdom och en markör i området för CLDN2 och MORC4. Kopplingen återfanns inte i ett europeiskt familjebaserat material där svenska individer exkluderats. Resultaten tyder på att markören kan vara av central betydelse för nordeuropéer. MORC4 är involverat i TGF-β regleringen och därigenom en nyckelkomponent till det immunologiska samspelet och genomsläppligheten mellan epitelceller. Ingen koppling kunde påvisas mellan utvalda genetiska markörer och ulcerös kolit.

Resultaten stödjer att en genetiskt påverkad barriär är en central riskfaktor for utveckling av Cronh´s sjukdom i en svensk population. Även andra forskargrupper har visat på regionala skillnader i förekomst av genetiska riskfaktorer, där exempelvis riskvarianter av NOD2 genen har en lägre förekomst bland nordeuropéer.

Artikel

Söderman J, Noren E, Christiansson M, Bragde H, Thiebaut R, Hugot JP, Tysk C, O'Morain CA, Gassull M, Finkel Y, Colombel JF, Lemann M, Almer S. Analysis of single nucleotide polymorphisms in the region of CLDN2-MORC4 in relation to inflammatory bowel disease. World journal of gastroenterology: WJG 2013; 19(30): 4935-4943.

Analysis of single nucleotide polymorphisms in the region of CLDN2-MORC4 in relation to inflammatory bowel disease (pdf, nytt fönster)

Kontakt

Elisabeth Norén
Biomedicinsk analytiker, doktorand
Medicinsk diagnostik, Länssjukhuset Ryhov
036–32 23 02

Jan Söderman
Docent
Medicinsk diagnostik, Länssjukhuset Ryhov
036–32 24 57

Sven Almer
Professor, överläkare
Karolinska universitetssjukhuset
08–585 824 81

Uppdaterad: 2014-03-13
Vesna Papacikic Nilsson, Psyk/rehab gemensamt, Psykiatri rehab o diagnostik