Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Kvalitetsregister

Kvalitetsregister för primärvården

  • pvkvalitet.se - ett förbättringsverktyg för vårdcentraler i hela Sverige som utvecklats och drivs av primärvårdens FoU enhet i samarbete med SFAM och Strama.
  • Primärvårdens Register över Infektioner i Sverige (PRIS) - ett kvalitetsregister för behandling av infektioner i primärvård.
  • Nationella Diabetes Registret (NDR) - ett nationellt register för vuxna patienter med typ1 och typ2 diabetes.

Läs mer om kvalitetsregistren på Futurums webbsida:
Kvalitetsregister, Futurum (nytt fönster)

Nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg för äldre

Senior alert är ett kvalitetsregister som finns tillgängligt via webben där varje person, 65 år eller äldre, registreras med riskbedömning, vidtagna åtgärder och resultat inom områdena fall, undernäring, trycksår och munhälsa. Med hjälp av Senior alert vill man utveckla nya förebyggande arbetssätt som ökar möjligheten till bästa möjliga vård och omsorg oavsett vem som tillhandahåller den. 
Senior alert (nytt fönster)

Nationellt kvalitetsregister för pediatrik, habilitering och barnhälsovård

Syftet med kvalitetsregister är att utveckla och förbättra vården. Information om den vård och behandling patienten tagit del av, samlas därför in för uppföljning, utvärdering och verksamhetsutveckling. Kvalitetsregistren skapas av vårdgivarna i samarbete med patienterna.
Barn- och vuxenkvalitetsregister (nyttt fönster)

Nationellt kvalitetsregister för vård i livets slutskede

Svenska Palliativregistret är ett nationellt kvalitetsregister, som är till för alla som vårdar människor i livets slut. Registret utgör underlag för att förbättra vården i livets slutskede. Region Jönköpings län har beslutat att alla vårdverksamheter som har dödsfall på sin enhet, aktivt ska delta i registret.
Svenska Palliativregistret

Nationellt kvalitetsregister för barnreumatism

Svenska Barnreumaregistret är ett kvalitetsregister för att följa effekter och bieffekter på kort och lång sikt hos barn med reumatisk sjukdom. Webbplatsen Svenska Barnreumaregistret:
Barnreumaregistret (nytt fönster)

Uppdaterad: 2017-11-01
Anna Franzén Ekros, Kommunikationsavdelningen, Verksamhetsnära funktion