Region Jnkpings ln Folkhälsa
plus.rjl.se/folkhalsa

Försörjning och sysselsättning

En del av strategin: Tillsammans för en jämlik hälsa och ett bra liv i Jönköpings län

Ekonomisk trygghet är en central faktor för ett bra liv och god hälsa. Sysselsättning ger inkomst, som i sin tur skapar frihet, oberoende och livskvalitet. Motsatsen är att invånare som inte har ett arbete, inte har den kompetens som efterfrågas eller har någon typ av funktionsnedsättning marginaliseras. Alla som är beroende av bidrag och försörjningsstöd riskerar att fastna i ett utanförskap som leder till försämrad hälsa.

 Både arbetsliv och omgivande samhälle ställer idag nya krav på individer rörande kunskap, kompetens och förmågor. Därför måste olika aktörer samverka och samordna insatser för att kunna möta individens olika behov. Arbetsgivarnas krav på såväl utbildning som erfarenhet ökar, vilket tenderar att försvåra för vissa grupper att komma in på, eller återgå till, arbetsmarknaden. Utifrån arbetsgivares perspektiv finns behov av stöd, stärkt samarbete och samordning för att underlätta anställning för personer som idag har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. Utrikes födda, lågutbildade, långtidssjukskrivna, funktionsnedsatta och unga som hoppar av skolan i förtid är några av målgrupperna.

En utveckling av arbetssätt för sociala innovationer och samhällsentreprenörskap pågår i länet.  Det kan ge människor som står långt ifrån arbetsmarknaden nya förutsättningar till syselsättning samt möjligheter att pröva sina idéer. Samhällsentreprenörskap ökar medborgares förutsättningar att ta egna samhällsnyttiga initiativ vilket ökar känslan av delaktighet.

För att uppnå det strategiska målet jämlik hälsa och bra livsvillkor genom hela livet, krävs insatser som främjar livslångt lärande, självförsörjning och meningsfull sysselsättning.

 Syftet med handlingsområdet är att samverkan mellan olika verksamheter ska möjliggöra för flera individer att delta i arbetslivet och få möjlighet till en meningsfull sysselsättning.

Mål och aktiviteter för handlingsplan 2016-2017

 • Ett tillgängligt arbetsliv för alla i arbetsför ålder
 • Fungerande samarbete mellan myndigheter, Region Jönköpings län, kommunerna och privata arbetsgivare för att underlätta egen försörjning och skapa en meningsfull sysselsättning för invånaren.
 • Fungerande samverkansmodeller och individstödjande funktioner omsätts i hela länet.

Aktivitet och uppföljning

 • Erfarenhetsutbyte för sysselsättning åt fler unga
  Möjliggöra erfarenhetsutbyte mellan lokala projekt som syftar till att fler unga har sysselsättning.
 • Modell för självförsörjning
  Med lärdom från lokala projekt skapa en långsiktig regional modell för självförsörjning utifrån olika målgruppers behov. Syftet är att påvisa arbetssätt som skapar vinster för både individen och samhällsekonomin.
 • Underlag för genomförandeprojekt
  Ta fram underlag för ett genomförandeprojekt inom samhällsentreprenörskap och sociala innovationer i Region Jönköpings län. Förstudie genomförd av Coompanion i Jönköpings län utgör ett underlag.
 • Stöd till egenförsörjning
  Utveckla stödformer för Supported Employment och Supported Education. Syftet är att etablera ett långsiktigt individuellt stöd till egen försörjning för personer som idag har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden.
 • Kompetensutveckling utifrån behov
  Erbjuda kompetensutveckling utifrån arbetsgivarens behov. Syftet är att skapa bättre förutsättningar för arbetsgivare att anställa personer i behov av stöd.
 • Gröna miljöer
  Kartlägga vilka gröna miljöer i länet som är aktuella för såväl rehabilitering som återhämtning. Syftet är att ta fram en rekommendation för hur gröna miljöer kan användas för ändamålet.Affärsmöjligheter på landsbygden som perspektiv lyfts fram genom LRF:s satsning mot ett Gröna näringars kluster i Jönköping län.
 • Modersmålsbaserad hälsokommunikation
  Ta fram och pröva en modell för modersmålsbaserad hälsokommunikation utifrån tidigare insamlad kunskap och erfarenhet inom området. Syftet är att förbättra det fysiska, psykiska, sociala och existentiella hälsoläget bland utrikesfödda.
 • Inkluderande gymnasieskola
  Verksamhetsutveckling för en mer inkluderande gymnasieskola med syftet att fler går ut med fullständiga betyg. Flerstegsfokusgrupp som metodik.
 • Hälsofrämjande arbetsplatser
  Sprida erfarenheterna av ett förbättringsarbete för Hälsofrämjande Arbetsplatser. Syftet är att med genombrottsmetodik sprida ett teambaserat förbättringsarbete på arbetsplatsnivå. Målgruppen är medarbetare i offentliga verksamheter.
 • Självhjälpsgrupper
  Utveckling och spridning av påbörjad etablering av självhjälpsgrupper. Syftet är att förbättra den egenupplevda hälsan hos kvinnor och män och därmed förebygga psykisk ohälsa.
 • Stöd till personer som saknar SGI
  Kartläggning och utveckling av stöd i samverkan till personer som saknar SGI med syftet att främja försörjning, sysselsättning och förbättrad hälsa.

Kontakt

Jesper Ekberg
Folkhälsochef

036-32 42 01
072-246 86 88

Uppdaterad: 2016-08-04
Marie Persson, Barnhälsovården Jkp län, Medicinsk vård