Region Jnkpings ln Folkhälsa
plus.rjl.se/folkhalsa

Samhällsplanering och närmiljö

En del av strategin: Tillsammans för en jämlik hälsa och ett bra liv i Jönköpings län

En samhällsplanering som stödjer befolkningens hälsa är en viktig utgångspunkt i arbetet för en jämlik hälsa. Boendemiljön, bostadsutbudet och närmiljön behöver möjliggöra för människor att göra hälsosamma val. Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en hälsosam livsmiljö för alla, där natur- och kulturvärden samt åkermark tas tillvara. Det är också viktigt att skapa delaktighet bland medborgarna i den samhällsplanering som görs.

Åtgärdsprogrammen för Hälsans miljömål och Minskad klimatpåverkan samordnas av Länsstyrelsen. De innehåller flera åtgärder av betydelse för detta handlingsområde och är en del av länets gemensamma folkhälsoarbete. De aktiviteter som ingår i handlingsområdet är valda i samråd med Länsstyrelsen.

Det pågår insatser i länet som fokuserar på ökad tillgänglighet till hälsosamma utomhusmiljöer. Aktiviteterna i handlingsområdet utvecklar dessa utifrån ett jämlikhetsperspektiv.

Via befintlig samverkan mellan trafiksäkerhetsorganisationer, kommunerna, Region Jönköpings län, polisen med flera har många olycksförebyggande insatser genomförts. Det finns behov av att ytterligare systematisera insatserna och nå spridning i länet för att på sikt bidra till en god och jämlik hälsa.

Syftet med handlingsområdet är att i samverkan med berörda aktörer genomföra insatser inom samhällsplanering och närmiljö som bidrar till ett bra liv och jämlik hälsa.

Mål för handlingsplan 2016-2017

 • Alla människor i Jönköpings län har en bostads-, boende- och närmiljöer i länet bidrar till god hälsa. 

 • Rekreations- och naturområden är tillgängliga utifrån ett jämlikhetsperspektiv och används regelbundet

 • Antalet olyckor och skador har minskat genom förbättrad samverkan.

Aktivitet och uppföljning

 • Bostadslösningar
  Utifrån aktuella förstudier och rapporter utveckla samverkan med syfte att hitta bostadslösningar för ungdomar, familjer med många barn, nyanlända flyktingar och äldre personer som söker ett mindre boende.

 • Skolgårdsutveckling
  Genom genombrottsmetodik testa och sprida metoder för skolgårdsutveckling utifrån barnets behov. Syftet är att involvera barn, unga och personal inom förskolan i ett förbättringsarbete för en hälsofrämjande skolgård.

 • Ökad tillgänglighet
  Stimulera till ökad användning av tätortsnära promenadstråk och vandringsleder i anslutning till Smålandsleden utifrån ett jämlikhetsperspektiv. Syftet är att uppmärksamma grupper som till exempel personer med funktionsnedsättning, unga och äldre genom insatser för ökad tillgänglighet.

 • Friluftsliv
  Regional tankesmedja för friluftsliv med syfte att genom dialog, erfarenhetsutbyte och framtidsutsikter utveckla friluftslivet i regionen. Målgruppen är aktörer som arbetar med friluftsliv i ideell organisation, kommun, myndighet, företag eller i branschorganisation och för markägare.

 • Olycksförebyggande insatser
  Etablera en regional samverkan kring olycksförebyggande arbete. Syftet är att genom ett mer samlat kunskapsunderlag (t.ex. STRADA) genomföra medvetna olycksförebyggande insatser.

 • Medborgarmedverkan, vardagsmiljöer
  Pröva metoder för medborgarmedverkan på bostadsområdesnivå med fokus på hälsofrämjande vardagsmiljöer. Målgruppen är boende i bostadsområden med störst behov utifrån en jämlik hälsa.

 • Tillgänglighet naturreservat
  Öka tillgänglighet och besök till naturreservat utifrån ett jämlikhetsperspektiv. Syftet är att förstärka nåbarheten och öka tillgängligheten till naturreservaten.

 • Miljöhälsoinsatser
  Omsätta resultat från rapport Miljöhälsoenkät 2015. Syftet är att göra medvetna miljöhälsoinsatser utifrån aktuell kunskap om miljö- och hälsoläget i befolkningen.

 • Aktivitet på webben
  Bygga en webbaserad tjänst med aktivitetsutbud för olika målgrupper. Syftet är att möjliggöra ett aktivt liv för alla där första målgrupperna personer med funktionsnedsättning samt äldre i eget och särskilt boende, anhöriga och personal.

 • Pluspolarkortet
  Spridning av Pluspolarkortet till länets kommuner. Målgruppen är personer med funktionsnedsättning. Syftet är att öka möjligheten för personer med funktionsnedsättning att delta i kultur- och fritidsaktiviteter.

Kontakt

Lena Hedin
Folkhälsoutvecklare
036-32 45 27
lena.hedin@rjl.se

Anne Wilderoth
Folkhälsoutvecklare
0381-35028

Uppdaterad: 2016-09-27
Lena Hedin, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion