Region Jnkpings ln Regionbibliotek
www.rjl.se/regionbibliotek

Mediesamverkan

Modell(er) för regional mediesamverkan

Regionbibliotek Region Jönköpings län verkar för att länets invånare ska erbjudas en relevant och jämlik biblioteksverksamhet av hög kvalitet. Målet är att länets invånare ska ha jämlik tillgång till medier, information och service, oavsett i vilken kommun man bor.

Utgångspunkterna för den regionala biblioteksverksamheten är folkbibliotekens/kommunernas behov, Regional biblioteksplan för Region Jönköpings län 2015-2017, som är en del av Regional kulturplan Region Jönköpings län 2015-2017 samt Bibliotekslagen.


Med början under 2015 drivs ett förändrings- och utvecklingsarbete i samarbete med länets bibliotek som syftar till att fånga upp, testa, utveckla och följa upp nya metoder coh samverkansformer för länets medieförsörjning med användaren i fokus. Utifrån vår verksamhetsidé dela kunskap - främja samverkan - möjliggöra utveckling och med fokus på medveten medieplanering initierar, driver och samarbetar vi med och stödjer länets bibliotek genom metod- och kompetensutveckling.
Målet är modell(er) för regional mediesamverkan, som i dialog och samspel med omvärldsförändringar är under ständig utveckling, med syftet att erbjuda länets invånare en relevant och jämlik biblioteksverksamhet av hög kvalitet.

Prioriterade processer 2017:
* Libris
* Digital läsning / Pressreader
* Läsfrämjande
 

Regional biblioteksverksamhet

Den 1 januari 2014 fick vi en ny bibliotekslag, som innebär förändringar för regional biblioteksverksamhet. Uppdraget för regional biblioteksverksamhet är att främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet till verksamma folkbibliotek i länet. Roller och ansvar vad gäller medieförsörjningen förändras och övergår till en strategisk nivå för landets regionala biblioteksverksamheter.
Bibliotekslag (nytt fönster) (2013:801)


Kungliga bibliotekets partners inom det nationella utvecklingsuppdraget

Den 1 januari 2013 förändrades strukturen i det svenska bibliotekslandskapet, vilket innebar att lånecentraler, depåbiblioteket och Internationella biblioteket fick förändrade uppdrag och roller.
Dessa enheter är Kungliga bibliotekets partners inom det nationella utvecklingsuppdraget och har landets kommunbibliotek som sin främsta målgrupp.
Information på Kungliga bibliotekets webbplats (nytt fönster)


 

 

 

 

För mer information:
Annhild Ottosson, Regionbibliotek Region Jönköpings län

 

Samsök Jönköpings län

Samsök Jönköpings län är ett verktyg för att möjliggöra samsökning och mediesamverkan för biblioteken i Jönköpings län.
Vår regionala installation finns här (nytt fönster).

Samsök är en tjänst utvecklad av Viktor Sarge, utvecklingsledare digitala biblioteksmiljöer, Regionbibliotek – Region Halland (nytt fönster)
 

Underlag för det fortsatta arbetet

Rapporter

Central medieförsörjningsplan för mångspråkiga medier 2014 - Internationella biblioteket (pdf, nytt fönster)

Fjärrlån - Kungliga Bibliotekets rekommendationer för fjärrlån (nytt fönster)

”Vi arbetar i medborgarnas tjänst" (Vimeo, nytt fönster) Webbföreläsning.

Uppdaterad: 2017-05-02
Christina Alloh, Regionbibliotek Region Jönköpings län