Region Jnkpings ln Folkhälsa
plus.rjl.se/folkhalsa

Kvalitetssäkra patientsäkerhetsarbete

Aktivitet

Kartlägga/sammanställa statistik av synpunkter och klagomål (i Synergi) inom hälso- och sjukvården. Syftet är att kvalitetssäkra processen för att säkra och underlätta praktisk användning av patienters/anhörigas erfarenheter, i verksamhetens patientsäkerhetsarbete.

Uppföljning

Antal (n) och procent (%) registrerade synpunkter i Synergi

  • Ingen åtgärd är föreslagen
  • Åtgärd är föreslagen
  • Åtgärd är genomförd
  • Åtgärd är utvärderad

Samordningsansvarig

  • Qulturum

Samverkanspartner

Patientnämnden

Markera med respektive symbol som bäst beskriver läget i aktiviteten. Kan kompletters med text i kommentarsfältet och bifogade dokument och/eller länkar.
Ok, går bra Aktiviteten kommer att nå sina mål. Det finns risker och problem som är hanterbara. 
Aktiviteten har problem som inte är enkla att hantera Om problemen inte kan lösas, så finns risk för att målen inte kan nås.
Stora problem, går dåligt Aktiviteten kommer troligtvis inte att nå sina mål vilket innebär att målen måste modifieras.
Aktiviteten ej påbörjad  

 

2017

T1

T2

T3

 

Kommentarer T1

Bifogade filer

Kontakt med IT har tagits och material har tagits fram. Svårigheter att få fram information som önskas. Arbete fortsätter

 

Kommentarer T2  
Arbetsgrupp har bildats men pga flera personalbyten behöver gruppen omformas  
Kommentarer T3  
Aktivieteten är viktig och ska finnas kvar efter revidering. Ny arbetsgrupp som arbetar aktiivt med frågan måste bildas  

 

2016

T1 T2 T3

 

Kommentarer T2 Bilagor och filer
Statistik på Synergiärenden kommer att tas fram under november   

 

Uppdaterad: 2017-10-03
Marie Persson, Barnhälsovården Jkp län, Medicinsk vård