Region Jnkpings ln Folkhälsa
plus.rjl.se/folkhalsa

Strategi och handlingsplaner

Strategin Tillsammans för jämlik hälsa och ett bra liv i Jönköpings län antogs av Regionfullmäktige i november 2015. Strategin gäller för åren 2016-2025, med tillhörande tvååriga handlingplaner.
Tillsammans för jämlik hälsa och ett bra liv

Strategin har tre strategiska mål och nio handlingsområden. Kopplat till strategin finns en handlingsplan för 2016-2017 som utgår från de nio handlingsområdena vars aktiviteter ska bidra till uppfyllandet av de strategiska målen.

Strategiskt mål 1: Hållbara strukturer i styrning och ledning för en jämlik hälsa

Statistik och analys, handlingsområde 1

För att leda utvecklingen mot en jämlik hälsa och social hållbarhet behövs kunskap om hälsoläget, hälsans bestämningsfaktorer och dess fördelning i befolkningen. Vidare behövs kunskap om befolkningens sammansättning på länsnivå, kommun- och kommundelsnivå.
Statistik och analys

Medborgarmedverkan, handlingsområde 2

Medborgarmedverkan avser metoder och arbetssätt för att systematiskt synliggöra och ta tillvara medborgares, brukares och patienters kunskap, synpunkter och erfarenheter, i syfte att förbättra verksamheten.
Medborgarmedverkan

Hälsoekonomi, handlingsområde 3

För att leda utvecklingen mot social hållbarhet och en jämlik hälsa behövs kunskap om vad ojämlikhet och utanförskap kostar, både ekonomiskt och i mänskligt lidande. Vidare behövs kunskap om hur man gör hälsoekonomiska beräkningar som visar på olika insatsers kostnadseffektivitet.
Hälsoekonomi

Förbättringsarbete och forskning, handlingsområde 4

Det finns goda förutsättningar att ta tillvara länets samlade resurser inom forskning, utveckling och förbättringsarbete. De behöver synliggöras och kopplas ihop på ett strategiskt sätt i arbetet för en jämlik hälsa.
Förbättringsarbete och forskning

Strategiskt mål 2: Stärkt samverkan och samlärande regionalt och lokalt

Samverkan och samlärande, handlingsområde 5

En grundförutsättning för ett fungerade folkhälsoarbete är en aktiv och behovsinriktad samverkan mellan regionaktörer, lokala aktörer, myndigheter, idéburen sektor och civilsamhället. Aktiviteterna i detta handlingsområde fokuserar på att tydliggöra formerna för en behovsstyrd samverkan utifrån målet jämlik hälsa.
Samverkan och samlärande

Strategiskt mål 3: Jämlik hälsa och bra livsvillkor genom hela livet

Barn, unga och unga vuxnas livsvillkor och hälsa, handlingsområde 6

Hälsosituationen för svenska barn och unga är i flera avseenden de bästa i världen samtidigt finns relativt stora och i vissa fall växande skillnader i hälsa mellan olika grupper i samhället. Att ge barn och unga en bra start i livet utifrån goda förutsättningar i samhället är en av de mest betydelsefulla vägarna mot social hållbarhet och minskade skillnader i hälsa (WHO, 2008).
Barn, unga och unga vuxnas livsvillkor och hälsa

Försörjning och sysselsättning, handlingsområde 7

Ekonomisk trygghet är en central faktor för ett bra liv och god hälsa. Sysselsättning ger inkomst, som i sin tur skapar frihet, oberoende och livskvalitet. Motsatsen är att invånare som inte har ett arbete, inte har den kompetens som efterfrågas eller har någon typ av funktionsnedsättning marginaliseras. Alla som är beroende av bidrag och försörjningsstöd riskerar att fastna i ett utanförskap som leder till försämrad hälsa.
Försörjning och sysselsättning

Samhällsplanering och närmiljö, handlingsområde 8

En samhällsplanering som stödjer befolkningens hälsa är en viktig utgångspunkt i arbetet för en jämlik hälsa. Boendemiljön, bostadsutbudet och närmiljön behöver möjliggöra för människor att göra hälsosamma val.
Samhällsplanering och närmiljö

Äldres livsvillkor och hälsa, handlingsområde 9

Idag är cirka en halv miljon svenskar 80 år eller äldre, vilket innebär nya utmaningar för samhället.  För att möta de äldres behov behövs mer och ökad omsättning av kunskap om äldres livsvillkor.
Äldres livsvillkor och hälsa

Kontakt

Jesper Ekberg
Folkhälsochef
036-324201

 

Uppdaterad: 2018-01-15
Marie Persson, Barnhälsovården Jkp län, Medicinsk vård