Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Kvalitetsregister

Kvalitetsregister för primärvården

  • pvkvalitet.se - ett förbättringsverktyg för vårdcentraler i hela Sverige som utvecklats och drivs av primärvårdens FoU enhet i samarbete med SFAM och Strama.
  • Primärvårdens Register över Infektioner i Sverige (PRIS) - ett kvalitetsregister för behandling av infektioner i primärvård.
  • Nationella Diabetes Registret (NDR) - ett nationellt register för vuxna patienter med typ1 och typ2 diabetes.

Nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg för äldre

Senior alert är ett kvalitetsregister som finns tillgängligt via webben där varje person, 65 år eller äldre, registreras med riskbedömning, vidtagna åtgärder och resultat inom områdena fall, undernäring, trycksår och munhälsa. Med hjälp av Senior alert vill man utveckla nya förebyggande arbetssätt som ökar möjligheten till bästa möjliga vård och omsorg oavsett vem som tillhandahåller den. 
Senior alert (nytt fönster)

Nationellt kvalitetsregister för pediatrik, habilitering och barnhälsovård

Syftet med kvalitetsregister är att utveckla och förbättra vården. Information om den vård och behandling patienten tagit del av, samlas därför in för uppföljning, utvärdering och verksamhetsutveckling. Kvalitetsregistren skapas av vårdgivarna i samarbete med patienterna.
Barn- och vuxenkvalitetsregister (nyttt fönster)

Uppdaterad: 2018-01-10
Anna Franzén Ekros, Kommunikationsavdelningen, Verksamhetsnära funktion