Region Jnkpings ln Folkhälsa
plus.rjl.se/folkhalsa

Barn/elevmiljörond

Aktivitet

Säkra att elevmiljörond genomförs i hela länet med syfte att skapa en hälsofrämjande vardagsmiljö för alla barn.

Uppföljning

Andel genomförda elevmiljöronder i förskola/skola.

Samordningsansvarig

  • Sektion Folkhälsa

Samverkanspartner

  • Miljö- och hälsa inom kommunen
  • Övriga berörda aktörer
Markera med respektive symbol som bäst beskriver läget i aktiviteten. Kan kompletters med text i kommentarsfältet och bifogade dokument och/eller länkar.
Ok, går bra Aktiviteten kommer att nå sina mål. Det finns risker och problem som är hanterbara. 
Aktiviteten har problem som inte är enkla att hantera Om problemen inte kan lösas, så finns risk för att målen inte kan nås.
Stora problem, går dåligt Aktiviteten kommer troligtvis inte att nå sina mål vilket innebär att målen måste modifieras.
Aktiviteten ej påbörjad  

 

2017

T1

T2

T3

 

 

Kommentarer

Bifogade filer

Samarbete finns med ett par kommuner i länet som arbetar utifrån varsitt verktyg. Det ena är lanserat på Barndialogen. Arbetet har ej utvecklats i övriga kommuner. I vilken omfattning kommunerna arbetar med ex allergirond på förskolor/skolor är okänd pga avsaknad av allergikonsulentfunktionen i regionen som arbetat med frågan.

 

 

2016

T1 T2 T3
   

 

Kommentarer Bilagor och filer
Samarbete finns med ett par kommuner i länet som arbetar utifrån varsitt verktyg. Det ena är lanserat på Barndialogen. För att gå vidare i arbetet behöver frågas tas upp i Strategigrupp barn och unga.  

 

Uppdaterad: 2017-08-25
Marie Persson, Barnhälsovården Jkp län, Medicinsk vård