Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Kulturutveckling

Fågelkudde

Region Jönköpings län utvecklar kulturen inom områdena teater, musik, film, dans, hemslöjd, bild och form samt stödjer folkbibliotekens samarbeten och utveckling.

Region Jönköpings län är tillsammans med Jönköpings kommun och Hembygdsförbundet stiftare av Jönköpings läns museum.

Dessutom stödjer Region Jönköpings län verksamhet som främjar bildning, kulturell mångfald och konstnärligt skapande genom bidrag till föreningar och organisationer samt genom ekonomiskt stöd till kulturarrangemang och utvecklingsarbeten.

Den regionala kulturplanen

Riktningen för kulturutvecklingen beskrivs i den regionala kulturplanen för Jönköpings län. Den regionala kulturplanen skrivs om vart tredje år i samverkan med länets kommuner, kulturorganisationer, ideella organisationer och fria kulturskapare.
Om regional kulturplan, Jönköpings län

Region Jönköpings läns kulturverksamheter

Region Jönköpings län utövar sitt regionala kulturansvar genom kulturinstitutionerna. Enheten Kultur och utveckling samordnar och deltar i utvecklingen inom:

Kultur och utveckling utgör en samlande kunskapskraft gentemot regionens övriga kulturverksamheter. Verksamheten har att vara stödjande och kunskapsbärande i dialog med och mellan civilsamhället och de konstnärliga utövarna. Kultur och utveckling ska även initiera publika arrangemang med god konstnärlig kvalitet inom litteratur, konst, film, hemslöjd och dans. Samarbetet med regionens kommuner utgör en vital del av verksamheten i vilken man med hjälp av riktat ekonomiskt stöd sprider god kulturell verksamhet över hela länet. Kultur och utveckling deltar också i de nationella och regionöverskridande samtalen om kulturens möjligheter och utveckling.

Verksamheten inom Smålands Musik och Teater omfattar musik-, teater, dans- och musikteaterproduktioner. En stor del av verksamhetens innehåll går till att bredda intresset och engagemanget för kulturen.

Kulturen kartläggs

Kulturkartläggningen är ett material som beskriver kulturverksamheten på kommunal och regional nivå. Syftet med kartläggningen är att det ska vara ett verktyg för att stimulera samverkan. I kulturkartläggningen går det att hitta kontaktuppgifter och information om alla fria och offentliga kulturaktörer i länet. Kulturkartläggningen är bilaga till kulturplanen.
Kulturkartläggning Jönköpings län

Kultursamverkansmodellen följs upp och utvärderas

Region Jönköpings län ansvarar för att årligen sammanställa samt rapportera en kvalitativ och kvantitativ uppföljning om kultursamverkansmodellen i länet till Statens kulturråd.
Uppföljning och utvärdering av kultursamverkansmodellen

Projekt

Feriepraktik inom kultur och civilsamhälle

Kontaktpersoner

Lars Johansson
Utbildnings- och kulturdirektör, Region Jönköpings län

Jörgen Lindvall
Kulturchef, Region Jönköpings län 
010-242 45 25

Konferens- och evenemangskalender

Konferens- och evenemangskalender kultur

Region Jönköpings läns kultur

Här hittar du information om all kulturverksamhet inom Region Jönköpings län, till exempel om kulturbidrag, stipendier och kulturting.
www.rjl.se/kultur

Uppdaterad: 2017-04-25
Kristina Ögren, Stab