Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik

Större krav på röntgensjuksköterskan i den digitaliserade radiologin

Röntgensjuksköterskans arbetsfält har kraftigt förändrats i takt med att radiologin digitaliserats. En mer djupgående förmåga att reflektera, lära och förändras i arbetet har blivit viktigare, eftersom röntgensjuksköterskorna har fått nya ansvarsområden.

Kerstin Hillergård, röntgensjuksköterska, och till vardags områdeschef för mammografi i Landstinget i Jönköpings län, presenterar i sin licentiatavhandling resultaten från en studie där hon tittat på hur röntgensjuksköterskan använder sin kunskap i arbetet med bildproduktion i IT-systemet PACS (radiologins informationssystem), samt hur professionen uppfattar det radiografiska kvalitetsarbetsflödet i arbetet med detta system. Dessa aspekter är tätt sammankopplade och utgör viktiga hörnstenar i det radiografiska arbetet.

Kunskap på olika nivåerKerstin Hillergård, röntgensjuksköterska, medicine licentiat

Resultatet av studien visar att radiografiskt arbete är en komplex aktivitet, där olika typer av kunskap behövs för att få till ett kvalitetsarbetsflöde. Röntgensjuksköterskan behöver använda hjärnkunskap, kodad kunskap och förkroppsligad kunskap beroende på olika situationer i en röntgenundersökning, men det kan också vara en blandning av dessa kunskaper.
Kerstin Hillergård har också kommit fram till att röntgensjuksköterskan använder sin kunskap på två olika nivåer, antingen rutinmässigt eller reflekterande. I praktiken kan röntgensjuksköterskor vara mer reflekterande i en del av bildproduktionen och mer rutinorienterade i andra delar. Studien visar att när röntgensjuksköterskan använder sin hjärnkunskap använder hon sin intelligens och sina teoretiska kunskaper. När röntgensjuksköterskan använder kodad kunskap, använder hon en mängd olika typer av dokumentation, både i skriven och i digital form. När röntgensjuksköterskan använder förkroppsligad kunskap, använder hon sin praktiska kunskap och problemlösning vilket till exempel innebär att hantera den tekniska utrustningen och använda sig av den kunskap som "sitter i händerna".

Det informella lärandet en nyckelfaktor

– Min studie visar behovet av nya digitala sätt för informellt lärande (vardagligt lärande) i det radiografiska kvalitetsarbetsflödet, säger Kerstin Hillergård. Förändringen från analogt till digitalt arbetsflöde kräver att röntgensjuksköterskan har ny kunskap om diagnostik och kvalitetskontroll av bilder, men också om ny teknik såsom hur man använder informationssystem.
– Förutom detta behövs också kunskap om omvårdnad, utrustning, metoder och protokoll samt strålskydd. Det framkom också att röntgensjuksköterskan behöver kommunicera mer med kollegor när utmaningar i arbetet uppstod eftersom man arbetar mer självständigt i den digitala miljön. Det finns en stor önskan bland röntgensjuksköterskorna att hitta nya givande sätt för kommunikation med remittenter, kollegor och radiologer genom att använda IT-system. Det informella lärandet är en nyckelfaktor i röntgensjuksköterskans digitala arbetsflöde.

Det räcker inte att kolla att bilderna duger

Kerstin Hillergård drar i sin studie slutsatsen att digitaliseringen av radiologin inneburit förändringar både vad gäller återkoppling på utfört arbete och användningen av informationssystem. Hon konstaterar att arbetet i IT-systemet PACS kräver ett mer flexibelt och reflekterande förhållningssätt i produktionen av röntgenundersökningar.
– Röntgensjuksköterskan behöver kunna analysera bilder, det räcker inte att "kolla att de duger". Dokument kan inte bara läsas, utan behöver också tolkas för att uppnå en optimal arbetsprestation, förklarar Kerstin Hillergård.
– Sammantaget måste röntgensjuksköterskan ha en djupt reflekterande förmåga i praktiken, eftersom arbetet är fullt av problemlösande aktiviteter. Det räcker inte att utföra repetitiva automatiska åtgärder. Kunskap om dessa aspekter har visat sig vara viktiga för att förstå det radiografiska kvalitetsarbetsflödet.

Digitala informationssystem kan stödja det informella lärandet

Kerstin Hillergård pekar i sin studie på att röntgensjuksköterskor är tidiga användare av ny digital teknik. Digitala informations- och kommunikationssystem samt IT-systemet PACS ger dem, och annan hälso-och sjukvårdspersonal, möjlighet att förbättra sitt sätt att arbeta. Nyckelfaktorer för detta kommer att vara användandet av nya arbetsintegrerade lärande, - kommunikations- och informationssystem. Exempel på sådana system är Skype, FeedbackTM, EqualisTM, HAWA, MSN, Facebook, Twitter och appar för smarta telefoner, vilka alla har potential att bli säkra och användbara inom hälso-och sjukvård. Genom att använda dessa kan de stödja ett reflekterande tänkande och därmed det informella lärandet i arbetet.

Kontakt

Kerstin Hillergård
Röntgensjuksköterska, medicine licentiat
Landstinget i Jönköpings län
036–32 12 29

Uppdaterad: 2013-11-06
Vesna Papacikic Nilsson, Psyk/rehab gemensamt, Psykiatri rehab o diagnostik