Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Äldres hälsa - projekt och förbättringsarbeten

Bättre liv för sjuka äldre

Gemensam webbplats för Region Jönköpings län och länets kommuner när det gäller att uppnå förbättrad kvalitet och en mer sammanhållen vård av och omsorg om de mest sjuka äldre. Webbplatsen innehåller strategier, metoder och förbättringskoncept som syftar till att använda resurser så att vård och omsorg i högsta grad utgår från de mest sjuka äldres behov:
Förbättringskraft, Så mycket bättre för sjuka äldre (nytt fönster)

Esther

Webbplats för ett nätverk vars syfte är att utveckla samverkan i vården och skapa en personcentrerad vård där äldre ska uppleva trygghet och oberoende. Esthernätverket är ett samarbete mellan kommunerna, primär- och slutenvården i Region Jönköpings län. Här samlas både information om själva Esther-nätverket och nätverkets Esther-coacher som är personer som stödjer utvecklingsarbetet ute i vårdkedjan. Webbplatsen erbjuder också information om äldrevård, kompetensutbildningar, anhörigstöd och utvecklingsarbete:
Esther

Passion för livet

Webbplats för pilotprojektet Passion för livet, initierat av Sveriges Kommuner och Landsting och Qulturum. Deltagare är medlemmar från Pensionärernas Riksorganisation (PRO) och Sveriges PensionärsFörbund (SPF). Syftet är att skapa förutsättningar för ett hälsosamt helt liv med hög livskvalitet för äldre människor samt att pröva tillvägagångssätt som kan påverka det övergripande målet: bästa möjliga liv – hela livet:
Passion för livet

Ta det på en höft - förebygga fallskador

Webbplats för projektet "Ta det på en höft" som syftar till att lära ut en metod för livsstilsförändringar till seniorer. Metoden lärs ut via studiecirklar och namnet Ta det på en höft syftar till att fokus ligger på att förebygga fallskador som resulterar i bland annat lårbensbrott. Här finns både beskrivningar om projektet Ta det på en höft och metoden för livsstilsförändringar, men också information till seniorer om hur de både kan delta i studiecirklar och själva lära ut metoden:
Ta det på en höft - seniorer förebygger fall

Äldre och kultur

Webbplats där Folkhälsosektionen i Region Jönköpings län ger information om två projekt de bedriver inom området Äldre och kultur. Projekten syftar till att möjliggöra ett rikt liv för länets seniorer genom kreativa verksamheter och kultur såsom dansterapi, språkcafé, utbildningar etc. Här finns information om projektens utformning, vilka satsningar som gjorts och vilka satsningar som väntas komma:
Äldre och kultur (nytt fönster)

Centrum för utveckling och förbättringsarbete

Region Jönköpings läns centrum för utveckling och förbättringsarbete inom hälso- och sjukvård och tandvård heter Qulturum. På webbplatsen finns stöd och hjälp för arbetet att ändra arbetssätt och system:
Qulturum (nytt fönster)

Uppdaterad: 2016-10-26
Rebecka Berger, Qulturum, Verksamhetsnära funktion